NAV
Curl

Transparent Data API

Niniejsza dokumentacja techniczna została wystawiona przez firmę Transparent Data dla jej Klientów i opisuje metody oraz sposoby korzystania z API, zwracającego dane z polskich rejestrów handlowych i baz własnych. Dane z KRS, CEIDG, Białej Listy, sprawozdań finansowych, raportów i wielu innych źródeł zostały szczegółowo opisane w sekcji Dostępne źródła danych.

API udostępnia dwa główne endpointy, które sprawiają, że cała usługa działa w sposób asynchroniczny, tak aby istniała możliwość integrowania wielu źródeł niezależnie - jeden służy do składania zleceń integrowania danych, drugi natomiast do sprawdzania statusu i pobierania wyników działania API.

Poza tym, API udostępnia również endpointy, pozwalające na zarządzanie monitoringiem firm oraz ksiąg wieczystych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: support@transparentdata.pl

Przykładowa kolekcja

Dostępna jest przykładowa kolekcja dla aplikacji Postman. W celu uruchomienia należy pobrać plik następnie zaimportować go.

Aby móc korzystać należy uzypełnić zmienne.

Prawym przyciskiem myszki klikamy na folder i przechodzimy do edycji. Następnie przechodzimy do zakładki Variables

Nazwa Opis
key Klucz otrzymany przy zakładaniu usługi - wymagane
username Nazwa użytkownika otrzymana przy zakładaniu usługi - wymagane
password Hasło użytkownika otrzymane przy zakładaniu usługi - wymagane
email Email - opcjonalne*
nip_krs Numer nip KRS - opcjonalne*
nip_ceidg Numer nip CEIDG - opcjonalne*
pesel Numer PESEL (np źródło BIG KRD) - opcjonalne*
person Imię i nazwisko (np źródło - PEP) - opcjonalne*
nip_regon Numer nip REGON - opcjonalne*
bank_account Numer konta bankowego - opcjonalne*
kw_number Numer księgi wieczystej - opcjonalne*

* w zależności od źródła danych

Endpoint /add

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "source": "ZRODLO_DANYCH",
 "method": "NAZWA_METODY",
 "params": {
  "PARAMETR": 1
 }
}

Przykładowe wywołanie:

curl --user:pass -d '{"source":"ZRODLO_DANYCH", "method":"NAZWA_METODY", "params" :{"PARAMETR":1} }' https://api.transparentdata.pl/key/add

Przykładowa odpowiedź:

{
 "status": "quened",
 "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897"
}

Całe wywołanie API sprowadza się do wysłania zapytania w formacie JSON zawierającego parametry wywołania.

W celu złożenia zlecenia na integrację danych, należy użyć wywołania POST na adres https://api.transparentdata.pl/key/add

Format zapytania

Nazwa Czy wymagany Opis
source tak Parametr opisujący źródło, z którego należy pozyskać dane
method tak Metoda, którą należy wywołać w docelowym źródle
params tak Zestaw parametrów uzależniony od wybranego źródła oraz metody

W odpowiedzi na wysłane wywołanie, do zadania zostanie przydzielony odpowiedni identyfikator, którym należy się później posługiwać, tak aby uzyskać informacje na temat statusu zadania i odbierania danych wynikowych.

Endpoint /result

Endpoint służy do sprawdzania statusu zadania oraz do pobierania wyniku. Wystarczy wywołać adres URL z identyfikatorem, który został zwrócony przy tworzeniu zadania.

Status może przyjmować następujące wartości:

Nazwa Opis
quened Zadanie zostało przyjęte i oczekuje w kolejce na przetwarzanie
in_progress Zadanie jest w trakcie przetwarzania
done Zadanie jest zakończone
not-completed Zadanie jest zakończone, nie wszystkie elementy zamówienia udało się wygenerować
archived Zadanie zostało zarchiwizowane (starsze niż 90 dni)
error Wystąpił błąd podczas przetwarzania zadania

Przykładowe wywołanie:

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897

Przykładowa odpowiedź gdy status quened:

{
 "status": "quened",
 "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897"
}

Przykładowa odpowiedź gdy status in_progress:

{
 "status": "in_progress",
 "ident": "a48d4812-039f-4619-8805-aca60e459c10",
 "finished": null,
 "user_account": null,
 "progress": 0,
 "data": []
}

Przykładowa odpowiedź gdy status done:

{
 "status": "done",
 "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897",
 "data": [
  {
   "source": "ŹRÓDŁO_DANYCH",
   "method": "NAZWA_METODY",
   "params": {
    "PARAMETR": 1
   },
   "result": {
    "WYNIK": 123
   }
  }
 ]
}

Przykładowa odpowiedź gdy status not-completed:

{
 "status": "not-completed",
 "ident": "3f9967a9-bc24-4129-9851-6e6448a13b34",
 "user_account": null,
 "progress": 25,
 "data": [
  {
   "task_id": 38,
   "source": "pep",
   "method": "check",
   "params": {
    "name": "Andrzej Duda"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": {
    "list_name": "Znaleziono: PepTDataSource",
    "list_details": "Prezydent RP"
   }
  },
  {
   "task_id": 39,
   "source": "pep",
   "method": "check",
   "params": {
    "name": "Jan Kowalski"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": null,
   "error_message": "Błąd wyszukania danych"
  }
 ]
}

