NAV
Curl

Transparent Data API

Niniejsza dokumentacja techniczna została wystawiona przez firmę Transparent Data dla jej Klientów i opisuje metody oraz sposoby korzystania z API, zwracającego dane z polskich rejestrów handlowych i baz własnych. Dane z KRS, CEIDG, Białej Listy, sprawozdań finansowych, raportów i wielu innych źródeł zostały szczegółowo opisane w sekcji Dostępne źródła danych.

API udostępnia dwa główne endpointy, które sprawiają, że cała usługa działa w sposób asynchroniczny, tak aby istniała możliwość integrowania wielu źródeł niezależnie - jeden służy do składania zleceń integrowania danych, drugi natomiast do sprawdzania statusu i pobierania wyników działania API.

Poza tym, API udostępnia również endpointy, pozwalające na zarządzanie monitoringiem firm oraz ksiąg wieczystych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: support@transparentdata.pl

Przykładowa kolekcja

Dostępna jest przykładowa kolekcja dla aplikacji Postman. W celu uruchomienia należy pobrać plik następnie zaimportować go.

Aby móc korzystać należy uzypełnić zmienne.

Prawym przyciskiem myszki klikamy na folder i przechodzimy do edycji. Następnie przechodzimy do zakładki Variables

Nazwa Opis
key Klucz otrzymany przy zakładaniu usługi - wymagane
username Nazwa użytkownika otrzymana przy zakładaniu usługi - wymagane
password Hasło użytkownika otrzymane przy zakładaniu usługi - wymagane
email Email - opcjonalne*
nip_krs Numer nip KRS - opcjonalne*
nip_ceidg Numer nip CEIDG - opcjonalne*
pesel Numer PESEL (np źródło BIG KRD) - opcjonalne*
person Imię i nazwisko (np źródło - PEP) - opcjonalne*
nip_regon Numer nip REGON - opcjonalne*
bank_account Numer konta bankowego - opcjonalne*
kw_number Numer księgi wieczystej - opcjonalne*

* w zależności od źródła danych

Endpoint /add

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "source": "ZRODLO_DANYCH",
 "method": "NAZWA_METODY",
 "params": {
  "PARAMETR": 1
 }
}

Przykładowe wywołanie:

curl --user:pass -d '{"source":"ZRODLO_DANYCH", "method":"NAZWA_METODY", "params" :{"PARAMETR":1} }' https://api.transparentdata.pl/key/add

Przykładowa odpowiedź:

{
 "status": "quened",
 "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897"
}

Całe wywołanie API sprowadza się do wysłania zapytania w formacie JSON zawierającego parametry wywołania.

W celu złożenia zlecenia na integrację danych, należy użyć wywołania POST na adres https://api.transparentdata.pl/key/add

Format zapytania

Nazwa Czy wymagany Opis
source tak Parametr opisujący źródło, z którego należy pozyskać dane
method tak Metoda, którą należy wywołać w docelowym źródle
params tak Zestaw parametrów uzależniony od wybranego źródła oraz metody

W odpowiedzi na wysłane wywołanie, do zadania zostanie przydzielony odpowiedni identyfikator, którym należy się później posługiwać, tak aby uzyskać informacje na temat statusu zadania i odbierania danych wynikowych.

Endpoint /result

Endpoint służy do sprawdzania statusu zadania oraz do pobierania wyniku. Wystarczy wywołać adres URL z identyfikatorem, który został zwrócony przy tworzeniu zadania.

Status może przyjmować następujące wartości:

Nazwa Opis
quened Zadanie zostało przyjęte i oczekuje w kolejce na przetwarzanie
in_progress Zadanie jest w trakcie przetwarzania
done Zadanie jest zakończone
not-completed Zadanie jest zakończone, nie wszystkie elementy zamówienia udało się wygenerować
archived Zadanie zostało zarchiwizowane (starsze niż 90 dni)
error Wystąpił błąd podczas przetwarzania zadania

Przykładowe wywołanie:

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897

Przykładowa odpowiedź gdy status quened:

{
 "status": "quened",
 "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897"
}

Przykładowa odpowiedź gdy status in_progress:

{
 "status": "in_progress",
 "ident": "a48d4812-039f-4619-8805-aca60e459c10",
 "finished": null,
 "user_account": null,
 "progress": 0,
 "data": []
}

Przykładowa odpowiedź gdy status done:

{
 "status": "done",
 "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897",
 "data": [
  {
   "source": "ŹRÓDŁO_DANYCH",
   "method": "NAZWA_METODY",
   "params": {
    "PARAMETR": 1
   },
   "result": {
    "WYNIK": 123
   }
  }
 ]
}

Przykładowa odpowiedź gdy status not-completed:

{
 "status": "not-completed",
 "ident": "3f9967a9-bc24-4129-9851-6e6448a13b34",
 "user_account": null,
 "progress": 25,
 "data": [
  {
   "task_id": 38,
   "source": "pep",
   "method": "check",
   "params": {
    "name": "Andrzej Duda"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": {
    "list_name": "Znaleziono: PepTDataSource",
    "list_details": "Prezydent RP"
   }
  },
  {
   "task_id": 39,
   "source": "pep",
   "method": "check",
   "params": {
    "name": "Jan Kowalski"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": null,
   "error_message": "Błąd wyszukania danych"
  }
 ]
}

Przykładowa odpowiedź gdy status archived:

{
 "status": "archived",
 "ident": "a10c8958-858b-446c-bd4d-0b03f987781e",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": []
}

Przykładowa odpowiedź gdy status error:

{
 "status": "error",
 "ident": "1e167348-d448-4e42-a1e7-a82bca79a1bb",
 "user_account": null,
 "progress": 0,
 "data": [
  {
   "task_id": 37,
   "source": "ŹRÓDŁO_DANYCH",
   "method": "NAZWA_METODY",
   "params": {
    "pesel": ""
   },
   "meta": null,
   "result": null,
   "error_message": "WIADOMOŚĆ_BŁĘDU"
  }
 ]
}

Endpointy Monitoring

Endpoint /monitoringNew

Endpoint służy do tworzenia zleceń nowych monitoringów.

Zakładanie nowego monitoringu.

Aby poprawnie dodać nowy monitoring można skorzystać z cURL.

Nazwa Opis
user nazwa użytkownika otrzymana przy zakładaniu api
pass hasło otrzymane przy zakładaniu api
key klucz otrzymany przy zakładaniu api

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringNew' \
  -d '{
   "name": "Test Api",
   "email": "example@example.pl",
   "nips": ["7740001454"],
   "options": ["monitoring_bankruptcy"],
   "notification": "daily"
  }'

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "name": "Test",
 "email": "test@test.pl",
 "nips": ["1234567890", "0987654321"],
 "options": ["monitoring_bankruptcy"],
 "notification": "daily",
 "parameters": []
}

Format zapytania

Nazwa Czy wymagany Opis
name tak Nazwa własna monitoringu nadawana przez użytkownika
email tak Adres email, na który wysyłane będą wiadomości email z alertem o zachodzących zmianach
nips tak Zestaw numerów NIP, KRS, PESEL lub numerów ksiąg wieczystych, które mają być monitorowane
options tak Parametry monitorowania
notification nie Częstotliwość powiadomien, możliwe wartości daily lub after_changes. Domyślnie: after_changes
parameters nie Dodatkowe informacje dotyczące ustawień monitoringu

Parametry monitorowania

Nazwa Opis
monitoring_bankruptcy Monitoring upadłości - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących procesu upadłości danego podmiotu
monitoring_company_liquidation Monitoring likwidacji - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących procesu likwidacji danego podmiotu
monitoring_company_restructuring Monitoring restrukturyzacji - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących procesu restrukturyzacji (w tym COVID-19) danego podmiotu
monitoring_company_management Monitoring zarządu - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących składu zarządu danego podmiotu
monitoring_company_capital Monitoring kapitału zakładowego - zwraca informacje o wszystkich zmianach wysokości kapitału zakładowego danego podmiotu
monitoring_company_status Monitoring statusu podmiotu - informujemy o wszystkich zmianach dotyczących statusu działalnośći podmiotu
monitoring_person_bankruptcy Monitoring upadłości konsumenckiej - informujemy o wszystkich zmianach dotyczacych procesu upadłości danej osoby
monitoring_kw Monitoring ksiąg wieczystych - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących wpisów do Ksiąg Wieczystych
monitoring_company_new Monitoring nowych działalności KRS - zwraca informacje o nowych podmiotach, które pojawią się w rejestrze KRS z możlwiościa filtrowania ich po interesujących numerach PKD

Parametr notification dostępne wartości

Rodzaj Opis
daily Powiadomienie wysyłane jest raz dziennie z kompletem informacji
after_changes Powiadomienie wysyłane jest jedyne wtedy gdy wykryta zostanie zmiana

Dodatkowe parametry monitoringu

Ta sekcja ma znaczenie tylko w przypadku monitoringu nowych podmiotów z rejestru KRS. Możemy tutaj ustalić czy chcemy filtrować działalności po kodach PKD oraz to czy interesują nas jedynie wartości określane jako pkd główne czy również pozostałe.

Przykładowy JSON który należy wysłać do API w przypadku gdy chcemy filtrować po PKD

{
 "name": "Monitoring nowych działalności KRS",
 "email": "test@test.pl",
 "options": ["monitoring_company_new"],
 "parameters": {
   "filters": {
     "byPKD": true
   },
   "pkd": {
    "mode": "only_main" 
   }
 },
 "nips": [...]
}

Przykładowy JSON który należy wysłać do API w przypadku gdy chcemy monitorować wszystkie działalności niezależnie od ich PKD

{
 "name": "Monitoring nowych działalności KRS",
 "email": "test@test.pl",
 "options": ["monitoring_company_new"] 
}
Pole Opis
byPKD Wartość true/false pozwalająca włączyć filtrowanie po PKD - domyślnie false
pkd Sekcja zawierające parametry filtrowania dotyczące PKD - obsługiwana gdy byPKD ustawione na true
mode Typ filtrowania po pkd, dostepne wartości both - główna jak i pozostałe pkd, 'main_only' - tylko główne pkd, 'other_only' - tylko pozostałe pkd - domyslnia wartość main_only

W odpowiedzi na zapytanie, zostanie przydzielony identyfikator utworzonego monitoringu.

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXXXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 55
  }
}

Przykładowa odpowiedź status błedu

{
  "status": "error",
  "message": "No items was given"
}

Endpoint /monitoringStop

Endpoint służy do zatrzymania działania wybranego monitoringu. W tym celu należy wykorzystać unikalny id monitoringu otrzymany podczas zakładania monitoringu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringStop' -d '{"id": "1"}'

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu zatrzymanego

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "1"
}

Przykładowy odpowiedź


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 3
  }
}

Przykładowa odpowiedź status błedu


{
  "status": "error",
  "message": "Can not stop monitoring in status: deleting"
}

Endpoint /monitoringStart

Endpoint służy do wznowienia działania wybranego monitoringu. W tym celu należy wykorzystać unikalny id monitoringu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringStart' -d '{"id": "1"}'

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu wznowionego

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "1"
}

Przykładowy odpowiedź


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 1
  }
}

Przykładowa odpowiedź status błedu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringDelete

Endpoint służy do usunięcia wybranego monitoringu. W tym celu należy wykorzystać unikalny id monitoringu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringDelete' -d '{"id": "1"}'

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu usuniętego

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "1"
}

Przykładowy odpowiedź


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 1
  }
}

Przykładowa odpowiedź status błedu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringOrderReport

Endpoint służy do zamówienia raportu (stan obecny) o podanym id monitoringu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringOrderReport' -d '{"id": "1"}'

Odpowiedź

Nazwa Opis
created_at Data utworzenia
id Unikalny numer id raportu zamówionego

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "4"
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "created_at": "2020-05-06 12:27:58",
    "id": "4"
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringGetReport

Endpoint służy do pobrania raportu zamówionego za pomocą endpointu 'monitoringOrderReport'. Jako parametr zapytania należy podać id raportu zwrócony podczas zamawiania raportu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetReport' -d '{"id": "1"}'

Przykładowa odpowiedź - status sukcesu


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "created_at": "2020-04-29 13:07:35",
    "file": "UEsDBBQAAAgAAGBfXk+8bKu2EgAAABIAAAAcAAAATW9uaXRvcmluZyAtIFVwYWTFgm/Fm8SHLmNzdjcxMjAxNjA2Nzg7YWt0eXduYVBLAwQUAAAIAABgX15Pw+tZjhYAAAAWAAAAGAAAAE1vbml0b3JpbmcgLSBaYXJ6xIVkLmNzdjcxMjAxNjA2Nzg7QnJhayBkYW55Y2hQSwMEFAAACAAAYF9eT8PrWY4WAAAAFgAAACQAAABNb25pdG9yaW5nIC0gS2FwaXRhxYIgemFrxYJhZG93eS5jc3Y3MTIwMTYwNjc4O0JyYWsgZGFueWNoUEsDBBQAAAAAAGBfXk8AAAAAAAAAAAAAAAAbAAAATW9uaXRvcmluZyAtIExpa3dpZGFjamEuY3N2UEsDBBQAAAAAAGBfXk8AAAAAAAAAAAAAAAAhAAAATW9uaXRvcmluZyAtIFJlc3RydWt0dXJ5emFjamEuY3N2UEsBAhQDFAAACAAAYF9eT7xsq7YSAAAAEgAAABwAAAAAAAAAAAAAALaBAAAAAE1vbml0b3JpbmcgLSBVcGFkxYJvxZvEhy5jc3ZQSwECFAMUAAAIAABgX15Pw+tZjhYAAAAWAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAtoFMAAAATW9uaXRvcmluZyAtIFphcnrEhWQuY3N2UEsBAhQDFAAACAAAYF9eT8PrWY4WAAAAFgAAACQAAAAAAAAAAAAAALaBmAAAAE1vbml0b3JpbmcgLSBLYXBpdGHFgiB6YWvFgmFkb3d5LmNzdlBLAQIUAxQAAAAAAGBfXk8AAAAAAAAAAAAAAAAbAAAAAAAAAAAAAAC2gfAAAABNb25pdG9yaW5nIC0gTGlrd2lkYWNqYS5jc3ZQSwECFAMUAAAAAABgX15PAAAAAAAAAAAAAAAAIQAAAAAAAAAAAAAAtoEpAQAATW9uaXRvcmluZyAtIFJlc3RydWt0dXJ5emFjamEuY3N2UEsFBgAAAAAFAAUAegEAAGgBAAAAAA=="
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status po złożeniu zadania


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "new",
  "progress": 0,
  "message": null
}

Przykładowa odpowiedź - status w trakcie przetwarzania zadania


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "preparing",
  "progress": 50,
  "message": null
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no report with that id"
}

W odpowiedzi dostajemy informację o statusie zamówienia, oraz w przypadku zamówień ukończonych - rezultat z plikiem zakodowanym w base64 w rozszerzeniu zip.

Odpowiedź

Nazwa Opis Wartości
user_ident Identifykator użytkownia string
status Status zadania new, preparing, done, error
message Informacja o błędzie w przypadku statusu error string
result Dane zwrócone w zadaniu array
created_at Data utworzenia data i czas
file Plik z raportem paczka zip zakodowana w formacie base64

Endpoint /monitoringGetListMonitoringByStatus

Endpoint służy do pobrania listy monitoringów utworzonych przez użytkownika.

Przykładowy Curl


  curl -X GET -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetListMonitoringByStatus'

W odpowiedzi otrzymujemy listę monitoringów aktywnych oraz monitoringów, które zostały zatrzymane przez użytkownika.

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu
name Nazwa monitoringu nadana przez użytkownika
created_at Data utworzenia
status Status raportu: working, stopped

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": [
    {
      "id": 3,
      "name": "monitoring status moj",
      "created_at": "2020-04-28 14:57:50",
      "status": "working"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "WA1M/00060159/1",
      "created_at": "2020-04-30 10:34:17",
      "status": "working"
    },
    {
      "id": 20,
      "name": "sample",
      "created_at": "2020-04-30 11:37:09",
      "status": "working"
    },
    {
      "id": 21,
      "name": "WA2M/00053285/8",
      "created_at": "2020-04-30 12:02:57",
      "status": "working"
    },
    {
      "id": 22,
      "name": "Testowe 2 pusty",
      "created_at": "2020-05-05 09:25:28",
      "status": "working"
    }
  ]
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is no result"
}

Endpoint /monitoringGetListReportByStatus

Endpoint służy do pobrania listy raportów zamówionych przez użytkownika.

Przykładowy Curl


  curl -X GET -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetListReportByStatus'

W odpowiedzi dostajemy listę raportów ukończonych, zakończonych błędem lub w przygotowaniu.

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id raportu
created_at Data utworzenia
status Status raportu: done, error lub preparing

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": [
    {
      "id": 3,
      "created_at": "2020-04-29 12:43:19",
      "status": "done"
    },
    {
      "id": 6,
      "created_at": "2020-04-29 13:07:35",
      "status": "done"
    }
  ]
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is no result"
}

Endpoint /monitoringGetListNewNotifications

Endpoint służy do pobrania listy notyfikacji.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetListNewNotifications' -d '{"page": "1"}'

Nazwa Opis
page Numer strony do wyświetlenia

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "page": "1"
}

W odpowiedzi otrzymujemy listę notyfikacji powstałych w przeciągu ostatnich 7 dni.

Odpowiedź

Nazwa Opis
user_ident Id użytkownika
status done lub error
message W przypadku statusu error informacja inaczej null
current_page Numer podanej strony
id Unikalny numer id notyfikacji służący do pobrania szczegółów np. KW
created_at Data utworzenia monitoringu
monitoring_type Typ monitoringu dla KW będzie monitoring_kw
monitoring_id Unikalny numer id monitoringu (monitoring_set) nadany przy zakładaniu monitoringu
from Numer początkowy strony
last_page Numer ostatniej strony
per_page Ilość na stronie
to Ostatni numer na stronie
total Całkowita ilość ident

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": "24232",
        "created_at": "2020-05-19 21:17:37",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359215,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:46",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359217,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:46",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 95
      },
      {
        "id": 359221,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:48",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359223,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:49",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359224,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:50",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359225,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:50",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 95
      },
      {
        "id": 359226,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:51",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 620476,
        "created_at": "2020-05-20 14:06:03",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 73
      },
      {
        "id": 620477,
        "created_at": "2020-05-20 14:06:03",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 661130,
        "created_at": "2020-05-20 15:43:24",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 661132,
        "created_at": "2020-05-20 15:43:24",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 95
      },
      {
        "id": 680081,
        "created_at": "2020-05-20 16:16:13",
        "monitoring_type": "monitoring_kw",
        "monitoring_id": 76
      }
    ],
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 10000,
    "to": 13,
    "total": 13
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is now result"
}

Endpoint /monitoringGetKwDetails

Endpoint służy do pobrania szczegółów notyfikacji dla KW.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetKwDetails' -d '{"id": "723"}'

W odpowiedzi uzyskujemy link do www z widokiem zmian, nazwy działów w których nastąpiły zmiany oraz html ze zmianami kw.

Zapytanie

Nazwa Opis
id Unikalny numer id notifikacji dostępny po wywołaniu endpoint /monitoringGetListNewNotifications gdzie monitoring_type "monitoring_kw"

Odpowiedź

Nazwa Opis
name Nazwa monitornigu podana w trakcie zakładani
ident Numer księgi wieczystej
created_at Data utworzenia
link Link do wersji zmian
depertment Działy w których nastąpiła zmiana

Treści statusów error:

There is no id given
There is no result
You have no access to this record
Incorrect monitoring type

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "723"
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 723,
    "name": "nazwa monitoringu",
    "ident": "nazwa kw",
    "created_at": "2020-05-01 08:18:30",
    "link": "https://di.transparentdata.pl/monitoring-szczegoly/kw/723",
    "html": {
      "department": [
        "Dział I-O",
        "Dział II",
        "Dział III"
      ]   
    }
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is no id given"
}

Endpoint /monitoringGetListIdents

Endpoint służy do pobrania listy idents (numerów nip/ numerów kw) utworzonych przez użytkownika dla podanego numeru id monitoringu oraz numeru strony.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetListIdents' -d '{"id": "119", "page": "1"}'

W zapytaniu należy podać unikalny numer id monitoringu oraz numer strony do zwrócenia

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu
page Numer strony do zwrócenia

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "119",
 "page": "1"
}

Odpowiedź

W odpowiedzi otrzymujemy listę idents (numerów nip/ numerów kw) dla podanego numeru id monitoringu.

Nazwa Opis
status done lub error
message W przypadku statusu error informacja inaczej null
created_at Data utworzenia monitoringu
monitoring_id Unikalny numer id monitoringu
current_page Numer podanej strony
ident Numer NIP/KW
from Numer początkowy strony
last_page Numer ostatniej strony
per_page Ilość na stronie
to Ostatni numer na stronie
total Całkowita ilość ident

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXXXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "created_at": "2020-05-06 17:21:14",
    "monitoring_id": 119,
    "result": {
      "current_page": 1,
      "data": [
       {
         "ident": "0000000007"
       },
        {
         "ident": "0000000007"
        }
      ],
      "from": 1,
      "last_page": 1,
      "per_page": 10000,
      "to": 1,
      "total": 2
    }
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringUpdate

Endpoint służy do zmian w utworzonym monitoringu. Za pomocą niego możemy usuwać lub dodawać ident - numery (nip lub ksiąg wieczystych). W tym celu należy wykorzystać unikalny id monitoringu (zwrócony w trakcie zakładania monitoringu) oraz podać wartości w tablicy do dodania lub usunięcia.

Przykładowy Curl


   curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringUpdate' -d '{"id": "62", "add": ["6751373354"], "delete":["6751373354"]}'

Nazwa Opis
id Id monitoringu
add Tablica z numerami do dodania, jeżeli brak wartości można pominąć w zapytaniu klucz
delete Tablica z numerami przeznaczonymi do usunięcia, jeżeli brak wartości można pominąć w zapytaniu klucz

Odpowiedź

Nazwa Opis
status Status wykonania done lub error
message W przypadku niepowodzenia (status error) informacja zwrotna o przyczynach inaczej null.
result Pusta tablica.

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "62",
 "add": ["6751373354"],
 "delete": ["6751373354"]
}

Przykładowy odpowiedź


{
  "user_ident": "[key]",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": []
}

Przykładowa odpowiedź status błedu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringKWGetFirstDownloadInformation

Endpoint służy do sprawdzania czy przekazane numery ksiąg wieczystych zostały już pobrane choć raz w celu ustalenia wartości referencyjnych dla późniejszych porównań.

Przykładowy Curl


   curl -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringKWGetFirstDownloadInformation?id=[id]'

Nazwa Opis
id Id monitoringu

Przykładowa odpowiedź


{"KO1L/00037958/3":"TAK"}

Przykładowa odpowiedź status błędu


{
  "status": "error",
  "message": "Monitoring Set doesn't exist for the given id: 1"
}

Uwierzytelnianie

Aby mieć dostęp do poszczególnych zasobów danych, API Transparent Data wymaga uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie jest realizowane za pomocą standardowych mechanizmów HTTP Basic Auth.

Każdy użytkownik dostaje swój indywidualny adres url, pod którym dostępne są wszystkie adresy wymienione poniżej.

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, a interesuje Cię dostęp do API, opisz nam swoje potrzeby biznesowe w formularzu kontaktowym poprzez stronę https://transparentdata.pl/kontakt/

Przykład uwierzytelniania:

 curl --user login:pass https://api.transparentdata.pl/key/

Autoryzowanie loginem i hasłem

Każdemu użytkownik otrzymuje zestaw parametrów wymaganych do uruchomienia usługi:

Nazwa Opis
key Unikalny klucz, który jest fragmentem adresu url
user Nazwa użytkownika
pass Hasło wymagane do uwierzytelnienia

Powyższy zestaw parametrów jest wystarczający, aby w łatwy sposób rozpocząć pobieranie danych z bazy Transparent Data. Wszystkie wywołania API działają z SSL.

Działanie API można sprawdzić również w przeglądarce internetowej przez wywołanie adresu zbudowanego według wzorca: https://user:pass@api.transparentdata.pl/key/

Autoryzowanie mechanizmem JWT

W ramach integracji użytkownik może skorzystać z autoryzacji JWT. W tym przypadku zostaną mu udostępnione następujące parametry:

Nazwa Opis
key Unikalny klucz, który jest fragmentem adresu url
secret_key Unikalny ciąg znaków, służący do podpisywania wywołań do API

Szczegółowy opis JWT jest dostępny https://en.wikipedia.org/wiki/JSON_Web_Token

Przygotowanie struktury do podpisania

Struktura header

{ "alg" : "HS256", "typ" : "JWT" }

Wymagane elementy payload

Nazwa Opis
exp Timestamp, po którym token traci ważność
iat Timestamp, zawierający datę, w której token został utworzony

{ "exp" : "1558523523", "iat" : "1558523503" }

W ramach payload można także przekazać dodatkowe parametry, które zostaną przekazane do metody w niezmienionej postaci. Przykładowa struktura takiego zapytania może wyglądać następująco:

{ "exp" : "1558523523", "iat" : "1558523503", "nip" : "123123123" }

Wyliczenie signature

W PHP może wyglądać następująco:

$signature = hash_hmac('sha256', base64_encode($header) . '.' . base64_encode($payload), $secretKey, true);

Utworzenie tokenu

$token = base64_encode($header) . '.' . base64_encode($payload) . '.' . base64_encode($signature);

Przykładowy token wygląda następująco:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJsb2dnZWRJbkFzIjoiYWRtaW4iLCJpYXQiOjE0MjI3Nzk2Mzh9.gzSraSYS8EXBxLN_oWnFSRgCzcmJmMjLiuyu5CSpyHI

Podpisywanie wywołania

Podczas wywołania, API Transparent Data sprawdza czy dodany został nagłówek

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJsb2dnZWRJbkFzIjoiYWRtaW4iLCJpYXQiOjE0MjI3Nzk2Mzh9.gzSraSYS8EXBxLN_oWnFSRgCzcmJmMjLiuyu5CSpyHI

Jeżeli nagłówek został dodany, to sprawdzana jest sygnatura i czasy generowania, tak aby zweryfikować poprawność tokenu. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, wybrana metoda zostanie wywołana.

Przykładowe generowanie tokenu w PHP

$secretKey = 'abc';
$header = json_encode(['alg' => 'HS256', 'typ' => 'JWT']);
$payload = json_encode(['exp' => time() + 60, 'iat' => time()]); // czas ważności 60 sek
$signature = hash_hmac('sha256', base64_encode($header) . '.' . base64_encode($payload), $secretKey, true);
$token = base64_encode($header) . '.' . base64_encode($payload) . '.' . base64_encode($signature);

echo $token;

Dostępne źródła danych

BIG KRD

Podstawowe API Biura Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów S.A. pozwala na sprawdzanie informacji na temat firm i osób prywatnych w bazie KRD.

KRD udostępnia w tym celu dwie metody: SearchConsumer oraz SearchNonConsumer. Aby skorzystać z tych metod w ramach Data Integratora, należy wysłać zapytanie według formatu poniżej.

Opis parametrów jest zgodny z dokumentacją udostępnioną przez KRD: http://info.krd.pl/Programista/Dokumentacja-techniczna/Chase

SearchConsumer

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krd_chase",
  "method":"SearchConsumer",
  "params":{ 
   "Number":"11223344556",
   "NumberType":"Pesel",
   "AuthorizationDate":"2018-11-21T08:33:33"
  }
}

SearchNonConsumer

{ 
  "source":"krd_chase",
  "method":"SearchNonConsumer",
  "params":{ 
   "Number":"11223344556",
   "NumberType":"TaxId"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897"
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez KRD, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897

Przykładowy zestaw danych

{
  "status": "done",
  "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data": [
    {
      "source": "krd_chase",
      "method": "SearchConsumer",
      "params": {
        "Number": "11223344556",
        "NumberType": "Pesel",
        "AuthorizationDate": "2018-11-11T08:33:33"
      },
      "meta":null,
      "result": {
        "DisclosureReport": {
          "Number": "U1/0000541758/2018",
          "Created": "2018-11-20T13:43:53+01:00",
          "SearchCriterion": {
            "ConsumerIdentityNumber": {
              "Pesel": "11223344556"
            },
            "AuthorizationDate": "2018-11-11T00:00:00+01:00",
            "AuthorizationDateSpecified": true,
            "ActAuthorizationDateSpecified": false,
            "SearchType": "RegularSearch",
            "SearchCriterionType": "Pesel"
          },
          "Requester": {
            "LegalPerson": {
              "Name": "KLIENT DEMO_CHASE3.1",
              "IdentityNumber": {
                "TaxId": "5327161905"
              },
              "SeatAddress": {
                "Line": [
                  "Danuty Siedzikówny 12, Wrocław",
                  "51-214 Wrocław",
                  "PL"
                ]
              }
            },
            "LoginFullName": "KLIENT DEMO_CHASE3.1"
          },
          "Summary": {
            "InformationCount": 1,
            "OInformationCount": 1,
            "DInformationCount": 0,
            "DebtorsCount": 1,
            "CreditorsCount": 1,
            "TotalArrears": {
              "Amount": "658.25",
              "Currency": "PLN"
            }
          },
          "PositiveInformationSummary": {
            "ProvidersCount": 0,
            "PaidObligationsCount": 0,
            "AveragePaidDebt": "0",
            "AveragePaymentTimeInDays": 0,
            "SumPaidDebt": "0"
          },
          "Report": {
            "ObligationInformations": {
              "ObligationInformation": {
                "Debtor": {
                  "Consumer": {
                    "FirstName": "Mariusz",
                    "Surname": "Staszewski",
                    "IdentityNumber": {
                      "Pesel": "11223344556"
                    },
                    "Address": {
                      "Line": [
                        "Olszewskiego 2/2",
                        "26-610 Radom",
                        "PL"
                      ]
                    }
                  }
                },
                "Provider": {
                  "LegalPerson": {
                    "Name": "KLIENT DEMO_CHASE3.1",
                    "IdentityNumber": {
                      "TaxId": "5327161905"
                    },
                    "SeatAddress": {
                      "Line": [
                        "Danuty Siedzikówny 12, Wrocław",
                        "51-214 Wrocław",
                        "PL"
                      ]
                    },
                    "Regon": "391687011"
                  },
                  "category": 0
                },
                "Title": "Pożyczka gotówkowa",
                "Type": "Other",
                "CustomType": "Inne",
                "PaymentDate": "2016-06-06T00:00:00+02:00",
                "NoObjections": true,
                "CallSent": "2016-06-06T00:00:00+02:00",
                "Arrears": {
                  "Amount": "658.25",
                  "Currency": "PLN"
                },
                "category": 13
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}

KRD Rastin

API Biura Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów S.A. pozwala na sprawdzanie informacji na temat osób prywatnych w bazie KRD.

Omawiane API odpytuje rejestr PESEL oraz Rejestr Dowodów Osobistych zgodnie z odpowiednimi ustawami. Dzięki udostępnieniu przez Ministerstwo Cyfryzacji powyższych rejestrów, będących częścią Systemu Rejestrów Państwowych(SRP).

Dostępne są 3 metody
- VerifyConsumerIdentityNumber
- VerifyIDCard
- VerifyIsIDCardCanceled

VerifyConsumerIdentityNumber

Dzięki tej metodzie klient serwisu po odpytaniu o poprawność przesyłanych danych ma możliwość weryfikacji ich co do zgodności z udostępnionym Rejestrem PESEL.

Przykładowe zapytanie


{
  "source":"krd_rastin",
  "method":"VerifyConsumerIdentityNumber",
  "params":{
   "ConsumerIdentityNumber":"00090300000",
   "FirstName":"MARIAN",
   "SecondName":"MARYS",
   "Surname":"MARIANKIEWICZ",
   "PermanentAddress":{
     "City":"WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC",
     "Street":"Wyspianskiego",
     "Building":"20",
     "Flat":"1",
     "ZipCode":"01120"
   },
   "TemporaryAddress":{
     "City":"WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC",
     "Street":"Grunwaldzka",
     "Building":"20",
     "Flat":"1",
     "ZipCode":"01120"
   }
  }
}

Zapytanie

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 ConsumerIdentityNumber numer identyfikacyjny konsumenta - pesel string string wymagane
2 FirstName pierwsze imię string ciąg tekstowy wymagane
3 Surname nazwisko string ciąg tekstowy wymagane
4 PermanentAddress adres stały osoby do weryfikacji węzeł niewymagane
5 City miasto string ciąg tekstowy niewymagane
6 Street ulica string ciąg tekstowy niewymagane
7 Building numer budynku string ciąg tekstowy niewymagane
8 Flat numer mieszkania string ciąg tekstowy niewymagane
9 ZipCode kod pocztowy string ciąg tekstowy niewymagane
10 TemporaryAddress adres tymczasowy osoby do weryikacji węzeł niewymagane
11 City miasto string ciąg tekstowy niewymagane
12 Street ulica string ciąg tekstowy niewymagane
13 Building numer budynku string ciąg tekstowy niewymagane
14 Flat numer mieszkania string ciąg tekstowy niewymagane
15 ZipCode kod pocztowy string ciąg tekstowy niewymagane

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df"
}

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych

{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":630300,
     "source":"krd_rastin",
     "method":"VerifyConsumerIdentityNumber",
     "params":{
      "ConsumerIdentityNumber":"00090300000",
      "FirstName":"MARIAN",
      "SecondName":"MARYS",
      "Surname":"MARIANKIEWICZ",
      "PermanentAddress":{
        "City":"WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC",
        "Street":"Wyspianskiego",
        "Building":"20",
        "Flat":"1",
        "ZipCode":"01120"
      },
      "TemporaryAddress":{
        "City":"WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC",
        "Street":"Grunwaldzka",
        "Building":"20",
        "Flat":"1",
        "ZipCode":"01120"
      }
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "ConsumerIdentytyNumberIsValid":true,
      "PermanentAddressVerificationResult":{
        "StreetIsValid":true,
        "BuildingIsValid":true,
        "FlatIsValid":true,
        "ZipCodeIsValid":true,
        "CityIsValid":true
      },
      "TemporaryAddressVerificationResult":{
        "StreetIsValid":false,
        "BuildingIsValid":false,
        "FlatIsValid":false,
        "ZipCodeIsValid":false,
        "CityIsValid":false
      }
     }
   }
  ]
}

Odpowiedź

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 ConsumerIdentytyNumberIsValid zwraca wynik weryfikacji numeru PESEL osoby bool true/false wymagane
2 PermanentAddressVerificationResult węzeł niewymagane
3 StreetIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
4 BuildingIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
5 FlatIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
6 ZipCodeIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
7 CityIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
8 TemporaryAddressVerificationResult węzeł niewymagane
9 StreetIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
10 BuildingIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
11 FlatIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
12 ZipCodeIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
13 CityIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane

VerifyIDCard

Dzięki tej metodzie klient serwisu po odpytaniu o poprawność przesyłanych danych ma możliwość weryfikacji ich co do zgodności z udostępnionym Rejestrem Dowodów Osobistych.