Przykładowa odpowiedź gdy status archived:

{
 "status": "archived",
 "ident": "a10c8958-858b-446c-bd4d-0b03f987781e",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": []
}

Przykładowa odpowiedź gdy status error:

{
 "status": "error",
 "ident": "1e167348-d448-4e42-a1e7-a82bca79a1bb",
 "user_account": null,
 "progress": 0,
 "data": [
  {
   "task_id": 37,
   "source": "ŹRÓDŁO_DANYCH",
   "method": "NAZWA_METODY",
   "params": {
    "pesel": ""
   },
   "meta": null,
   "result": null,
   "error_message": "WIADOMOŚĆ_BŁĘDU"
  }
 ]
}

Uwierzytelnianie

Aby mieć dostęp do poszczególnych zasobów danych, API Transparent Data wymaga uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie jest realizowane za pomocą standardowych mechanizmów HTTP Basic Auth.

Każdy użytkownik dostaje swój indywidualny adres url, pod którym dostępne są wszystkie adresy wymienione poniżej.

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, a interesuje Cię dostęp do API, opisz nam swoje potrzeby biznesowe w formularzu kontaktowym poprzez stronę https://transparentdata.pl/kontakt/

Przykład uwierzytelniania:

 curl --user login:pass https://api.transparentdata.pl/key/

Autoryzowanie loginem i hasłem

Każdemu użytkownik otrzymuje zestaw parametrów wymaganych do uruchomienia usługi:

Nazwa Opis
key Unikalny klucz, który jest fragmentem adresu url
user Nazwa użytkownika
pass Hasło wymagane do uwierzytelnienia

Powyższy zestaw parametrów jest wystarczający, aby w łatwy sposób rozpocząć pobieranie danych z bazy Transparent Data. Wszystkie wywołania API działają z SSL.

Działanie API można sprawdzić również w przeglądarce internetowej przez wywołanie adresu zbudowanego według wzorca: https://user:pass@api.transparentdata.pl/key/

Autoryzowanie mechanizmem JWT

W ramach integracji użytkownik może skorzystać z autoryzacji JWT. W tym przypadku zostaną mu udostępnione następujące parametry:

Nazwa Opis
key Unikalny klucz, który jest fragmentem adresu url
secret_key Unikalny ciąg znaków, służący do podpisywania wywołań do API

Szczegółowy opis JWT jest dostępny https://en.wikipedia.org/wiki/JSON_Web_Token

Przygotowanie struktury do podpisania

Struktura header

{ "alg" : "HS256", "typ" : "JWT" }

Wymagane elementy payload

Nazwa Opis
exp Timestamp, po którym token traci ważność
iat Timestamp, zawierający datę, w której token został utworzony

{ "exp" : "1558523523", "iat" : "1558523503" }

W ramach payload można także przekazać dodatkowe parametry, które zostaną przekazane do metody w niezmienionej postaci. Przykładowa struktura takiego zapytania może wyglądać następująco:

{ "exp" : "1558523523", "iat" : "1558523503", "nip" : "123123123" }

Wyliczenie signature

W PHP może wyglądać następująco:

$signature = hash_hmac('sha256', base64_encode($header) . '.' . base64_encode($payload), $secretKey, true);

Utworzenie tokenu

$token = base64_encode($header) . '.' . base64_encode($payload) . '.' . base64_encode($signature);

Przykładowy token wygląda następująco:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJsb2dnZWRJbkFzIjoiYWRtaW4iLCJpYXQiOjE0MjI3Nzk2Mzh9.gzSraSYS8EXBxLN_oWnFSRgCzcmJmMjLiuyu5CSpyHI

Podpisywanie wywołania

Podczas wywołania, API Transparent Data sprawdza czy dodany został nagłówek

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJsb2dnZWRJbkFzIjoiYWRtaW4iLCJpYXQiOjE0MjI3Nzk2Mzh9.gzSraSYS8EXBxLN_oWnFSRgCzcmJmMjLiuyu5CSpyHI

Jeżeli nagłówek został dodany, to sprawdzana jest sygnatura i czasy generowania, tak aby zweryfikować poprawność tokenu. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, wybrana metoda zostanie wywołana.