Przykładowe zapytanie


{
  "source":"krd_rastin",
  "method":"VerifyIDCard",
  "params":{
   "ConsumerIdentityNumber":"0000000000",
   "FirstName":"MARIA",
   "SecondName":"MARYLA",
   "SurnameFirstPart":"MARIANKIEWICZ",
   "SurnameSecondPart":"WOLSKA",
   "IDCardSeries":"XXX",
   "IDCardNumber":"000000",
   "ProductionDate":"2014-09-24",
   "ExpirationDate":"2024-09-24"
  }
}

Zapytanie

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 ConsumerIdentityNumber numer identyfikacyjny konsumenta - pesel string string wymagane
2 FirstName pierwsze imię string ciąg tekstowy wymagane
3 SecondName drugie imię string ciąg tekstowy niewymagane
4 SurnameFirstPart nazwisko string ciąg tekstowy wymagane
5 SurnameSecondPart nazwisko string ciąg tekstowy niewymagane
6 IDCardSeries seria dowodu osobistego string ciąg tekstowy wymagane
7 IDCardNumber numer dowodu osobistego string ciąg tekstowy wymagane
8 ProductionDate data wydania string ciąg tekstowy wymagane
9 ExpirationDate data ważności string ciąg tekstowy pole wymagane w przypadku gdy dokument posiada datę ważności

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df"
}
curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych


{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":630307,
     "source":"krd_rastin",
     "method":"VerifyIDCard",
     "params":{
      "ConsumerIdentityNumber":"0000000000",
      "FirstName":"MARIA",
      "SecondName":"MARYLA",
      "SurnameFirstPart":"MARIANKIEWICZ",
      "IDCardSeries":"XXX",
      "IDCardNumber":"000000",
      "ProductionDate":"2014-09-24",
      "ExpirationDate":"2024-09-24"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "IsValid":true
     }
   }
  ]
}

Odpowiedź

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 IsValid wartość logiczna określająca czy wszystkie dane z dowodu osobistego weryfikowanej osoby są poprawne bool true/false wymagane

VerifyIsIDCardCanceled

Dzięki tej metodzie klient serwisu po odpytaniu o ważność dowodu osobistego ma możliwość weryfikacji co do zgodności z udostępnionym Rejestrem Dowodów Osobistych

Przykładowe zapytanie


{
  "source":"krd_rastin",
  "method":"VerifyIsIDCardCanceled",
  "params":{
   "IDCardSeries":"XXXX",
   "IDCardNumber":"000000"
  }
}


Zapytanie

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 IDCardSeries seria dowodu osobistego string ciąg tekstowy wymagane
2 IDCardNumber numer dowodu osobistego string ciąg tekstowy wymagane

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df"
}
curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych


{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":630312,
     "source":"krd_rastin",
     "method":"VerifyIsIDCardCanceled",
     "params":{
      "IDCardSeries":"XXXX",
      "IDCardNumber":"000000"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "Canceled":true
     }
   }
  ]
}

Odpowiedź

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 Canceled wartość logiczna określająca czy dowód jest unieważniony bool true/false wymagane

TD - Pełen odpis KRS PDF

Źródło danych umożliwia pobranie pełnych odpisów KRS w formie plików PDF ze strony Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs_full",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez KRS, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik z odpisem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"krs_full",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"9721286534"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Odpis KRS PDF

Źródło danych umożliwia pobranie skróconych odpisów KRS w formie plików PDF ze strony Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "timeout": 300
  }
}

Źródło umożliwia pobranie danych po numerze NIP, KRS oraz REGON. Aby pobrać dane po numerze NIP należy wykorzystać parametr nip. Przy pobieraniu danych po numerze KRS należy skorzystać z parametru krs. Odpowiednio dla numeru REGON należy wykorzystać parametr regon.

Parametr timeout, określający maksymalny czas oczekiwania na odświeżenie danych, nie jest wymagany. Domyślna wartość to 300 sekund.

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez KRS, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik z odpisem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"krs",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"9721286534"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Odpis KRS JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych o podmiocie ze skróconego odpisu KRS w formacie JSON.

Odpisy KRS pochodzą ze strony Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string krs wymagane
2 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip/krs/regon numer nip/krs/regon int numer NIP/KRS/REGON wymagane
5 timeout określający maksymalny czas oczekiwania na odświeżenie danych domyślnie - 200 sekund int maksymalnie 600 niewymagane

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "timeout": 200
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Response

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress( w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 user_account nazwa konta użytkownika string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
4 progress procentowa ilość wykonania zadania int 0-100 wymagane
5 data tablica z danymi tablica(array) wymagane
6 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
7 source nazwa źródła danych string krs wymagane
8 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
9 params parametry zapytania węzeł wymagane
10 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
11 meta metatagi string null wymagane
12 result rezultat zapytania węzeł wymagane
13 data_acquisition_date data pozyskania danych string data(format Y-m-d)/null wymagane
14 name nazwa podmiotu string ciąg tekstowy/null wymagane
15 legal_form forma prawna string ciąg tekstowy/null wymagane
16 krs numer krs string/nullable numer krs/null wymagane
17 nip numer nip int/nullable numer nip/null wymagane
18 regon numer regon string/nullable numer krs/null wymagane
19 company_status status firmy string/nullable wykreslona, likwidacja, aktywna, zawieszona, likwidacja_upadlosciowa, restrukturyzacja, w przypadku braku null wymagane
20 address dane adresowe węzeł wymagane
21 street ulica string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
22 number numer budynku string/nullable numer/null wymagane
23 local numer lokalu string/nullable numer/null wymagane
24 postcode kod pocztowy string/nullable numer/null wymagane
25 post poczta string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
26 city miasto string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
27 country miasto/hrabstwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
28 region województwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
29 country kraj string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
30 equity kapitał float/nullable numer/null wymagane
31 stock akcje węzeł wymagane
32 quantity ilość int/nullable numer/null wymagane
33 value wartość float/nullable numer/null wymagane
34 incorporation data dołączenia string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
35 created_at utworzona string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
36 last_registry_update ostatnia aktualizacja rejestru string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
37 removed_at data usunięcia string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
38 opp czy podmiot jest organizacją pożytku publicznego bool true/false wymagane
39 opp_start data dodania do organizacji pożytku publicznego string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
40 pkd główny numer PKD string/nullable numer/null wymagane
41 representation sposób reprezentacji podmiotu string/nullable nazwa/null wymagane
42 representation_body nazwa organu reprezentującego podmiot string/nullable nazwa/null wymagane
43 supervisory_authority nazwa organu nadzorującego string/nullable nazwa/null wymagane
44 in_bankruptcy czy podmiot jest w upadłości? bool true/false wymagane
45 liquidation_start informacje na temat aktu prawnego rozpoczynającego proces likwidacji string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
46 liquidation_end informacje na temat aktu prawnego zakańczającego proces likwidacji string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
47 liquidation_representation sposób reprezentacji podmiotu w procesie likwidacji string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
48 court sąd węzeł wymagane
49 name nazwa sądu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
50 ident numer identyfikacyjny sprawy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
51 wwww strona internetowa string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
52 email adres mail string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
53 relation zawierająca dane o powiązaniach tablica (array) wymagane
54 name imię i nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
55 first_name imię string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
56 last_name nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
57 relation stopień powiązania z firmą string/nullable shareholder(wspolnik), supervisory_board_member(organ_nadzoru), board_member(zarzad), proxy(prokura)/" " wymagane
58 relation_extra_info dodatkowe informacje (rola w relacji lub udzialy) string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
59 ident dane osoby powiązanej węzeł wymagane
60 name nazwa string/nullable 'nip', 'regon', 'pesel', 'krs', 'other' wymagane
61 value wartość np numer nip, regon w zależności od wartości pola name string/nullable numer/null wymagane
62 krs_debts długi krajowy rejest sądowy tablica (array) wymagane
63 amount wartość suma należności float/nullable liczba/null wymagane
64 date data wpisania string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
65 debt_info rodzaj należności string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
66 debt_extra_info zasądzający lub wierzyciel string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "76312054-e100-478d-8854-0f68eda244e4",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 6865,
      "source": "krs",
      "method": "data",
      "params": {
        "nip": "7740001454"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "data_acquisition_date": "2019-09-17",
        "name": "POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA",
        "legal_form": "SPÓŁKA AKCYJNA",
        "krs": "0000028860",
        "nip": "7740001454",
        "regon": "610188201",
        "company_status": "Aktywny",
        "address": {
          "street": "ul. CHEMIKÓW",
          "number": "7",
          "local": null,
          "postcode": "09-411",
          "post": "PŁOCK-BIAŁA",
          "city": "PŁOCK",
          "county": "M. PŁOCK",
          "region": "MAZOWIECKIE",
          "country": "POLSKA"
        },
        "equity": "534636326.25",
        "stock": {
          "quantity": "427709061",
          "value": "1.25"
        },
        "incorporation": "2001-07-19",
        "created_at": "1993-06-29",
        "last_registry_update": "2018-10-08",
        "removed_at": null,
        "opp": false,
        "opp_start": null,
        "pkd": "1920Z",
        "representation": "- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE\n- CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM\nDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH ZWYKŁEGO\nZARZĄDU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH\nWYSTARCZAJĘCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.",
        "representation_body": "ZARZĄD PKN ORLEN S.A.",
        "supervisory_authority": "RADA NADZORCZA",
        "in_bankruptcy": false,
        "liquidation_start": null,
        "liquidation_end": null,
        "liquidation_representation": null,
        "court": {
          "name": "SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "ident": "WA.XIV NS-REJ.KRS/32962/18/825"
        },
        "www": "WWW.ORLEN.PL",
        "email": "ZARZAD@ORLEN.PL",
        "relation": [
          {
            "name": "JAN MARIA KOWALSKI",
            "first_name": "JAN MARIA",
            "last_name": "KOWALSKI",
            "relation": "board_member",
            "relation_extra_info": "CZŁONEK ZARZĄDU",
            "ident": {
              "name": "pesel",
              "value": "64051132356"
            }
          },
          {
            "name": "JANINA JEŻYNA KOWALSKA",
            "first_name": "JANINA JEŻYNA",
            "last_name": "KOWALSKA",
            "relation": "proxy",
            "relation_extra_info": "PROKURA SAMOISTNA",
            "ident": {
              "name": "pesel",
              "value": "57082748528"
            }
          },
          {
            "name": "STANISŁAW ZIEMOMYSŁ NOWAK",
            "first_name": "STANISŁAW ZIEMOMYSŁ",
            "last_name": "NOWAK",
            "relation": "supervisory_board_member",
            "relation_extra_info": "",
            "ident": {
              "name": "pesel",
              "value": "56092932473"
            }
          }
        ],
        "krs_debts": [
          {
            "amount": "121323.90",
            "date": "2012-06-11",
            "debt_info": "NA RZECZ ZUS",
            "debt_extra_info": "DYREKTOR ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE, 11.01.2011, TW 2443242"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

TD - KRS Powiązania firm JSON

Źródło umożliwia pobranie informacji o powiązaniach danej firmy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami z KRS w formacie JSON.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs",
  "method":"getKrsConnectionsForCompany",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data": [
    {
      "task_id": 198,
      "source": "krs",
      "method": "getKrsConnectionsForCompany",
      "params": {
        "nip": "123123123"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "type": "company",
          "name": "FIRMA.CO SPÓŁKA AKCYJNA",
          "formatted_name": "Firma.Co",
          "krs": "123123123",
          "nip": "123123123",
          "regon": "123123123",
          "pesel": null
        },
        {
          "type": "person",
          "name": "KATARZYNA NOWAK",
          "formatted_name": "Katarzyna Nowak",
          "krs": null,
          "nip": null,
          "regon": null,
          "pesel": "xxxxxxxxxxxxxx"
        }
      ]
    }
  ]
}

TD - KRS Powiązania osób JSON

Źródło umożliwia pobranie informacji o powiązaniach danej osoby fizycznej z innymi podmiotami i osobami z KRS w formacie JSON.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs",
  "method":"getKrsConnectionsForPerson",
  "params":{ 
   "pesel":"123122232233"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data": [
    {
      "task_id": 198,
      "source": "krs",
      "method": "getKrsConnectionsForPerson",
      "params": {
        "pesel": "123122232233"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "type": "company",
          "name": "FIRMA.CO SPÓŁKA AKCYJNA",
          "formatted_name": "Firma.Co",
          "krs": "12312223",
          "nip": "12312223",
          "regon": "12312223",
          "pesel": null
        },
        {
          "type": "company",
          "name": "FIRMA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
          "formatted_name": "Firma.Co",
          "krs": "12312223",
          "nip": "12312223",
          "regon": "12312223",
          "pesel": null
        }
      ]
    }
  ]
}

TD - Spr finansowe Dostępne zakresy JSON

Źródło umożliwia pobranie dostępnych dla wybranych sprawozdań finansowych zakresów dat w formacie JSON. Sprawozdania finansowe pochodzą z bazy dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pełne dane zwracane są tylko dla podmiotów które złożyły sprawozdania finansowe do Ministerstwa Sprawiedliwości w formacie xml.

W przypadku formatów innych niż xml zwracane są tylko okresy za jakie podmiot złożył dokumenty. Aby je pobrać należy wykorzystać: http://apidoc.transparentdata.pl/dataintegrator.html#td-spr-finansowe-plik-zip

Przykładowe zapytanie

{
  "source": "financial_ranges",
  "method": "getDateRanges",
  "params": {
    "input": "123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych o dostępnych zakresach dat wybranych sprawozdań finansowych oraz otrzymać ich identyfikatory, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowa odpowiedź

{
  "status":"done",
  "ident":"cc60d88a-f260-4846-bd7c-f0ca982d7063",
  "added":"2019-08-06 10:40:04",
  "finished":"2019-08-06 10:40:45",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":3,
     "source":"financial_ranges",
     "method":"getDateRanges",
     "params":{
      "input":"1010005790"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "results":{
        "377200":{
         "statement_id":"377200",
         "source":"financial_statement",
         "year":"2018",
         "date_from":"2018-01-01",
         "date_to":"2018-12-31"
        }
      },
      "num_page":null,
      "per_page":null,
      "total_items":null,
      "page_amounts":null,
      "status":false
     }
   }
  ]
}

TD - Spr finansowe Plik ZIP

Źródło umożliwia pobranie całego kompletu oryginalnie składanych przez firmę dokumentów finansowych dla zadanego numeru NIP oraz wskazanych zakresów dat.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"financial_ranges",
  "method":"zip",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "dates-ranges": ["2018-01-01|2018-12-31"]
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W rezultacie, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik ZIP z takimi dokumentami z bazy Ministerstwa Sprawiedliwości jak sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, uchwała o podziale zysku lub straty itp. w formacie, w jakim podmiot je złożył - XLSX, DOC, PDF, TXT.

W celu pobrania pliku ZIP ze sprawozdaniami finansowymi, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W odpowiedzi znajdzie się plik z odpisem zakodowany w Base64

Przykładowa odpowiedź

{
  "status":"done",
  "ident":"bf0ef162-b7ca-4d5a-8b47-edd9fdd71148",
  "added":"2019-08-06 10:47:54",
  "finished":"2019-08-06 10:48:35",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":4,
     "source":"financial_ranges",
     "method":"zip",
     "params":{
      "nip":"1010005790",
      "dates-ranges":[
        "2018-01-01|2018-12-31"
      ]
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "file":"UE....",
      "name":"financial_a539c19988.zip"
     }
   }
  ]
}

TD - Spr finansowe Oryginalne JSON

Źródło umożliwia pobranie danych z oryginalnych sprawozdań finansowych w formacie JSON dla zadanego numeru NIP oraz wskazanych zakresów dat. Sprawozdania finansowe pochodzą z bazy dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"financial_ranges",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "dates-ranges": ["377200"]
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W odpowiedzi otrzymamy dane w formacie JSON

{
  "status":"done",
  "ident":"1f18b1bf-93c6-43a6-99e5-60788ee20a01",
  "added":"2019-08-06 10:55:41",
  "finished":"2019-08-06 10:55:53",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":5,
     "source":"financial_ranges",
     "method":"data",
     "params":{
      "nip":"1010005790",
      "dates-ranges":[
        "377200"
      ]
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "results":{
        "nip":"1010005790",
        "377200":{
         "A. Aktywa trwałe":"9479.61",
         "I. Wartości niematerialne i prawne":"0.00",
         "1. Koszty zakończonych prac rozwojowych":"0.00",
         "2. Wartość firmy":"0.00",
         "3. Inne wartości niematerialne i prawne":"0.00",
         "4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne":"0.00",
         "II. Rzeczowe aktywa trwałe":"9479.61",
         "1. Środki trwałe":"0.00",
         "a. Grunty w tym prawa wieczyste":"0.00",
         "b. Budynki, lokale i obiekty":"0.00",
         "c. Urządzenia techniczne i maszyny":"0.00",
         "d. Środki transportu":"0.00",
         "e. Inne środki trwałe":"0.00",
         "2. Środki trwałe w budowie":"3731.61",
         "3. Zaliczki na środki trwałe":"5748.00",
         "III. Należności długoterminowe":"0.00",
         "1. Od jednostek powiązanych":"0.00",
         "2. Od pozostałych jednostek":"0.00",
         "IV. Inwestycje długoterminowe":"0.00",
         "1. Nieruchomości":"0.00",
         "2. Wartości niematerialne i prawne":"0.00",
         "3. Długoterminowe aktywa finansowe":"0.00",
         "a. W jednostkach powiązanych":"0.00",
         "i. udziały lub akcje":"0.00",
         "ii. inne papiery wartościowe":"0.00",
         "iii. udzielone pożyczki":"0.00",
         "iv. inne długoterminowe aktywa finansowe":"0.00",
         "b. W pozostałych jednostkach":"0.00",
         "4. Inne inwestycje długoterminowe":"0.00",
         "V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe":"0.00",
         "1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego":"0.00",
         "2. Inne rozliczenia międzyokresowe":"164.00",
         "B. Aktywa obrotowe":"71782.08",
         "I. Zapasy":"0.00",
         "1. Materiały":"0.00",
         "2. Półprodukty i produkty w toku":"0.00",
         "3. Produkty gotowe":"0.00",
         "4. Towary":"0.00",
         "5. Zaliczki na dostawy":"0.00",
         "II. Należności krótkoterminowe":"15934.68",
         "1. Należności od jednostek powiązanych":"0.00",
         "a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty":"0.00",
         "i. Do 12 miesięcy":"4772.02",
         "ii. Powyżej 12 miesięcy":"0.00",
         "b. Inne":"0.00",
         "2. Należności od pozostałych jednostek":"15934.68",
         "b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS":"15934.68",
         "c. Inne":"0.00",
         "d. Dochodzone na drodze sądowej":"0.00",
         "III. Inwestycje krótkoterminowe":"55847.40",
         "1. Krótkoterminowe aktywa finansowe":"55847.40",
         "i. Udziały lub akcje":"0.00",
         "ii. Inne papiery wartościowe":"0.00",
         "iii. Udzielone pożyczki":"0.00",
         "iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe":"0.00",
         "c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne":"55847.40",
         "i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach":"55847.40",
         "ii. Inne środki pieniężne":"0.00",
         "iii. Inne aktywa pieniężne":"0.00",
         "2. Inne inwestycje krótkoterminowe":"0.00",
         "IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe":"0.00",
         "Aktywa razem":"81261.69",
         "A. Kapitał (fundusz) własny":"-373674.33",
         "I. Kapitał (fundusz) podstawowy":"50000.00",
         "II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy":"0.00",
         "III. Udziały (akcje) własne":"0.00",
         "IV. Kapitał (fundusz) zapasowy":"0.00",
         "V. Kapitał z aktualizacji wyceny":"0.00",
         "VI. Pozostałe kapitały rezerwowe":"0.00",
         "VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych":"-321935.94",
         "VIII. Zysk (strata) netto":"-101738.39",
         "B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania":"454936.02",
         "I. Rezerwy na zobowiązania":"0.00",
         "2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne":"0.00",
         "a. Długoterminowa":"0.00",
         "b. Krótkoterminowa":"0.00",
         "3. Pozstałe rezerwy":"0.00",
         "II. Zobowiązania długoterminowe":"450000.00",
         "1. Wobec jednostek powiązanych":"0.00",
         "2. Wobec pozostałych jednostek":"4772.02",
         "a. Kredyty i pożyczki":"0.00",
         "b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych":"0.00",
         "c. Inne zobowiązania finansowe":"0.00",
         "d. Inne":"0.00",
         "III. Zobowiązania krótkoterminowe":"4772.02",
         "a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności":"0.00",
         "d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności":"4772.02",
         "e. Zaliczki otrzymane na dostawy":"0.00",
         "f. Zobowiązania wekslowe":"0.00",
         "g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń":"0.00",
         "h. Z tytułu wynagrodzeń":"0.00",
         "i. Inne":"0.00",
         "IV. Rozliczenia międzyokresowe":"164.00",
         "1. Ujemna wartość firmy":"0.00",
         "a. Długoterminowe":"0.00",
         "b. Krótkoterminowe":"164.00",
         "Pasywa razem":"81261.69",
         "A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:":"0.00",
         "-od jednostek powiązanych":"0.00",
         "I. Przychody netto ze sprzedaży produktów":"0.00",
         "II. Zmiana stanu produktów":"0.00",
         "III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.":"0.00",
         "IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów":"0.00",
         "B. Koszty działalności operacyjnej":"74308.03",
         "I. Amortyzacja":"0.00",
         "II. Zużycie materiałów i energii":"28.00",
         "III. Usługi obce":"74038.03",
         "IV. Podatki i opłaty w tym:":"140.00",
         "- podatek akcyzowy":"0.00",
         "V. Wynagrodzenia":"0.00",
         "VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia":"0.00",
         "VII. Pozostałe koszty rodzajowe":"102.00",
         "VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów":"0.00",
         "C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)":"-74308.03",
         "D. Pozostałe przychody operacyjne":"2.79",
         "I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych":"0.00",
         "II. Dotacje":"0.00",
         "III. Inne przychody operacyjne":"2.79",
         "E. Pozostałe koszty operacyjne":"1.99",
         "I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych":"0.00",
         "II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych":"0.00",
         "III. Inne koszty operacyjne":"1.99",
         "F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)":"-74307.23",
         "G. Przychody finansowe":"0.00",
         "I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym":"0.00",
         "II. Odsetki w tym":"0.00",
         "- od jednostek powiązanych":"0.00",
         "III. Zysk ze zbycia inwestycji":"0.00",
         "IV. Aktualizacja wartości inwestycji":"0.00",
         "V. Inne":"0.00",
         "H. Koszty finansowe":"27431.16",
         "I. Odsetki w tym:":"26212.60",
         "- dla jednostek powiązanych":"26212.60",
         "II. Strata ze zbycia inwestycji":"0.00",
         "III Aktualizacja wartości inwestycji":"0.00",
         "IV. Inne":"1218.56",
         "I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H)":"-101738.39",
         "L. Podatek dochodowy":"0.00",
         "M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)":"0.00",
         "N. Zysk (strata) netto (K-L-M)":"-101738.39"
        }
      },
      "num_page":null,
      "per_page":null,
      "total_items":null,
      "page_amounts":null,
      "status":false
     }
   }
  ]
}

TD - Spr finansowe Skrócone JSON

Źródło umożliwia pobranie skróconych, ujednoliconych danych podstawowych ze sprawozdań finansowych w formacie JSON dla zadanego numeru NIP oraz wskazanych zakresów dat. Sprawozdania finansowe pochodzą z bazy dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"financial_ranges",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "dates-ranges": ["377200"],
   "type": "slim"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1
{
  "status":"done",
  "ident":"a2e765a5-e3a9-4741-ba1f-c0672e35cc21",
  "added":"2019-08-06 10:58:35",
  "finished":"2019-08-06 10:58:54",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":6,
     "source":"financial_ranges",
     "method":"data",
     "params":{
      "nip":"1010005790",
      "dates-ranges":[
        "377200"
      ],
      "type":"slim"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "nip":"1010005790",
      "377200":{
        "III. Należności długoterminowe":"0.00",
        "I. Zapasy":"0.00",
        "c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne":"55847.40",
        "Aktywa razem":"81261.69",
        "A. Kapitał (fundusz) własny":"-373674.33",
        "VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych":"-321935.94",
        "VIII. Zysk (strata) netto":"-101738.39",
        "IV. Rozliczenia międzyokresowe":"164.00",
        "Pasywa razem":"81261.69",
        "I. Przychody netto ze sprzedaży produktów":"0.00",
        "IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów":"0.00"
      }
     }
   }
  ]
}

TD - CEIDG JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych o podmiocie z rejestru CEIDG w formacie JSON.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string ceidg wymagane
2 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
5 timeout określający maksymalny czas oczekiwania na odświeżenie danych int maksymalnie 600 niewymagane

Change Log

Data Numer wersji Opis zmian
13.09.2021 1.0.1 Poprawa tłumaczenia pola z informacją o dacie zakończenia prowadzenia działalności
1.0.0 dodanie zamówienia do DataIntegratora

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"ceidg",
  "method":"data",
  "params":{
   "nip":"123123123",
   "timeout": 300
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Response

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress( w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 added data zapytania string data(format Y-m-d H:i:s) wymagane
4 finished data wykonania string data(format Y-m-d H:i:s) wymagane
5 user_account nazwa konta użytkownika string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
6 progress procentowa ilość wykonania zadania int 0-100 wymagane
7 data tablica z danymi tablica(array) wymagane
8 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
9 source nazwa źródła danych string krs wymagane
10 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
11 params parametry zapytania węzeł wymagane
12 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
13 meta metatagi nullable null wymagane
14 result rezultat zapytania węzeł wymagane
15 first_name imię string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
16 last_name nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
17 nip numer nip int/nullable liczba/null wymagane
18 regon numer regon string/nullable liczba/null wymagane
19 company_name nazwa firmy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
20 company_status status firmy string/nullable Aktywny, Wykreślony, Zawieszony, Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych, Oczekuje na rozpoczęcie działalności/null wymagane
21 beginning_date data rozpoczęcia działalności string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
22 suspended_from_date data zawieszenia działalności string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
23 suspended_to_date data wznowienia wykonywania działalności string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
24 date_of_cessation_of_activity data zaprzestania wykonywania działalności string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
25 ending_date data wykreślenia wpisu z rejestru string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
26 deletion_legal_basis podstawa_prawna_wykreslenia string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
27 legal_basis_details podstawa_prawna_informacja string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
28 cancellation anulowanie string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
29 has_community_of_goods wspolnota majatkowa int/nullable liczba (1/0)/null wymagane
30 main_pkd główny kod pkd string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
31 nationality narodowość string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
32 phone telefon string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
33 fax fax string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
34 www strona wwww string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
35 email adres email string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
36 main_address główny adres węzeł wymagane
37 street ulica string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
38 number numer budynku string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
39 local numer lokalu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
40 commune gmina string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
41 country powiat string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
42 region województwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
43 post poczta string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
44 postcode kod pocztowy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
45 city miasto string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
46 postal_address adres do wysyłki węzeł wymagane
47 street ulica string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
48 number numer budynku string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
49 local numer lokalu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
50 commune gmina string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
51 country powiat string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
52 region województwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
53 post poczta string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
54 postcode kod pocztowy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
55 city miasto string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
56 in_civil_partnership czy jest członkiem spółki cywilnej? int/nullable liczba(1/0)/null wymagane
57 civil_partnership_details informacje na temat spółki cywilnej tablica(array) wymagane
58 nip numer nip int/nullable numer/null wymagane
59 regon numer regon int/nullable numer/null wymagane
60 activity_suspended data zawarcia string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
61 partners_nip_numbers tablica numer nip partnerow tablica(array) numery nip wymagane
62 permissions koncesja tablica(array) wykaz koncesji lub pusta tablica wymagane
63 restrictions ograniczenia tablica(array) wymagane
64 description opis restrykcji string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
65 period długość string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
66 institution nazwa instytucji wydającej string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
67 file_number numer akt string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
68 type typ zakazu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
69 ruling_date data orzeczenia string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
70 effective_date data wejścia w życie string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
71 agents przedstawiciel dane tablica(array) wymagane
72 name imię i nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
73 nip numer nip int/nullable numer/null wymagane
74 permissions uprawnienia string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
75 extra_addresses dodatkowe miejsca wykonywania działalności string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
76 street ulica string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
77 number numer budynku string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
78 local numer lokalu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
79 country powiat string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
80 region województwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
81 post poczta string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
82 postcode kod pocztowy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
83 city miasto string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":198,
     "source":"ceidg",
     "method":"data",
     "params":{
      "nip":"123123123"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "first_name":"ANNA MARIA",
      "last_name":"KRZECZKOWSKA",
      "nip":"123123123",
      "regon":"123123123",
      "company_name":"Wypożyczalnia samochodów AM KRZECZKOWSKA",
      "company_status":"Aktywny",
      "beginning_date":"2018-01-10",
      "suspended_from_date":null,
      "suspended_to_date":null,
      "resumption_date":null,
      "ending_date":null,
      "deletion_legal_basis":null,
      "legal_basis_details":null,
      "cancellation":null,
      "has_community_of_goods":"0",
      "main_pkd":"9609Z",
      "nationality":null,
      "phone":"+48 100 001 001",
      "fax":null,
      "www":null,
      "email":"am.krzeczkowska.wypozyczalnia@wp.pl",
      "main_address":{
        "street":"ul. Nowy Świat",
        "number":"443",
        "local":"42",
        "commune":"Lutowiska",
        "county":"ustrzycki",
        "region":"PODKARPACKIE",
        "post":"Lutowiska",
        "postcode":"10-001",
        "city":"Lutowiska"
      },
      "postal_address":{
        "street":"ul. Nowy Świat",
        "number":"443",
        "local":"42",
        "commune":"Lutowiska",
        "county":"ustrzycki",
        "region":"PODKARPACKIE",
        "post":"Lutowiska",
        "postcode":"10-001",
        "city":null
      },
      "in_civil_partnership":"1",
      "civil_partnership_details":[
        {
         "nip":"121212121",
         "regon":"121212121",
         "activity_suspended":null,
         "partners_nip_numbers":[
           "121212121",
           "121212121"
         ]
        },
        {
         "nip":"121212121",
         "regon":null,
         "activity_suspended":null,
         "partners_nip_numbers":[
           "121212121"
         ]
        }
      ],
      "permissions":[

      ],
      "restrictions":[
        {
         "description":"Tak",
         "period":"5 lat",
         "institution":"Sąd Rejonowy w Lesku ",
         "file_number":"VI Lsk 1/1",
         "type":"Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej",
         "ruling_date":"2015-01-11",
         "effective_date":"2015-02-02"
        }
      ],
      "agents":[
        {
         "name":"Erazm Kowalski",
         "nip":null,
         "permissions":"zmiana wpisu,wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG,prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego"
        }
      ],
      "extra_addresses":[
        {
         "street":"ul. Bolesława Krzywoustego",
         "number":"26",
         "local":"8",
         "county":"Szczecin",
         "region":"ZACHODNIOPOMORSKIE",
         "post":"Szczecin",
         "postcode":"70-316",
         "city":"Szczecin"
        }
      ]
     }
   }
  ]
}

TD - Wyciąg CEIDG PDF

Źródło umożliwia pobranie pełnych wyciągów z CEIDG w formie plików PDF.

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"ceidg",
  "method":"pdf",
  "params":{
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik z wyciągiem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":171,
     "source":"ceidg",
     "method":"pdf",
     "params":{
      "nip":"123123123"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - KRS CEIDG REGON JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych o podmiocie z rejestru KRS, CEIDG oraz REGON w formacie JSON.

Parametr przyjmowany na wejściu nip. Jest to numer NIP.

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"krs_ceidg_regon",
  "method":"data",
  "params":{
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "9903039d-63eb-4e6c-a3a6-48c18c1924e3"
}
curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=9903039d-63eb-4e6c-a3a6-48c18c1924e3

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "8e8e269d-cf52-488a-a7c7-9564aac5a2b2",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 1179897,
   "source": "krs_ceidg_regon",
   "method": "data",
   "params": {
    "nip": "1231231231"
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "krs": {
     "data_acquisition_date": "2021-03-21 12:51:19",
     "name": "JAN NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "legal_form": "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "krs": "3213213213",
     "nip": "1231231231",
     "regon": "2123123123",
     "company_status": "Aktywny",
     "address": {
      "street": "ul. Przykładowa",
      "number": "1",
      "local": "5",
      "postcode": "60-100",
      "post": "POZNAŃ",
      "city": "POZNAŃ",
      "county": "POZNAŃ",
      "region": "WIELKOPOLSKIE",
      "country": "POLSKA"
     },
     "equity": "5000.00",
     "stock": {
      "quantity": null,
      "value": null
     },
     "incorporation": "2017-06-22",
     "created_at": "2017-06-20",
     "last_registry_update": "2020-09-22",
     "removed_at": null,
     "opp": false,
     "opp_start": null,
     "pkd": "6312Z",
     "representation": "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH\nCZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.",
     "representation_body": "ZARZĄD",
     "supervisory_authority": null,
     "in_bankruptcy": false,
     "liquidation_start": null,
     "liquidation_end": null,
     "liquidation_representation": null,
     "court": {
      "name": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
      "ident": "PO.VIII NS-REJ.KRS/12312/12/123"
     },
     "www": null,
     "email": null,
     "relation": [
      {
       "name": "JAN NOWAK",
       "first_name": "JAN",
       "last_name": "NOWAK",
       "relation": "shareholder",
       "relation_extra_info": "120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ",
       "shares": {
        "quantity": "120.00",
        "value": "3000.00"
       },
       "ident": {
        "name": "pesel",
        "value": "12312312312"
       }
      },
      {
       "name": "ADAM KOWALSKI",
       "first_name": "ADAM",
       "last_name": "KOWALSKI",
       "relation": "shareholder",
       "relation_extra_info": "15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ",
       "shares": {
        "quantity": "15.00",
        "value": "700.00"
       },
       "ident": {
        "name": "pesel",
        "value": "32132132132"
       }
      }
     ],
     "debts": []
    },
    "ceidg": {
     "first_name": "JAN",
     "last_name": "NOWAK",
     "nip": "1231231231",
     "regon": "2123123123",
     "company_name": "JAN NOWAK",
     "company_status": "Aktywny",
     "beginning_date": "2007-10-01",
     "suspended_from_date": null,
     "suspended_to_date": null,
     "resumption_date": null,
     "ending_date": null,
     "deletion_legal_basis": null,
     "legal_basis_details": null,
     "cancellation": null,
     "has_community_of_goods": "0",
     "main_pkd": "5812Z,6201Z,6202Z,6391Z,6399Z,8299Z",
     "nationality": "Polska",
     "phone": null,
     "fax": null,
     "www": null,
     "email": null,
     "main_address": {
      "street": "ul. Przykładowa",
      "number": "1",
      "local": 5,
      "commune": "POZNAŃ",
      "county": "POZNAŃ",
      "region": "WIELKOPOLSKIE",
      "post": "POZNAŃ",
      "postcode": "60-100",
      "city": "POZNAŃ"
     },
     "postal_address": {
      "street": "ul. Przykładowa",
      "number": "1",
      "local": 5,
      "commune": "POZNAŃ",
      "county": "POZNAŃ",
      "region": "WIELKOPOLSKIE",
      "post": "POZNAŃ",
      "postcode": "60-100",
      "city": "POZNAŃ"
     },
     "in_civil_partnership": "0",
     "civil_partnership_details": [],
     "permissions": [],
     "restrictions": [],
     "agents": [],
     "extra_addresses": []
    },
    "regon": {
     "last_update": "2021-03-29 11:45:37",
     "regon": "2123123123",
     "nip": "1231231231",
     "podstawowa_forma_prawna": "1",
     "szczegolna_forma_prawna": "117",
     "forma_wlasnosci": null,
     "nazwa": "JAN NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "imie": null,
     "nazwisko": null,
     "company_status": "aktywna",
     "data_wpisu": "2017-06-23",
     "data_wpisu_do_rejestru_ewidencji": "2017-06-22",
     "data_skreslenia_z_rejestru_ewidencji": null,
     "data_zakoczenia_postepowania_upadlosciowego": null,
     "data_powstania": "2017-06-22",
     "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2017-06-22",
     "data_zawieszenia": null,
     "data_wznowienia": null,
     "data_zakonczenia": null,
     "data_wykreslenia": null,
     "data_orzeczenia_upadlosci": null,
     "kraj": "PL",
     "wojewodztwo_kod": "30",
     "powiat_kod": "64",
     "gmina_kod": "039",
     "kod_pocztowy": "60-100",
     "teryt_poczta": "0969586",
     "teryt_miejscowosc": "0969586",
     "teryt_ulica": "12740",
     "ulica": "ul. Przykładowa",
     "nr_budynku": "1",
     "nr_lokalu": "5",
     "miejscowosc": "Poznań",
     "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
     "poczta": "Poznań",
     "gmina": "Poznań-Jeżyce",
     "powiat": "Poznań",
     "wojewodztwo": "WIELKOPOLSKIE",
     "nazwa_kraju": "POLSKA",
     "organ_rejestrowy": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
     "rodzaj_rejestru": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
     "numer_rejestrowy": "0000123123",
     "jednostek_lokalowych": "0",
     "dzialanosci": "0",
     "wspolnicy": "0",
     "pkd_glowne": "6312Z",
     "pkd_pozostale": "5812Z,6201Z,6202Z,6391Z,6399Z,8299Z",
     "telefon": null,
     "telefon_wew": null,
     "fax": null,
     "email": null,
     "www": null,
     "typ_wpisu": "p",
     "silos": "6",
     "nip_status": null,
     "podstawowa_forma_prawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
     "szczegolna_forma_prawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "forma_wlasnosci_nazwa": null,
     "forma_finansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
     "nazwa_skrocona": null,
     "data_zaistnienia_zmiany": "2020-09-22",
     "organ_zalozycielski": null,
     "organ_zalozycielski_kod": null,
     "organ_rejestrowy_kod": "012312312",
     "regony_jednostek_lokalnych": null,
     "regony_wspolnikow_spolki_cywilnej": null,
     "nie_podjeto_dzialalnosci": null,
     "rodzaj_rejestru_kod": "138",
     "jednostki_lokalne": [
      {
       "regon": "01231231231230",
       "nazwa": "JAN NOWAK",
       "silos": "1",
       "kraj": "PL",
       "wojewodztwo_kod": "02",
       "powiat_kod": "64",
       "gmina_kod": "059",
       "kod_pocztowy": "50-080",
       "teryt_poczta": "0986946",
       "teryt_miejscowosc": "0986946",
       "teryt_ulica": "18023",
       "nr_budynku": "527",
       "nr_lokalu": "6",
       "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
       "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
       "powiat": "m. Wrocław",
       "gmina": "Wrocław-Stare Miasto",
       "miejscowosc": "Wrocław",
       "poczta": "Wrocław",
       "ulica": "ul.Długa",
       "data_powstania": "2012-06-22",
       "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2012-06-22",
       "data_wpisu": "2012-06-25",
       "data_zawieszenia": null,
       "data_wznowienia": null,
       "data_zakonczenia": "2016-02-04",
       "data_wykreslenia": "2016-02-09"
      },
      {
       "regon": "01231231231231",
       "nazwa": "JAN NOWAK",
       "silos": "1",
       "kraj": "PL",
       "wojewodztwo_kod": "02",
       "powiat_kod": "64",
       "gmina_kod": "069",
       "kod_pocztowy": "50-234",
       "teryt_poczta": "0986952",
       "teryt_miejscowosc": "0986952",
       "teryt_ulica": "20294",
       "nr_budynku": "477",
       "nr_lokalu": null,
       "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
       "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
       "powiat": "m. Wrocław",
       "gmina": "Wrocław-Śródmieście",
       "miejscowosc": "Wrocław",
       "poczta": "Wrocław",
       "ulica": "ul. Krótka",
       "data_powstania": "2012-06-22",
       "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2012-06-22",
       "data_wpisu": "2012-06-25",
       "data_zawieszenia": null,
       "data_wznowienia": null,
       "data_zakonczenia": "2015-01-22",
       "data_wykreslenia": "2015-01-23"
      }
     ]
    }
   }
  }
 ]
}

TD - Raport Oceny Ryzyka PDF

Źródło umożliwia pobranie przygotowanych przez Transparent Data Raportów Oceny Ryzyka w formie plików PDF. W raporcie znajdują się wyselekcjonowane dane zgodne z aktualnym stanem KRS, CEIDG, MSiG, GUS, PARP, UZP, KNF, UOKiK, URE, WHOIS, GIOŚ, RDN, CRBR, prywatnych giełd wierzytelności, stron internetowych firm i mediów internetowych.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"raport_ryzyka",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik pdf z raportem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"raport_ryzyka",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"9721286534"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Raport Oceny Ryzyka JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych z przygotowanych przez Transparent Data Raportów Oceny Ryzyka w formacie JSON.

W raporcie znajdują się wyselekcjonowane dane zgodne z aktualnym stanem KRS, CEIDG, MSiG, GUS, PARP, UZP, KNF, UOKiK, URE, WHOIS, GIOŚ, RDN, CRBR, prywatnych giełd wierzytelności, stron internetowych firm i mediów internetowych.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"raport_ryzyka",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "a58271f8-55ef-4564-ad55-f954cf7a1e0d"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "a58271f8-55ef-4564-ad55-f954cf7a1e0d",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 6868,
      "source": "raport_ryzyka",
      "method": "data",
      "params": {
        "nip": "7740001454"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "registry_data": {
          "company_name": "POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA",
          "krs": "0000028860",
          "nip": "7740001454",
          "regon": "610188201",
          "address": "ul. CHEMIKÓW 7 PŁOCK 09-411 PŁOCK-BIAŁA"
        },
        "basic_data": {
          "young_company": {
            "label_short": "Młoda firma",
            "label_long": "Czy badany podmiot został zarejestrowany w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?",
            "value": "Nie"
          },
          "capital_paid": {
            "label_short": "Wniesienie kapitału",
            "label_long": "Czy został wniesiony kapitał zakładowy?",
            "value": "Tak"
          },
          "capital_value": {
            "label_short": "Kapitał zakładowy",
            "label_long": "Wysokość kapitału zakładowego",
            "value": "534636326.25"
          },
          "capital_lowered": {
            "label_short": "Obniżenie kapitału",
            "label_long": "Czy badany podmiot obniżył kapitał zakładowy? Jeżeli tak, ostatnia data",
            "value": "Brak danych"
          },
          "company_status": {
            "label_short": "Status podmiotu",
            "label_long": "Aktualny status badanego podmiotu",
            "value": "Aktywna"
          },
          "suspension": {
            "label_short": "Zawieszenie działalności",
            "label_long": "Czy badany podmiot zawiesił działalność w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?",
            "value": "Nie"
          },
          "scope_change": {
            "label_short": "Zmiana przedmiotu działalności",
            "label_long": "Czy badany podmiot zmienił przedmiot działalności w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?",
            "value": "Nie"
          },
          "sc_partner": {
            "label_short": "Wspólnik spółki cywilnej",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest wspólnikiem w spółce cywilnej?",
            "value": "Nie dotyczy"
          },
          "begin_date": {
            "label_short": "Data rozpoczęcia działalności",
            "label_long": "Data rozpoczęcia działaności według rejestru CEIDG/KRS",
            "value": "1993-06-29"
          },
          "entry_date": {
            "label_short": "Data pierwszego odnotowania wpisu w rejestrze",
            "label_long": "Data pierwszego odnotowania wpisu w rejestrze CEIDG/KRS",
            "value": "2001-07-19"
          }
        },
        "contact_data": {
          "same_phone": {
            "label_short": "Ten sam telefon",
            "label_long": "Liczba podmiotów, które mają ten sam numer kontaktowy co badany podmiot",
            "value": "0"
          },
          "same_email": {
            "label_short": "Ten sam adres email",
            "label_long": "Liczba podmiotów, które mają ten sam adres email co badany podmiot",
            "value": "0"
          },
          "same_address": {
            "label_short": "Liczba firm pod adresem",
            "label_long": "Liczba podmiotów zarejestrowanych pod tym samym adresem co badany podmiot",
            "value": "23"
          },
          "address_change": {
            "label_short": "Zmiana adresu",
            "label_long": "Data ostatniej zmiany adresu badanego podmiotu",
            "value": "-"
          },
          "virtual_office": {
            "label_short": "Biuro wirtualne",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest zarejestrowany pod adresem, pod którym działa również biuro wirtualne?",
            "value": "Nie"
          },
          "www": {
            "label_short": "Czy znamy stronę www podmiotu?",
            "label_long": "Czy dla badanego podmiotu znamy adres strony internetowej?",
            "value": "Tak"
          }
        },
        "board_data": {
          "board_changes": {
            "label_short": "Zmiana w zarządzie",
            "label_long": "Data ostatniej zmiany osobowej w zarządzie",
            "value": "2018-08-14"
          },
          "board_age": {
            "label_short": "Wiek zarządu",
            "label_long": "Lata urodzenia członków zarządu",
            "value": "1977, 1953, 1976, 1953, 1974, 1974, 1973, 1986"
          },
          "board_activity": {
            "label_short": "Aktywność zarządu",
            "label_long": "Liczba innych firm niż badany podmiot, w których zaangażowani są członkowie zarządu",
            "value": "1, 0, 1, 3, 0, 0, 2, 3"
          },
          "board_control": {
            "label_short": "Zarząd kontrola",
            "label_long": "Czy członkowie zarządu mają co najmniej 50,01% udziałów",
            "value": "Nie"
          },
          "board_history": {
            "label_short": "Historia członków zarządu",
            "label_long": "Czy członkowie zarządu uczestniczyli w upadłości/likwidacji innych podmiotów niż badany",
            "value": "Nie"
          },
          "board_pep": {
            "label_short": "Członek zarządu PEP",
            "label_long": "Czy członkowie zarządu są PEP wg polskiej ustawy",
            "value": "Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie"
          },
          "board_sanction_list": {
            "label_short": "Członek zarządu listy sankcyjne",
            "label_long": "Czy członkowie zarządu są na listach sankcyjnych",
            "value": "Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie"
          }
        },
        "owners_data": {
          "owner_change": {
            "label_short": "Zmiana właścicielska",
            "label_long": "Data ostatniej zmiany składu właścicielskiego badanego podmiotu",
            "value": "Brak informacji, spółka notowana na GPW"
          },
          "owner_age": {
            "label_short": "Wiek właścicieli",
            "label_long": "Lata urodzenia lub daty założenia udziałowców",
            "value": "Brak informacji, spółka notowana na GPW"
          },
          "owner_single_person": {
            "label_short": "Spółka jednoosobowa",
            "label_long": "Czy członek zarządu i 100% udziałowiec to ta sama osoba",
            "value": "Nie"
          },
          "owner_real_beneficiary": {
            "label_short": "Beneficjent rzeczywisty",
            "label_long": "Czy znany jest beneficjent rzeczywisty badanego podmiotu",
            "value": "Nie"
          },
          "owner_related_subjects": {
            "label_short": "Podmioty zależne",
            "label_long": "Liczba podmiotów, w których badany podmiot jest udziałowcem",
            "value": "23"
          },
          "owner_pep": {
            "label_short": "Właściciel PEP",
            "label_long": "Czy właściciele są PEP wg polskiej ustawy",
            "value": "Brak informacji, spółka notowana na GPW"
          },
          "owner_saction_list": {
            "label_short": "Właściciel listy sankcyjne",
            "label_long": "Czy udziałowcy są na listach sankcyjnych",
            "value": "Brak informacji, spółka notowana na GPW"
          }
        },
        "financial_data": {
          "report_obligation": {
            "label_short": "Obowiązek składania sprawozdania finansowego",
            "label_long": "Czy dany podmiot ma obowiązek składania sprawozdania finansowego w KRS",
            "value": "Tak"
          },
          "latest_report": {
            "label_short": "Ostatnie złożone sprawozdanie",
            "label_long": "Rok złożenia ostatniego sprawozdania finansowego w KRS",
            "value": "2019-01-01 – 2019-12-31"
          },
          "latest_available_report": {
            "label_short": "Ostatnie dostępne sprawozdanie",
            "label_long": "Rok złożenia sprawozdania dostępnego w bazie Transparent Data",
            "value": "2019-01-01 – 2019-12-31"
          },
          "financial_reports": {
            "label_short": "Składanie sprawozdań",
            "label_long": "Lata, w których badany podmiot złożył sprawozdanie finansowe",
            "value": "2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1970"
          },
          "bankruptcy_probability": {
            "label_short": "Prawdopodobieństwo upadłości w ciągu następnych 12 miesięcy",
            "label_long": "Obliczane na podstawie ostatniego złożonego w KRS sprawozdania finansowego",
            "value": "Bardzo niskie"
          },
          "aktywa": {
            "label_short": "Aktywa",
            "label_long": "Wysokość aktywów w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "49352000000.00"
          },
          "pasywa": {
            "label_short": "Pasywa",
            "label_long": "Wysokość pasywów w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "49352000000.00"
          },
          "zapasy": {
            "label_short": "Zapasy",
            "label_long": "Wysokość zapasów w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "8239000000.00"
          },
          "rozliczenia_miedzyokresowe": {
            "label_short": "Rozliczenia międzyokresowe",
            "label_long": "Wysokość rozliczeń międzyokresowych w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "0.00"
          },
          "srodki_pieniezne": {
            "label_short": "Środki pieniężne",
            "label_long": "Wysokość środków pieniężnych w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "5477000000.00"
          },
          "krotkoterminowe": {
            "label_short": "Należności krótkoterminowe",
            "label_long": "Wysokość należności krótkoterminowych w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "7393000000.00"
          },
          "dlugoterminowe": {
            "label_short": "Należności długoterminowe",
            "label_long": "Wysokość należności długoterminowych w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "0.00"
          },
          "zysk_strata": {
            "label_short": "Zysk/strata",
            "label_long": "Wysokość zysku/straty w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "6102000000.00"
          },
          "zysk_strata_poprzedni_rok": {
            "label_short": "Zysk/strata w poprzednim roku",
            "label_long": "Wysokość zysku/straty w przedostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "5364000000.00"
          },
          "kapital_wlasny": {
            "label_short": "Kapitał własny",
            "label_long": "Wysokość kapitału własnego badanego podmiotu",
            "value": "27565000000.00"
          },
          "przychody_ze_sprzedazy": {
            "label_short": "Przychody ze sprzedaży",
            "label_long": "Wysokość przychodów ze sprzedaży w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "70012000000.00"
          }
        },
        "debts_data": {
          "private_debts": {
            "label_short": "Giełdy wierzytelności",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest aktualnie na publicznych giełdach wierzytelności?",
            "value": "Nie"
          },
          "private_debts_amount": {
            "label_short": "Suma wierzytelności",
            "label_long": "Suma zadłużenia badanego podmiotu na publicznych giełdach wierzytelności",
            "value": "0.00"
          },
          "rdn": {
            "label_short": "RDN",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?",
            "value": "Nie"
          },
          "krs_debts": {
            "label_short": "4 dział KRS",
            "label_long": "Czy badany podmiot ma zaległości wpisane w 4 dziale KRS",
            "value": "Nie"
          }
        },
        "other_data": {
          "pl_vat_payer": {
            "label_short": "Aktywny VAT PL",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest jest aktywnym płatnikiem VAT?",
            "value": "Tak"
          },
          "eu_vat_payer": {
            "label_short": "Aktywny VAT EU",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest jest aktywnym płatnikiem VAT?",
            "value": "Tak"
          },
          "knf": {
            "label_short": "Lista ostrzeżeń KNF",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest na liście ostrzeżeń KNF?",
            "value": "Nie"
          },
          "uokik": {
            "label_short": "Decyzje UOKiK",
            "label_long": "Czy badany podmiot był przedmiotem decyzji UOKiK?",
            "value": "Tak"
          },
          "eu_grants": {
            "label_short": "Dotacje unijne",
            "label_long": "Czy badany podmiot pozyskał dotacje unijne?",
            "value": "Tak"
          }
        },
        "krs_section_6_data": {
          "rubric_1_open_information_0": {
            "label_short": "Likwidacja - otwarcie",
            "label_long": "Informacja o otwarciu likwidacji",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_1_end_informaction_0": {
            "label_short": "Likwidacja - zakończenie",
            "label_long": "Informacja o zakończeniu likwidacji",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_1_method_0": {
            "label_short": "Likwidacja - reprezentacja",
            "label_long": "Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_1_applies_0": {
            "label_short": "Likwidacja - dotyczy",
            "label_long": "Likwidacja dotyczy",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_1_liquidators_0": {
            "label_short": "Likwidatorzy",
            "label_long": "Dane likwidatorów",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_2_desolution_0": {
            "label_short": "Rozwiązanie/Unieważnienie",
            "label_long": "Rozwiązanie/Unieważnienie - określenie okoliczności",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_2_desolution_information_0": {
            "label_short": "Rozwiązanie/Unieważnienie",
            "label_long": "Rozwiązanie/Unieważnienie - informacja",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_3_receivership_method_0": {
            "label_short": "Zarząd komisaryczny",
            "label_long": "Zarząd komisaryczny - sposób repreztacji podmiotu",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_3_receivership_type_0": {
            "label_short": "Zarząd komisaryczny",
            "label_long": "Zarząd komisaryczny - rodzaj",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_3_receivership_time_0": {
            "label_short": "Zarząd komisaryczny",
            "label_long": "Zarząd komisaryczny - czas na jaki został utworzony",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_3_receivership_administrators_0": {
            "label_short": "Zarząd komisaryczny",
            "label_long": "Zarząd komisaryczny - dane zarządców",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - określenie okoliczności",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_information_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_emerging_entities_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_acquiring_entities_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - dane podmiotu przejmującego lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_acquired_entities_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_declaration_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - ogłoszenie upadłości",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_end_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - zakończenie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_method_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - sposób prowadzenia postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_repeal_of_agreement_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - uchylenie układu",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_syndicates_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - dane syndyka",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_appointed_people_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - dane osób powołanych",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_6_composition_proceeding_open_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu układowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu układowym - otwarcie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_6_composition_proceeding_end_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu układowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu układowym - zakończenie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_6_composition_proceeding_repeal_of_agreement_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu układowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu układowym - uchylenie układu",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_7_restructuring_proceeding_open_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych - otwarcie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_7_restructuring_proceeding_end_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych,",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych - zakończenie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_7_restructuring_proceeding_repeal_of_agreement_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych - uchylenie układu",
            "value": "Brak wpisu"
          },
          "rubric_7_restructuring_proceeding_supervisors_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych - dane nadzorców",
            "value": "Brak wpisu"
          },
          "rubric_8_suspension_open_date_0": {
            "label_short": "Zawieszenie działalności gospodarczej",
            "label_long": "Zawieszenie działalności gospodarczej - data rozpoczęcia zawieszenia",
            "value": "Brak wpisu"
          },
          "rubric_8_suspension_renewal_date_0": {
            "label_short": "Zawieszenie działalności gospodarczej",
            "label_long": "Zawieszenie działalności gospodarczej - data wznowienia",
            "value": "Brak wpisu"
          }
        }
      }
    }
  ]
}

TD - Raport Prześwietl PDF

Źródło umożliwia pobranie raportów handlowych z platformy Prześwietl.pl w formie plików PDF.

W raporcie znajdują się kompleksowe, zintegrowane przez Transparent Data dane zgodne z aktualnym stanem KRS, CEIDG, MSiG, GUS, PARP, UZP, KNF, UOKiK, URE, WHOIS, GIOŚ, RDN, CRBR, Wykazu Podatników VAT, prywatnych giełd wierzytelności, stron internetowych firm i mediów internetowych.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"raport_przeswietl",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik pdf z raportem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"raport_przeswietl",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"9721286534"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Raport Prześwietl JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych z raportów handlowych z platformy Prześwietl.pl w formacie JSON.

W raporcie znajdują się kompleksowe, zintegrowane przez Transparent Data dane zgodne z aktualnym stanem KRS, CEIDG, MSiG, GUS, PARP, UZP, KNF, UOKiK, URE, WHOIS, GIOŚ, RDN, CRBR, Wykazu Podatników VAT, prywatnych giełd wierzytelności, stron internetowych firm i mediów internetowych.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"raport_przeswietl",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "d934b5df-34f4-41f8-b350-ecc93c0b1b78",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 6875,
      "source": "raport_przeswietl",
      "method": "data",
      "params": {
        "nip": "7740001454"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "knf": [
          {
            "last_checked": "2018-12-11 15:48:02",
            "prosecutor": "Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze ",
            "company_name": "Nazwa firmy",
            "identification_number": "123123123",
            "identification_type": "nip"
          }
        ],
        "public_debt": [
          {
            "source": "zrodlo_pozyskania",
            "last_update": "2018-12-11 15:43:23",
            "company_name": "Nazwa firmy sp. zoo",
            "nip": "123123123",
            "external_ident": "8250002694_350.56",
            "debt_amount": "2350.16"
          }
        ],
        "financial": {
          "data": {
            "2015": {
              "01.01": "23146000000.00",
              "01.01.01": "962000000.00",
              "01.01.01.01": "0.00",
              "..."

            },
            "2016": {
              "01.01": "25109000000.00",
              "01.01.01": "853000000.00",
              "01.01.01.01": "0.00",
              "..."
            },
            "2017": {
              "01.01": "26407000000.00",
              "01.01.01": "772000000.00",
              "01.01.01.01": "0.00",
              "..."
            }
          },
          "labels": {
            "01.01": "A. Aktywa trwałe",
            "01.01.01": "I. Wartości niematerialne i prawne",
            "01.01.01.01": "1. Koszty zakończonych prac rozwojowych",
            "..."
          }
        },
        "beneficiary": [
          {
            "percent": 76.8,
            "name2": "IMIE1 NAZWISKO1"
          },
          {
            "percent": 20,
            "name2": "IMIE2 NAZWISKO2"
          },
          {
            "percent": 2,
            "name2": "IMIE3 NAZWISKO3"
          }
        ],
        "ure": [
          {
            "company_name": "Nazwa firmy S.A.",
            "valid_from": "2013-11-22",
            "valid_to": "2030-12-31",
            "short_code": "PPC",
            "description": "przesył paliw ciekłych"
          },
          {
            "company_name": "Nazwa firmy S.A.",
            "valid_from": "1998-11-28",
            "valid_to": "2025-12-31",
            "short_code": "WPC",
            "description": "wytwarzanie paliw ciekłych"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

Raport EHSS PDF

Źródło umożliwia pobranie raportów Euler Hermes Smart Sales w formie plików PDF.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"euler_hermes_smart_sales",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "12e20392-113p-ee65-1a22-gg24e3498cc1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=12e20392-113p-ee65-1a22-gg24e3498cc1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik pdf z raportem

Przykładowy zestaw danych zwracanych z metody /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"12e20392-113p-ee65-1a22-gg24e3498cc1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":166,
     "source":"euler_hermes_smart_sales",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"123123123"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....UPSZ",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Upadłości konsumenckie JSON

Źródło umożliwia pobranie danych z bazy upadłości konsumenckich Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) w formacie JSON.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"upadlosci_konsumenckie",
  "method":"search",
  "params":{ 
   "pesel":"123123123"
  }
}

W polu params można wykorzystać różne typy parametrów:

Nazwa Opis
pesel Szukanie po numerze PESEL
krs Szukanie po numerze KRS
txt Szukanie w pełnej treści odpisu

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "da252a6d-d723-4704-bb10-f2ab40de4a16",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 6967,
      "source": "upadlosci_konsumenckie",
      "method": "search",
      "params": {
        "txt": "nowak"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "ident": "BMSiG-933/2016",
          "name": "Imie Nazwisko",
          "krs": null,
          "pesel": "123123123",
          "txt": "Pełna treść wpisu"
        },
        {
          "ident": "BMSiG-5319/2016",
          "name": "Imię Nazwisko",
          "krs": null,
          "pesel": "123123123",
          "txt": "Pełna treść wpisu"
        },

TD - Listy sankcyjne JSON

Źródło umożliwia pobranie informacji o obecności danej osoby fizycznej na 16 największych światowych listach sankcji w formacie JSON.

Kraj Nazwa
USA OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Treasury)
USA OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)
USA Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
USA Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
USA The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
USA Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
USA List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)
EU Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
UK HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)
UK Current LIst of designated persons, terrorism and terrorist financing
UK UK Insolvency Disqualified Directors
UN Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)
CAN Office of the Superintendent of Financial Institutions Anti-terrorism Financing List
AUS The Consolidated List
BL Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions
FR Liste Unique de Gels de la Direction générale du Trésor

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"aml_sanction",
  "method":"check",
  "params":{ 
   "name":"Jan Kowalski"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

"Jan Kowalski","Sprawdzono: brak wyników","Sprawdzono: brak wyników"

TD - Beneficjent rzeczywisty PL JSON

Źródło umożliwia pobranie danych o beneficjencie rzeczywistym firm z Polski w formacie JSON. Informacje (imię i nazwisko, numer PESEL beneficjenta rzeczywistego wraz ze wskazaniem procentu udziałów) pochodzą z powiązanych rejestrów KRS i CEIDG oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string beneficiary wymagane
2 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string getPl wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
5 includeCEIDGData parametr określający czy brane pod uwagę powinny być podmioty z rejestru CEIDG bool niewymagane - domyślna wartość true

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"beneficiary",
  "method":"getPl",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "includeCEIDGData": true
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Response

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress( w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 added data zapytania string data(format Y-m-d H:i:s) wymagane
4 finished data wykonania string data(format Y-m-d H:i:s) wymagane
5 user_account nazwa konta użytkownika string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
6 progress procentowa ilość wykonania zadania int 0-100 wymagane
7 data tablica z danymi tablica(array) wymagane
8 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
9 source nazwa źródła danych string KRS/CRBR wymagane
10 method nazwa metody źródła danych dla odpisu KRS/CRBR json string data wymagane
11 params parametry zapytania węzeł wymagane
12 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
13 meta metatagi string null wymagane
14 result rezultat zapytania węzeł wymagane
15 beneficiaries tablica z wykazem listy beneficjentów tablica(array) wymagane
16 pesel numer pesel beneficjenta int/empty liczba/pusty ciąg wymagane
17 percentage procentowa wartość float/nullable liczba/null wymagane
18 name imię i nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data": [
    {
      "task_id": 198,
      "source": "beneficiary",
      "method": "getPl",
      "params": {
        "nip": "123123123"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "beneficiaries": [
          {
            "pesel": "xxxxxxxxxxxxx",
            "percentage": 66.67,
            "name": "BOGDAN TRZMIEL"
          },
          {
            "pesel": "xxxxxxxxxxxxx",
            "percentage": 33.33,
            "name": "KALINA NOWAK"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

TD - PEP JSON

Źródło umożliwia pobranie informacji o obecności danej osoby fizycznej w 9 bazach osób eksponowanych politycznie (PEP) w formacie JSON.

Dane (imię i nazwisko, stanowisko, data urodzenia, kadencja) zwracane są na podstawie następujących baz PEP:

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"pep",
  "method":"check",
  "params":{
   "name":"Andrzej Duda"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "fcb5ee35-5172-42d1-916b-c5fa442fabee"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=fcb5ee35-5172-42d1-916b-c5fa442fabee

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "done",
  "ident": "fcb5ee35-5172-42d1-916b-c5fa442fabee",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 14199,
      "source": "pep",
      "method": "check",
      "params": {
        "name": "Andrzej Duda"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "list_name": "Znaleziono: PepTDataSource",
        "list_details": "Prezydent RP"
      }
    }
  ]
}

TD - REGON JSON

Źródło umożliwia pobranie danych o podmiocie z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego w formacie JSON.

Dostepne parametry wywołań:

Parametr Wymagany Opis
nip N Używany do odpytywania danych przy użyciu numeru NIP interesującego nas podmiotu
regon N Używany do odpytywania danych przy uzyciu numeru REGON interesującego nas podmiotu
timeout N określający maksymalny czas oczekiwania na odświeżenie danych, maksymalnie 600

Przynajmniej jeden z parametrów nip/regon jest wymagany. Parametr timeout nie jest wymagany

Przykładowe zapytania

{ 
  "source":"regon",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "timeout": 300
  }
}
{
  "source":"regon",
  "method":"data",
  "params":{
   "regon":"017511575",
   "timeout": 300
  }
}
{
  "source":"regon",
  "method":"data",
  "params":{
   "regon":"01751157500029"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
{
      "task_id": 994614,
      "source": "regon",
      "method": "data",
      "params": {
        "nip": "6920000013"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "last_update": "2021-01-28 10:00:02",
        "regon": "390021764",
        "nip": "6920000013",
        "podstawowa_forma_prawna": "1",
        "szczegolna_forma_prawna": "116",
        "forma_wlasnosci": "235",
        "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA",
        "imie": null,
        "nazwisko": null,
        "company_status": "aktywna",
        "data_wpisu": null,
        "data_wpisu_do_rejestru_ewidencji": "2001-06-29",
        "data_skreslenia_z_rejestru_ewidencji": null,
        "data_zakoczenia_postepowania_upadlosciowego": null,
        "data_powstania": "1991-09-13",
        "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-13",
        "data_zawieszenia": null,
        "data_wznowienia": null,
        "data_zakonczenia": null,
        "data_wykreslenia": null,
        "data_orzeczenia_upadlosci": null,
        "kraj": "PL",
        "wojewodztwo_kod": "02",
        "powiat_kod": "11",
        "gmina_kod": "011",
        "kod_pocztowy": "59-301",
        "teryt_poczta": "0954142",
        "teryt_miejscowosc": "0954142",
        "teryt_ulica": "20068",
        "ulica": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
        "nr_budynku": "48",
        "nr_lokalu": null,
        "miejscowosc": "Lubin",
        "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
        "poczta": "Lubin",
        "gmina": "Lubin",
        "powiat": "lubiński",
        "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
        "nazwa_kraju": "POLSKA",
        "organ_rejestrowy": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
        "rodzaj_rejestru": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
        "numer_rejestrowy": "0000023302",
        "jednostek_lokalowych": "11",
        "dzialanosci": "0",
        "wspolnicy": "0",
        "pkd_glowne": "0729Z",
        "pkd_pozostale": "0893Z,2441Z,2443Z,2444Z,2445Z,2454A,3511Z,3513Z,3514Z",
        "telefon": null,
        "telefon_wew": null,
        "fax": null,
        "email": null,
        "www": null,
        "typ_wpisu": "p",
        "silos": "6",
        "nip_status": null,
        "podstawowa_forma_prawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
        "szczegolna_forma_prawna_nazwa": "SPÓŁKI AKCYJNE",
        "forma_wlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ",
        "forma_finansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
        "nazwa_skrocona": "KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. LUBIN",
        "data_zaistnienia_zmiany": "2020-12-28",
        "organ_zalozycielski": null,
        "organ_zalozycielski_kod": null,
        "organ_rejestrowy_kod": "071930020",
        "regony_jednostek_lokalnych": "39002176400024,39002176400031,39002176400049,39002176400056,39002176400063,39002176400070,39002176400088,39002176400103,39002176400110,39002176400135,39002176400142",
        "regony_wspolnikow_spolki_cywilnej": null,
        "nie_podjeto_dzialalnosci": null,
        "rodzaj_rejestru_kod": "138",
        "jednostki_lokalne": [
          {
            "regon": "39002176400024",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI \"LEGNICA\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "62",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "59-220",
            "teryt_poczta": "0954047",
            "teryt_miejscowosc": "0954047",
            "teryt_ulica": "26211",
            "nr_budynku": "194",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "Legnica",
            "gmina": "Legnica",
            "miejscowosc": "Legnica",
            "poczta": "Legnica",
            "ulica": "ul. Złotoryjska",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400031",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE \"LUBIN\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "59-301",
            "teryt_poczta": "0954142",
            "teryt_miejscowosc": "0954142",
            "teryt_ulica": "20068",
            "nr_budynku": "188",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Lubin",
            "miejscowosc": "Lubin",
            "poczta": "Lubin",
            "ulica": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400049",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE \"POLKOWICE-SIEROSZOWICE\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "16",
            "gmina_kod": "045",
            "kod_pocztowy": "59-101",
            "teryt_poczta": "0954165",
            "teryt_miejscowosc": "0366540",
            "teryt_ulica": null,
            "nr_budynku": "100",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "polkowicki",
            "gmina": "Polkowice",
            "miejscowosc": "Kaźmierzów",
            "poczta": "Polkowice",
            "ulica": null,
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400056",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE \"RUDNA\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "16",
            "gmina_kod": "044",
            "kod_pocztowy": "59-100",
            "teryt_poczta": "0954165",
            "teryt_miejscowosc": "0954165",
            "teryt_ulica": "03678",
            "nr_budynku": "50",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "polkowicki",
            "gmina": "Polkowice",
            "miejscowosc": "Polkowice",
            "poczta": "Polkowice",
            "ulica": "ul. Henryka Dąbrowskiego",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400063",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. CENTRALA",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "59-301",
            "teryt_poczta": "0954142",
            "teryt_miejscowosc": "0954142",
            "teryt_ulica": "20068",
            "nr_budynku": "48",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Lubin",
            "miejscowosc": "Lubin",
            "poczta": "Lubin",
            "ulica": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400070",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI \"GŁOGÓW\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "03",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "67-200",
            "teryt_poczta": "0954082",
            "teryt_miejscowosc": "0954082",
            "teryt_ulica": "29308",
            "nr_budynku": "1",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "głogowski",
            "gmina": "Głogów",
            "miejscowosc": "Głogów",
            "poczta": "Głogów",
            "ulica": "ul. Żukowicka",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400088",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI \"CEDYNIA\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "032",
            "kod_pocztowy": "59-305",
            "teryt_poczta": "0367373",
            "teryt_miejscowosc": "0367344",
            "teryt_ulica": null,
            "nr_budynku": null,
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Rudna",
            "miejscowosc": "Orsk",
            "poczta": "Rudna",
            "ulica": null,
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400103",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "032",
            "kod_pocztowy": "59-305",
            "teryt_poczta": "0367373",
            "teryt_miejscowosc": "0367373",
            "teryt_ulica": "17004",
            "nr_budynku": "52",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Rudna",
            "miejscowosc": "Rudna",
            "poczta": "Rudna",
            "ulica": "ul. Polkowicka",
            "data_powstania": "1996-01-01",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1996-01-01",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400110",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ JEDNOSTKA RATOWNICTWA GÓRNICZO-HUTNICZEGO",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "59-301",
            "teryt_poczta": "0954142",
            "teryt_miejscowosc": "0954142",
            "teryt_ulica": "20068",
            "nr_budynku": "189",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Lubin",
            "miejscowosc": "Lubin",
            "poczta": "Lubin",
            "ulica": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
            "data_powstania": "1997-01-01",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1997-01-01",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400135",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "16",
            "gmina_kod": "044",
            "kod_pocztowy": "59-101",
            "teryt_poczta": "0954165",
            "teryt_miejscowosc": "0954165",
            "teryt_ulica": "09243",
            "nr_budynku": "1",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "polkowicki",
            "gmina": "Polkowice",
            "miejscowosc": "Polkowice",
            "poczta": "Polkowice",
            "ulica": "ul. Kopalniana",
            "data_powstania": "1998-07-01",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1998-07-01",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400142",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ CENTRALNY OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "16",
            "gmina_kod": "044",
            "kod_pocztowy": "59-101",
            "teryt_poczta": "0954165",
            "teryt_miejscowosc": "0954165",
            "teryt_ulica": "09243",
            "nr_budynku": "1C",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "polkowicki",
            "gmina": "Polkowice",
            "miejscowosc": "Polkowice",
            "poczta": "Polkowice",
            "ulica": "ul. Kopalniana",
            "data_powstania": "2001-04-01",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2001-04-01",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

TD - REGON Wszystkie podmioty JSON

Źródło umożliwia pobranie danych o wszystkich podmiotach z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego w formacie JSON.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"regon",
  "method":"companies",
  "params":{ 
   "nip":"6781005170"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "d2cec65c-53f5-426e-b5a8-e0f67fef3c41",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 800265,
      "source": "regon",
      "method": "companies",
      "params": {
        "nip": "1130000275"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "last_update": "2020-11-16 13:49:25",
          "regon": "010094890",
          "nip": "1130000275",
          "podstawowa_forma_prawna": "9",
          "szczegolna_forma_prawna": "099",
          "forma_wlasnosci": "214",
          "nazwa": "PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, HANDEL PIOTR RĘBEK",
          "imie": "PIOTR",
          "nazwisko": "RĘBEK",
          "company_status": "aktywna",
          "data_wpisu": null,
          "data_wpisu_do_rejestru_ewidencji": "2011-11-21",
          "data_skreslenia_z_rejestru_ewidencji": null,
          "data_zakoczenia_postepowania_upadlosciowego": null,
          "data_powstania": "1993-02-05",
          "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1981-01-08",
          "data_zawieszenia": null,
          "data_wznowienia": null,
          "data_zakonczenia": null,
          "data_wykreslenia": null,
          "data_orzeczenia_upadlosci": null,
          "kraj": "PL",
          "wojewodztwo_kod": "14",
          "powiat_kod": "65",
          "gmina_kod": "148",
          "kod_pocztowy": "03-982",
          "teryt_poczta": "0988840",
          "teryt_miejscowosc": "0988840",
          "teryt_ulica": "21190",
          "ulica": "ul. Stoczniowców",
          "nr_budynku": "7",
          "nr_lokalu": null,
          "miejscowosc": "Warszawa",
          "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
          "poczta": "Warszawa",
          "gmina": "Wawer",
          "powiat": "Warszawa",
          "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE",
          "nazwa_kraju": "POLSKA",
          "organ_rejestrowy": "MINISTER ROZWOJU",
          "rodzaj_rejestru": "CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ",
          "numer_rejestrowy": "010253817/2011",
          "jednostek_lokalowych": "0",
          "dzialanosci": "2",
          "wspolnicy": "0",
          "pkd_glowne": "1039Z",
          "pkd_pozostale": "1086Z,4631Z,4634B,4638Z,4721Z,4781Z,4799Z",
          "telefon": null,
          "telefon_wew": null,
          "fax": null,
          "email": "piotr.rebek@neostrada.pl",
          "www": null,
          "typ_wpisu": "f",
          "silos": "1",
          "nip_status": null,
          "podstawowa_forma_prawna_nazwa": "OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ",
          "szczegolna_forma_prawna_nazwa": "OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ",
          "forma_wlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "forma_finansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "nazwa_skrocona": "Piotr Rębek",
          "data_zaistnienia_zmiany": "2017-03-20",
          "organ_zalozycielski": null,
          "organ_zalozycielski_kod": null,
          "organ_rejestrowy_kod": "120000000",
          "regony_jednostek_lokalnych": null,
          "regony_wspolnikow_spolki_cywilnej": null,
          "nie_podjeto_dzialalnosci": "false",
          "rodzaj_rejestru_kod": "151"
        },
        {
          "last_update": "2020-11-16 13:49:25",
          "regon": "010094890",
          "nip": "1130000275",
          "podstawowa_forma_prawna": "9",
          "szczegolna_forma_prawna": "099",
          "forma_wlasnosci": "214",
          "nazwa": "GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR RĘBEK",
          "imie": "PIOTR",
          "nazwisko": "RĘBEK",
          "company_status": "aktywna",
          "data_wpisu": null,
          "data_wpisu_do_rejestru_ewidencji": null,
          "data_skreslenia_z_rejestru_ewidencji": null,
          "data_zakoczenia_postepowania_upadlosciowego": null,
          "data_powstania": "2000-05-15",
          "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2000-05-15",
          "data_zawieszenia": null,
          "data_wznowienia": null,
          "data_zakonczenia": null,
          "data_wykreslenia": null,
          "data_orzeczenia_upadlosci": null,
          "kraj": null,
          "wojewodztwo_kod": "14",
          "powiat_kod": "65",
          "gmina_kod": "148",
          "kod_pocztowy": "04-766",
          "teryt_poczta": "0988840",
          "teryt_miejscowosc": "0988840",
          "teryt_ulica": "38437",
          "ulica": "ul. Trakt Lubelski",
          "nr_budynku": "217",
          "nr_lokalu": null,
          "miejscowosc": "Warszawa",
          "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
          "poczta": "Warszawa",
          "gmina": "Wawer",
          "powiat": "Warszawa",
          "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE",
          "nazwa_kraju": null,
          "organ_rejestrowy": null,
          "rodzaj_rejestru": null,
          "numer_rejestrowy": null,
          "jednostek_lokalowych": "1",
          "dzialanosci": "2",
          "wspolnicy": "0",
          "pkd_glowne": "0150Z",
          "pkd_pozostale": null,
          "telefon": null,
          "telefon_wew": null,
          "fax": null,
          "email": null,
          "www": null,
          "typ_wpisu": "f",
          "silos": "2",
          "nip_status": null,
          "podstawowa_forma_prawna_nazwa": "OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ",
          "szczegolna_forma_prawna_nazwa": "OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ",
          "forma_wlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "forma_finansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "nazwa_skrocona": null,
          "data_zaistnienia_zmiany": "2009-12-21",
          "organ_zalozycielski": null,
          "organ_zalozycielski_kod": null,
          "organ_rejestrowy_kod": null,
          "regony_jednostek_lokalnych": "01009489000027",
          "regony_wspolnikow_spolki_cywilnej": null,
          "nie_podjeto_dzialalnosci": null,
          "rodzaj_rejestru_kod": null,
          "jednostki_lokalne": [
            {
              "regon": "01009489000027",
              "nazwa": "GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR RĘBEK",
              "silos": "2",
              "kraj": "PL",
              "wojewodztwo_kod": "14",
              "powiat_kod": "65",
              "gmina_kod": "148",
              "kod_pocztowy": "04766",
              "teryt_poczta": "0988840",
              "teryt_miejscowosc": "0988840",
              "teryt_ulica": "38437",
              "nr_budynku": "217",
              "nr_lokalu": null,
              "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
              "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE",
              "powiat": "Warszawa",
              "gmina": "Wawer",
              "miejscowosc": "Warszawa",
              "poczta": "Warszawa",
              "ulica": "ul.Trakt Lubelski",
              "data_powstania": "2000-05-15",
              "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2000-05-15",
              "data_wpisu": null,
              "data_zawieszenia": null,
              "data_wznowienia": null,
              "data_zakonczenia": null,
              "data_wykreslenia": null
            },
            {
              "regon": "01009489000027",
              "nazwa": "GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR RĘBEK",
              "silos": "2",
              "kraj": "PL",
              "wojewodztwo_kod": "14",
              "powiat_kod": "65",
              "gmina_kod": "148",
              "kod_pocztowy": "04766",
              "teryt_poczta": "0988840",
              "teryt_miejscowosc": "0988840",
              "teryt_ulica": "38437",
              "nr_budynku": "217",
              "nr_lokalu": null,
              "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
              "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE",
              "powiat": "Warszawa",
              "gmina": "Wawer",
              "miejscowosc": "Warszawa",
              "poczta": "Warszawa",
              "ulica": "ul.Trakt Lubelski",
              "data_powstania": "2000-05-15",
              "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2000-05-15",
              "data_wpisu": null,
              "data_zawieszenia": null,
              "data_wznowienia": null,
              "data_zakonczenia": null,
              "data_wykreslenia": null
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

TD - Raport Biała Lista PDF

Źródło umożliwia pobranie przygotowanych przez Transparent Data Raportów Biała Lista w formie plików PDF. W raporcie znajdują się informacje zgodne z Wykazem Podatników VAT (tzw. Biała Lista), prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, poszerzone o informacje dotyczące właściwości Urzędu Skarbowego oraz identyfikacji banków, w jakich założone są firmowe rachunki bankowe.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"white_list",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "date": "2020-01-12"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik pdf z raportem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"white_list",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"123123123"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "pdf":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "date":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Raport Biała Lista JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych z przygotowanych przez Transparent Data Raportów Biała Lista w formacie JSON. W zestawie danych znajdują się informacje zgodne z Wykazem Podatników VAT (tzw. Biała Lista), prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, poszerzone o informacje dotyczące właściwości Urzędu Skarbowego oraz identyfikacji banków, w jakich założone są firmowe rachunki bankowe. Parametr date nie jest wymagany. W przypadku jego pominięcia zostaną wygenerowane dane na dzień dzisiejszy. Parametr additional-info nie jest wymagany. W przypadku jego pominięcia zostaną wygenerowane skrócone dane.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"white_list",
  "method":"getWhiteList",
  "params":{ 
   "nip":"7740001454",
   "date": "2019-12-10",
   "additional-info": true
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "5dd5a93b-9995-4e3a-b06a-71f10840db69"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "5dd5a93b-9995-4e3a-b06a-71f10840db69",
 "user_account": "sample@com.pl",
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 21,
   "source": "white_list",
   "method": "getWhiteList",
   "params": {
    "nip": "7740001454",
    "date": "2019-12-10"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": {
    "id": "1001",
    "date_status": "2019-12-10",
    "nip": "7740001454",
    "regon": "610188201",
    "krs": "0000028860",
    "pesel": null,
    "name": "POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA",
    "request_id": "5ljel-85m3j39",
    "vat_status": "Czynny",
    "working_address": "CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK",
    "residence_address": null,
    "postcode": "09-411",
    "registration_legal_date": "2003-12-31",
    "registration_denial_date": null,
    "registration_denial_basis": null,
    "removal_date": null,
    "removal_basis": null,
    "restoration_date": null,
    "restoration_basis": null,
    "virtual_account": "1",
    "accounts": {
     "Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna": [
      "80124054971978000050118306",
      "70124011121111001070879914",
      "37124031741111000028899332",
      "67124052821111000048958743",
      "46124031741787001047464116",
      "55124031741111001059524978",
      "49124052821111000048943547",
      "38124052821111001080047440",
      "87124031741787000028899358",
      "89124031741111001032180939",
      "82124052821111000048909585",
      "81124042271978000048409900",
      "97124062921111001083537159",
      "06124052821111000048951887",
      "04124052821111000048936015",
      "29124062921213001086584127",
      "18124031741111000032366066",
      "56124042271111000048400835",
      "78124052821111000048895107",
      "74124054971111000050139066"
     ],
     "mBank Spółka Akcyjna": [
      "67114010100000243195001004",
      "51114010100000243195001001",
      "84114010100000243195001086",
      "14114010100000243195001085",
      "31114010100000243195001070",
      "02114010100000243195001010",
      "94114010100000243195001003"
     ],
     "Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna": [
      "03102010260000160202932796",
      "53102039740000510200022384",
      "60102010260000170202936862",
      "35102010260000120203550597",
      "48102010260000160202932762",
      "53102010260000140202932770",
      "40102010260000170203616901",
      "55102010260000150202932200",
      "14102010260000120202627438",
      "97102010260000190202932218",
      "58102010260000170203368354",
      "30102010260000140203550589",
      "85102010260000100203550571",
      "19102010260000100202627446",
      "59102010260000130202736965"
     ],
     "Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna": [
      "17160011271843983820000030",
      "70160011271843983820000046",
      "76160011271843983820000035",
      "06160011271843983820000034",
      "87160011271843983820000031",
      "33160011271843983820000033",
      "79160011271843983820000078",
      "60160011271843983820000032"
     ],
     "ING Bank Śląski Spółka Akcyjna": [
      "15105000861000009030137625",
      "08105000861000002258724406",
      "90105000861000002310281825",
      "09105000861000002441871155",
      "39105000861000009031675904",
      "28105000861000002310281486"
     ],
     "Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna": [
      "57103015080000000500101652",
      "47103013350000000500101500",
      "54103015080000000500101415",
      "04103015080000000500101636",
      "02103015080000000500101963",
      "26103015080000000500101628",
      "82103015080000000500101202",
      "70103015080000000500101903",
      "85103015080000000500101148",
      "19103015080000000500101075",
      "63103015080000000500101253",
      "60103015080000000500101113",
      "76103015080000000500101504",
      "82103015080000000500101008",
      "13103015080000000500101474",
      "10103015080000000500101237",
      "73103015080000000500101946",
      "98103015080000000500101011",
      "79103015080000000500101644",
      "66103015080000000500101199",
      "79103015080000000500101547",
      "29103015080000000500101962",
      "38103015080000000500101121",
      "16103015080000000500101032",
      "38103015080000000500101024",
      "88103015080000000500101482",
      "95103015080000000500101938",
      "35103015080000000500101563",
      "04103015080000000500101539",
      "51103015080000000500101954",
      "28103015080000000500101010"
     ],
     "Bank Gospodarstwa Krajowego": [
      "54113000070003901111600001",
      "47113000070003901111200002",
      "74113000070003901111200001",
      "20113000070003901111200003"
     ],
     "Alior Bank Spółka Akcyjna": [
      "52249000050000460029212301",
      "19249000050000460027186856",
      "31249000050000461294270480",
      "75249000050000453063872359",
      "56249000050000460037967449",
      "98249000050000460077212408",
      "70249000050000460092801879"
     ],
     "Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce": [
      "54184000072211106008101019",
      "68184000072211106008131322",
      "19184000072211106008190210",
      "37184000072211106008130522",
      "76184000072211106007001419"
     ],
     "Bank BPH Spółka Akcyjna": [
      "90106000760000321000157452",
      "25106000760000321000149213"
     ]
    },
    "relations": {
     "representatives": [],
     "authorized_clerks": [],
     "partners": []
    },
    "revenue_agency": {
     "name": "Urząd Skarbowy w Płocku",
     "adress": "ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock",
     "email": "us.plock@mf.gov.pl",
     "phone": "24 361-65-00",
     "fax": "24 361-65-45"
    }
   }
  }
 ]
}

TD - Biała Lista Weryfikacja NIP/Konto

Źródło umożliwia odpytanie czy podany numer NIP i konto bankowe widnieją na Białej Liście Ministerstwa Finansów we wskazanym dniu.

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma informację zwrotną czy podany nip posiada konto bankowe (TAK/NIE), status działalności gospodarczej oraz unikalny identyfikator zapytania.

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "white_list_tab",
 "method": "csv",
 "params": {
  "nip": "1010000516",
  "bankaccount": "84188000090000001101689000",
  "date": "2020-01-12"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "fc5b7dd8-cd85-469f-9ecb-f84815ec6808"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "fc5b7dd8-cd85-469f-9ecb-f84815ec6808",
 "user_account": "sample@tsample.pl",
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 79,
   "source": "white_list_tab",
   "method": "csv",
   "params": {
    "nip": "6262743001",
    "bankaccount": "88105012301000009266593384",
    "date": "2020-01-12"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": {
    "nip": "6262743001",
    "date": "2020-01-12",
    "status": "Czynny",    
    "bankcorrect": "Tak",
    "request_id": "7601h-85k00gn"
   }
  }
 ]
}

TD - Biała Lista Przynależność NIP

Źródło umożliwia odpytanie o wszystkie konta bankowe dla podanego numeru NIP we wskazanym dniu. Dane są zgodne ze stanem Białej Listy Ministerstwa Finansów.

W ramach odpowiedzi użytkownik otrzyma listę kont bankowych przynależnych od podanego numeru nip, status działalności gospodarczej oraz unikalny identyfikator zapytania/

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "white_list_tab",
 "method": "getAccountNumbers",
 "params": {
  "nip": "6262743001",
  "date": "2019-12-01"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "857335c2-de4a-42f1-80bd-85987dc1b18f"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator,

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "857335c2-de4a-42f1-80bd-85987dc1b18f",
 "user_account": "sample@sample.pl",
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 80,
   "source": "white_list_tab",
   "method": "getAccountNumbers",
   "params": {
    "nip": "6262743001",
    "date": "2019-12-01"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": {
    "nip": "6262743001",
    "date": "2019-12-01",
    "status":"Czynny",
    "bankaccounts":"57188000090000001101689001,84188000090000001101689000",
    "request_id":"lm4fm-85nhamb"
   }
  }
 ]
}

TD - Biała Lista Przynależność rachunku

Źródło umożliwia odpytanie o prawidłowy numer NIP dla podanego rachunku bankowego we wskazanym dniu. Dane są zgodne ze stanem Białej Listy Ministerstwa Finansów.

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzymuje numer nip przynależny do numeru rachunku bankowego, status działalności gospodarczej, oraz unikalny identyfikator zapytania.

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "white_list_tab",
 "method": "getNipByAccountNumber",
 "params": {
  "bankaccount": "50175010640000000020066911",
  "date": "2019-12-01"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "4c724bf0-f8d2-4c78-b1b2-5ce1e8cc4ea9"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator,

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result


{
  "status": "done",
  "ident": "4c724bf0-f8d2-4c78-b1b2-5ce1e8cc4ea9",
  "user_account": "sample@sample.pl",
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 81,
      "source": "white_list_tab",
      "method": "getNipByAccountNumber",
      "params": {
        "bankaccount": "50175010640000000020066911",
        "date": "2019-12-01"
      },
      "meta": {
        "type": "file",
        "query": "",
        "source": ""
      },
      "result": {
        "nip": "1010000019",
        "status" : "Czynny",
        "date": "2019-12-01",
        "bankaccounts": "50175010640000000020066911",
        "request_id":"ke5dm-86bggd0"
      }
    }
  ]
}

TD - Biała Lista Właściwy US

Źródło umożliwia pobranie danych o właściwości Urzędu Skarbowego dla wskazanego numeru NIP.

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "white_list_tab",
 "method": "getRevenueAgency",
 "params": {
  "nip": "1010000516"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "fc5b7dd8-cd85-469f-9ecb-f84815ec6808"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "fc5b7dd8-cd85-469f-9ecb-f84815ec6808",
 "added": "2019-10-07 12:53:29",
 "finished": "2019-10-07 12:53:30",
 "user_account": "sample@tsample.pl",
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 79,
   "source": "white_list_tab",
   "method": "getRevenueAgency",
   "params": {
    "nip": "1010000516"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": {
    "nip": "1010000516",
    "name": "Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej",
    "adress": "ul. Mickiewicza 5 57-500 Bystrzyca Kłodzka",
    "email": "us.bystrzyca_klodzka@mf.gov.pl",
    "phone": "74 811-79-50",
    "fax": "74 811-11-27"
   }
  }
 ]
}

Mastercard Match

Źródło umożliwia pobranie danych o podmiocie z systemu Mastercard Match.

Wszystkie dostępne parametry wywołania. Parametry, które nie zostały wypełnione nie są obligatoryjne.

{
  "method":"data",
  "source":"mastercard_match",
  "params":{
   "acquirerId":"1996",
   "transactionReferenceNumber":"",
   "merchant":{
     "name":"TERMINATED MERCHANT 2",
     "doingBussinessAsName":"",
     "address":{
      "line1":"20 EAST MAIN ST",
      "line2":"",
      "city":"EAST ISLIP NY",
      "countrySubdivision":"",
      "province":"",
      "postalCode":"55555",
      "country":"USA"
     },
     "phoneNumber":"",
     "altPhoneNumber":"",
     "nationalTaxId":"",
     "countrySubdivisionTaxId":"",
     "serviceProvLegal":"",
     "serviceProvDBA":"",
     "url":"",
     "principals":[
      {
        "firstName":"ORLANDO",
        "middleInitial":"",
        "lastName":"BECKMAN",
        "address":{
         "line1":"73-52 243 STREET",
         "line2":"",
         "city":"ST LOUIS",
         "countrySubdivision":"",
         "province":"",
         "postalCode":"55555",
         "country":"USA"
        },
        "phoneNumber":"",
        "altPhoneNumber":"",
        "nationalId":"",
        "driversLicense":{
         "number":"",
         "countrySubdivision":"",
         "country":""
        }
      }
     ],
     "urlGroups":[
      {
        "exactMatchUrls":[
         ""
        ],
        "closeMatchUrls":[
         ""
        ],
        "noMatchUrls":[
         ""
        ]
      }
     ]
   }
  }
}

Przykładowe zapytanie

{
  "method":"data",
  "source":"mastercard_match",
  "params":{
   "acquirerId":"1996",
   "merchant":{
     "name":"TERMINATED MERCHANT 2",
     "address":{
      "line1":"20 EAST MAIN ST",
      "city":"EAST ISLIP NY",
      "postalCode":"55555",
      "country":"USA"
     },
     "principals":[
      {
        "firstName":"ORLANDO",
        "lastName":"BECKMAN",
        "address":{
         "line1":"73-52 243 STREET",
         "city":"ST LOUIS",
         "postalCode":"55555",
         "country":"USA"
        }
      }
     ]
   }
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status":"done",
  "ident":"7fb55bb9-d9c4-4ffd-859f-8cc37c3e3210",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":74134,
     "source":"mastercard_match",
     "method":"data",
     "params":{
      "acquirerId":"1996",
      "merchant":{
        "name":"TERMINATED MERCHANT 2",
        "address":{
         "line1":"20 EAST MAIN ST",
         "city":"EAST ISLIP NY",
         "postalCode":"55555",
         "country":"USA"
        },
        "principals":[
         {
           "firstName":"ORLANDO",
           "lastName":"BECKMAN",
           "address":{
            "line1":"73-52 243 STREET",
            "city":"ST LOUIS",
            "postalCode":"55555",
            "country":"USA"
           }
         }
        ]
      }
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "TerminationInquiry":{
        "PageOffset":0,
        "Ref":"https:\/\/sandbox.api.mastercard.com\/fraud\/merchant\/v3\/termination-inquiry\/19962019110400034",
        "TransactionReferenceNumber":"",
        "PossibleMerchantMatches":[
         {
           "TotalLength":10,
           "TerminatedMerchant":[
            {
              "Merchant":{
               "Name":"TERMINATED MERCHANT 2",
               "DoingBusinessAsName":"DOING BUSINESS AS TERMINATED MERCHANT 2",
               "AddedByAcquirerID":"1996",
               "AddedOnDate":"01\/09\/2019",
               "PhoneNumber":"5555555555",
               "Address":{
                 "Line1":"120 EAST MAIN ST",
                 "City":"EAST ISLIP",
                 "CountrySubdivision":"NY",
                 "PostalCode":"55555",
                 "Country":"USA"
               },
               "NationalTaxId":"*****",
               "Principal":[
                 {
                  "FirstName":"ORLANDO",
                  "LastName":"BECKMAN",
                  "PhoneNumber":"5555555555",
                  "Address":{
                    "Line1":"73-52 243 STREET",
                    "City":"ST LOUIS",
                    "CountrySubdivision":"MO",
                    "PostalCode":"55555",
                    "Country":"USA"
                  },
                  "DriversLicense":[

                  ]
                 }
               ],
               "UrlGroup":[
                 {
                  "NoMatchUrls":{
                    "Url":[
                     "WWW.TESTJJ.COM",
                     "WWW.JNLTESTJJ.COM"
                    ]
                  }
                 }
               ],
               "TerminationReasonCode":"04"
              },
              "MerchantMatch":{
               "Name":"M01",
               "DoingBusinessAsName":"M02",
               "Address":"M00",
               "PhoneNumber":"M00",
               "AltPhoneNumber":"M00",
               "CountrySubdivisionTaxId":"M00",
               "NationalTaxId":"M00",
               "ServiceProvLegal":"M00",
               "ServiceProvDBA":"M00",
               "PrincipalMatch":[
                 {
                  "Name":"M01",
                  "Address":"M00",
                  "PhoneNumber":"M00",
                  "AltPhoneNumber":"M00",
                  "NationalId":"M00",
                  "DriversLicense":"M00"
                 }
               ]
              }
            },
            {
              "Merchant":{
               "Name":"TERMINATED MERCHANT 2",
               "DoingBusinessAsName":"DOING BUSINESS AS TERMINATED MERCHANT 2",
               "AddedByAcquirerID":"1996",
               "AddedOnDate":"01\/08\/2019",
               "PhoneNumber":"5555555555",
               "Address":{
                 "Line1":"120 EAST MAIN ST",
                 "City":"EAST ISLIP",
                 "CountrySubdivision":"NY",
                 "PostalCode":"55555",
                 "Country":"USA"
               },
               "CountrySubdivisionTaxId":"*****",
               "NationalTaxId":"*****",
               "Principal":[
                 {
                  "FirstName":"ORLANDO",
                  "LastName":"BECKMAN",
                  "NationalId":"*****",
                  "PhoneNumber":"5555555555",
                  "Address":{
                    "Line1":"73-52 243 STREET",
                    "City":"ST LOUIS",
                    "CountrySubdivision":"MO",
                    "PostalCode":"55555",
                    "Country":"USA"
                  },
                  "DriversLicense":[

                  ]
                 }
               ],
               "TerminationReasonCode":"13"
              },
              "MerchantMatch":{
               "Name":"M01",
               "DoingBusinessAsName":"M02",
               "Address":"M00",
               "PhoneNumber":"M00",
               "AltPhoneNumber":"M00",
               "CountrySubdivisionTaxId":"M00",
               "NationalTaxId":"M00",
               "ServiceProvLegal":"M00",
               "ServiceProvDBA":"M00",
               "PrincipalMatch":[
                 {
                  "Name":"M01",
                  "Address":"M00",
                  "PhoneNumber":"M00",
                  "AltPhoneNumber":"M00",
                  "NationalId":"M00",
                  "DriversLicense":"M00"
                 }
               ]
              }
            },

           ]
         }
        ],
        "PossibleInquiryMatches":[
         {
           "TotalLength":27,
           "InquiredMerchant":[
            {
              "Merchant":{
               "Name":"TERMINATED MERCHANT 2",
               "DoingBusinessAsName":"DOING BUSINESS AS TERMINATED MERCHANT 2",
               "Address":{
                 "Line1":"20 EAST MAIN ST",
                 "City":"EAST ISLIP",
                 "CountrySubdivision":"NY",
                 "PostalCode":"55555",
                 "Country":"USA"
               },
               "Principal":[
                 {
                  "FirstName":"ORLANDO",
                  "LastName":"BECKMAN",
                  "Address":{
                    "CountrySubdivision":"MO",
                    "PostalCode":"55555",
                    "Country":"USA"
                  },
                  "DriversLicense":[

                  ]
                 }
               ]
              },
              "MerchantMatch":{
               "Name":"M01",
               "DoingBusinessAsName":"M02",
               "Address":"M00",
               "PhoneNumber":"M00",
               "AltPhoneNumber":"M00",
               "CountrySubdivisionTaxId":"M00",
               "NationalTaxId":"M00",
               "ServiceProvLegal":"M00",
               "ServiceProvDBA":"M00",
               "PrincipalMatch":[
                 {
                  "Name":"M01",
                  "Address":"M00",
                  "PhoneNumber":"M00",
                  "AltPhoneNumber":"M00",
                  "NationalId":"M00",
                  "DriversLicense":"M00"
                 }
               ]
              }
            },
            {
              "Merchant":{
               "Name":"TERMINATED MERCHANT 2",
               "DoingBusinessAsName":"DOING BUSINESS AS TERMINATED MERCHANT 2",
               "Address":{
                 "Line1":"20 EAST MAIN ST",
                 "City":"EAST ISLIP",
                 "CountrySubdivision":"NY",
                 "PostalCode":"55555",
                 "Country":"USA"
               },
               "Principal":[
                 {
                  "FirstName":"ORLANDO",
                  "LastName":"BECKMAN",
                  "Address":{
                    "CountrySubdivision":"MO",
                    "PostalCode":"55555",
                    "Country":"USA"
                  },
                  "DriversLicense":[

                  ]
                 }
               ]
              },
              "MerchantMatch":{
               "Name":"M01",
               "DoingBusinessAsName":"M02",
               "Address":"M00",
               "PhoneNumber":"M00",
               "AltPhoneNumber":"M00",
               "CountrySubdivisionTaxId":"M00",
               "NationalTaxId":"M00",
               "ServiceProvLegal":"M00",
               "ServiceProvDBA":"M00",
               "PrincipalMatch":[
                 {
                  "Name":"M01",
                  "Address":"M00",
                  "PhoneNumber":"M00",
                  "AltPhoneNumber":"M00",
                  "NationalId":"M00",
                  "DriversLicense":"M00"
                 }
               ]
              }
            },
           } 
         }
        ]
      }
     }
   }
  ]
}

TD - Treść Ksiąg Wieczystych HTML

Źródło umożliwia pobranie treści ksiąg wieczystych w postaci pliku HTML.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"kw",
  "method":"html",
  "params":{ 
   "number":["PO/12312312/2","PO/12312312/3","PO/12312312/4"],
   "timeout": 300
  }
}

Parametr timeout, określający maksymalny czas oczekiwania na odświeżenie danych, nie jest wymagany. Domyślna wartość to 300 sekund.

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

Korzystając ze zwróconego identyfikatora, można pobrać zestaw danych zwracanych przez Elektroniczne Księgi Wieczyste.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W odpowiedzi znajdzie się plik z treścią księgi wieczystej, zakodowany w Base64. Odpowiedź zawiera pobrany HTML ze strony https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk dla zadanego numeru KW. W obecnym kształcie usługi zawartość księgi wieczystej nie jest dostępna w innej postaci niż HTML.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"kw",
     "method":"html",
     "params":{ 
      "number":["PO/12312312/2","PO/12312312/3","PO/12312312/4"],
     },
     "meta":null,
     "result":[ 
    {"number":"PO/12312312/2", "file":"JVBERJGLCB....1T0YK", "added":"2018-11-09 14:56:19"},
    {"number":"PO/12312312/3", "file":"JVBERJGLCB....2T0YK", "added":"2018-11-09 14:56:20"},
    {"number":"PO/12312312/4", "file":"JVBERJGLCB....3T0YK", "added":"2018-11-09 14:56:21"}
     ]
   }
  ]
}

BIG ERIF

Podstawowe API Biura Informacji Gospodarczej ERIF S.A. pozwala na sprawdzanie informacji na temat firm i osób prywatnych w bazie ERIF.

ERIF udostępnia w tym celu dwie metody: SearchPerson oraz SearchCompany. Aby skorzystać z tych metod w ramach Data Integratora, należy wysłać zapytanie według formatu poniżej.

searchPerson

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"erif",
  "method":"searchPerson",
  "params":{ 
   "pesel":"56061433125",
   "permDate":"2021-01-11"
  }
}

SearchCompany

{ 
  "source":"erif",
  "method":"searchCompany",
  "params":{ 
   "nip":"6345316862"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897"
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez ERIF, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897

Przykładowy zestaw danych

{
 "status": "done",
 "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897",
 "added": "2021-01-11 09:59:39",
 "finished": "2021-01-11 09:59:40",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "source": "erif",
   "method": "searchPerson",
   "params": {
    "pesel":"56061433125",
    "permDate":"2021-01-11"
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "Status": "success",
    "ReportCompanyPersonWrapper": {
     "NegativeData": [
      {
       "DebtorInfo": {
        "DebtorType": {
         "Code": 452,
         "Text": "Konsument"
        },
        "DebtorNumber": "33026338358451",
        "DebtorName": null,
        "DebtorFirstname": "KOC",
        "DebtorSurname": "KATARZYNA",
        "DebtorAddressType": {
         "AddressType": {
          "Code": 1108,
          "Text": "Miejsca zamieszkania"
         },
         "Town": null,
         "Street": "MIKOŁAJA KOPERNIKA 9A",
         "Zipcode": "34-300",
         "Post": "ŻYWIEC"
        },
        "DebtorRegistrator": null,
        "DebtorPesel": "63111454968"
       },
       "NegativeDataCase": [
        {
         "NegativeDataCaseNumber": "DWA171756/003/11",
         "NegativeDataPaymentDt": "2011-05-18+02:00",
         "NegativeDataAmountDue": "266.09",
         "NegativeDataAmountOverDue": "266.09",
         "NegativeDataQAmount": "0",
         "NegativeDataCurrencyType": {
          "Code": 551,
          "Text": "PLN"
         },
         "NegativeDataLegalTitle1Type": {
          "Code": 1526,
          "Text": "Umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych"
         },
         "NegativeDataCallDt": "2011-07-15+02:00",
         "NegativeDataIsSecondaryCreditor": false,
         "NegativeDataAmountExpired": "0"
        },
        {
         "NegativeDataCaseNumber": "FWA179573/004/11",
         "NegativeDataPaymentDt": "2011-04-18+02:00",
         "NegativeDataAmountDue": "1662.09",
         "NegativeDataAmountOverDue": "1662.09",
         "NegativeDataQAmount": "0",
         "NegativeDataCurrencyType": {
          "Code": 551,
          "Text": "PLN"
         },
         "NegativeDataLegalTitle1Type": {
          "Code": 1526,
          "Text": "Umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych"
         },
         "NegativeDataCallDt": "2011-07-15+02:00",
         "NegativeDataIsSecondaryCreditor": false,
         "NegativeDataAmountExpired": "0"
        }
       ],
       "Supplier": {
        "SupplierName": "Kruk S.A.",
        "SupplierFirstname": "Użytkownik",
        "SupplierFamilyname": "Testowy",
        "SupplierNip": "8942389605",
        "SupplierRegon": "492170011",
        "SupplierPesel": "12345678901",
        "SupplierKrs": "KRS 1234567",
        "SupplierBusinesslineType": {
         "Code": 90034,
         "Text": "Administracja publiczna"
        },
        "SupplierAddress": {
         "AddressType": {
          "Code": 1101,
          "Text": "Główny"
         },
         "Country": {
          "Code": 90095,
          "Text": "Polska"
         },
         "Town": "Warszawa",
         "Street": "Puławska 1",
         "Zipcode": "00-058",
         "Post": "Warszawa"
        }
       }
      }
     ],
     "QueryInfo": {
      "Customer": {
       "CustomerCompany": "Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.",
       "CustomerUser": "Test ERIF"
      },
      "QueryNumber": "38004035",
      "QueryDateTime": "2021-01-11T13:57:02.754+01:00",
      "QueryPesel": "63111454968"
     },
     "ReportCompanyPersonSummary": {
      "SummaryMaxDebt": {
       "SummaryMaxDebtAmount": "1662.09",
       "SummaryMaxDebtCurrencyType": {
        "Code": 551,
        "Text": "PLN"
       }
      },
      "SummarySumDebt": {
       "SummarySumDebtAmount": "1928.18",
       "SummarySumDebtCurrencyType": {
        "Code": 551,
        "Text": "PLN"
       }
      },
      "SummaryPosSupplierCount": 0,
      "SummaryNegSupplierCount": 1
     }
    }
   }
  }
 ]
}

TD - SUDOP JSON

Źródło danych umożliwia pobieranie danych w formacie JSON z informacją o środkach pomocowych przyznanych podmiotom gospodarczym. Dane pochodzą z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP).

Request

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source": "sudop_aid_events",
  "method": "data",
  "params": { 
   "nip": "123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "38c0efe5-3b41-4631-bb3e-8b2c967b3d1f"
}

Format zapytania powinien zawierać wszystkie wymagane pola i być zgodny z podanym przykładem.

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne wartości
1 source nazwa źródła danych string sudop_aid_events
2 method nazwa metody źródła danych string data
3 params parametry zapytania object { "nip": "numer_nip" }

Response

Przykładowe zapytanie o wynik zamówienia

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=38c0efe5-3b41-4631-bb3e-8b2c967b3d1f

Przykładowy zestaw danych wywołując metodę /result

{ 
  "status": "done",
  "ident": "38c0efe5-3b41-4631-bb3e-8b2c967b3d1f",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    { 
      "task_id": 321,
      "source": "sudop_aid_events",
      "method": "data",
      "params": { 
        "nip": "123123123"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "external_id": 1234,
          "name": "NAZWA FIRMY",
          "tax_number": "123123123",
          "entity_granting_aid": "WÓJT GMINY SOLINA",
          "law": "ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych",
          "aid_measure_number": null,
          "aid_granted_on": "2004-01-15",
          "beneficiary_type": "przedsiębiorstwo nienależące do kategorii określonych kodem od 0 do 2",
          "beneficiary_territorial_identifier": "1863011 M.RZESZÓW",
          "pkd_class": "19.20 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej",
          "nominal_value_in_pln": 7055,
          "brutto_value_in_pln": 7055,
          "brutto_value_in_euro": 1490.31,
          "aid_form": "zwolnienie z podatku",
          "purpose_of_the_aid": "pomoc de minimis",
          "deleted_at": null
        },
        {
          // ...
        }
      ]
    }
  ]
}

Przykładowy zestaw danych wywołując metodę /result w przypadku braku danych

{ 
  "status": "done",
  "ident": "38c0efe5-3b41-4631-bb3e-8b2c967b3d1f",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    { 
      "task_id": 321,
      "source": "sudop_aid_events",
      "method": "data",
      "params": { 
        "nip": "123123123"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "error": "Brak danych w bazie SUDOP"
      }
    }
  ]
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez SUDOP, należy odpytać endpoint /result wykorzystując identyfikator zwrócony podczas składania zamówienia.

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej
1 external_id Identyfikator w źródle int
2 name Nazwa beneficjenta pomocy string
3 tax_number Numer NIP beneficjenta string
4 entity_granting_aid Podmiot udzielający pomocy string
5 law Ustawa string
6 aid_measure_number Numer środka pomocowego string
7 aid_granted_on Dzień udzielenia pomocy string
8 beneficiary_type Wielkość beneficjenta string
9 beneficiary_territorial_identifier Identyfikator terytorialny siedziby beneficjenta string
10 pkd_class Klasa PKD string
11 nominal_value_in_pln Wartość nominalna pomocy [PLN] int/float
12 brutto_value_in_pln Wartość pomocy brutto [PLN] int/float
13 brutto_value_in_euro Wartość pomocy brutto [EURO] int/float
14 aid_form Forma pomocy string
15 purpose_of_the_aid Przeznaczenie pomocy string
16 deleted_at Data kiedy odkryliśmy, że źródło przestało prezentować informacje string/null