Przykładowe generowanie tokenu w PHP

$secretKey = 'abc';
$header = json_encode(['alg' => 'HS256', 'typ' => 'JWT']);
$payload = json_encode(['exp' => time() + 60, 'iat' => time()]); // czas ważności 60 sek
$signature = hash_hmac('sha256', base64_encode($header) . '.' . base64_encode($payload), $secretKey, true);
$token = base64_encode($header) . '.' . base64_encode($payload) . '.' . base64_encode($signature);

echo $token;

Kody błędnych odpowiedzi

Kod HTTP Komunikat Opis
400 Invalid password limit reached przekroczenie limitu błędnych logowań (15) - należy skontaktować się z opiekunem w celu odblokowania konta/zmiany hasła, każda dalsza próba logowania będzie ignorowana
400 API Access Expired wygasł dostęp do konta - koniec okresu na jaki została ustawiona aktywność konta, należy skontaktować się z opiekunem
400 Auth required błąd logowania - proszę sprawdzić dostarczone dane do logowania i czy są one poprawnie uzupełnione
400 Invalid url resource: HASH błędny hash klienta - proszę sprawdzić hash (wielkość liter ma znaczenie)
403 Daily limit reached przekroczenie dziennego limitu zapytań - należy skontaktować się z opiekunem w celu zmiany wartości lub poczekać z zapytaniami do kolejnego dnia
403 Monthly limit reached przekroczenie miesięcznego limitu zapytań - należy skontaktować się z opiekunem w celu zmiany wartości lub poczekać z zapytaniami do kolejnego miesiąca
404 Resource not exists błędna nazwa wywołanego źródła lub metody - proszę sprawdzić zgodność wywołania z dokumentacją, literówki, wielkość znaków
200 {"status":"error"} brak wymaganych parametrów wywołania - proszę sprawdzić zgodność wywołania z dokumentacją, literówki, wielkość znaków
401 [Unauthorized]. User token is empty brak hash-a klienta - proszę sprawdzić czy hash który został dostarczony jest dołączony do odpytania,
401 [Unauthorized]. Invalid userToken błędny hash klienta - proszę sprawdzić hash (wielkość liter ma znaczenie)
401 [Unauthorized]. User account inactive. wygasł dostęp do konta - koniec okresu na jaki została ustawiona aktywność konta, należy skontaktować się z opiekunem
400 Invalid request błędne żądanie - szczegółowy opis błędu znajdzie się w odpowiedzi
503 {"status":"error", "message": "treść"} serwis chwilowo niedostępny, proszę ponowić zapytanie za chwilę, szczegółowy opis błędu znajdzie się w odpowiedzi

Endpointy Monitoring

Endpoint /monitoringNew

Endpoint służy do tworzenia zleceń nowych monitoringów.

Zakładanie nowego monitoringu.

Aby poprawnie dodać nowy monitoring można skorzystać z cURL.

Nazwa Opis
user nazwa użytkownika otrzymana przy zakładaniu api
pass hasło otrzymane przy zakładaniu api
key klucz otrzymany przy zakładaniu api

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringNew' \
  -d '{
   "name": "Test Api",
   "email": "example@example.pl",
   "nips": ["7740001454"],
   "options": ["monitoring_bankruptcy"],
   "notification": "daily"
  }'

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "name": "Test",
 "email": "test@test.pl",
 "nips": ["1234567890", "0987654321"],
 "options": ["monitoring_bankruptcy"],
 "notification": "daily",
 "parameters": []
}

Format zapytania

Nazwa Czy wymagany Opis
name tak Nazwa własna monitoringu nadawana przez użytkownika
email tak Adres email, na który wysyłane będą wiadomości email z alertem o zachodzących zmianach
nips tak Zestaw numerów NIP, KRS, PESEL lub numerów ksiąg wieczystych, które mają być monitorowane
options tak Parametry monitorowania
notification nie Częstotliwość powiadomien, możliwe wartości daily lub after_changes. Domyślnie: after_changes
parameters nie Dodatkowe informacje dotyczące ustawień monitoringu

Parametry monitorowania

Nazwa Opis
monitoring_bankruptcy Monitoring upadłości - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących procesu upadłości danego podmiotu
monitoring_company_liquidation Monitoring likwidacji - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących procesu likwidacji danego podmiotu
monitoring_company_restructuring Monitoring restrukturyzacji - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących procesu restrukturyzacji (w tym COVID-19) danego podmiotu
monitoring_company_management Monitoring zarządu - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących składu zarządu danego podmiotu
monitoring_company_capital Monitoring kapitału zakładowego - zwraca informacje o wszystkich zmianach wysokości kapitału zakładowego danego podmiotu
monitoring_company_status Monitoring statusu podmiotu - informujemy o wszystkich zmianach dotyczących statusu działalnośći podmiotu
monitoring_person_bankruptcy Monitoring upadłości konsumenckiej - informujemy o wszystkich zmianach dotyczacych procesu upadłości danej osoby
monitoring_kw Monitoring ksiąg wieczystych - zwraca informacje o wszystkich zmianach dotyczących wpisów do Ksiąg Wieczystych
monitoring_company_new Monitoring nowych działalności KRS - zwraca informacje o nowych podmiotach, które pojawią się w rejestrze KRS z możlwiościa filtrowania ich po interesujących numerach PKD
monitoring_company_address Monitoring adresów - zwraca informacje o zmianach dotyczacych adresów spółek z KRS oraz podmiotów z CEIDG

Parametr notification dostępne wartości

Rodzaj Opis
daily Powiadomienie wysyłane jest raz dziennie z kompletem informacji
after_changes Powiadomienie wysyłane jest jedyne wtedy gdy wykryta zostanie zmiana

Dodatkowe parametry monitoringu

Ta sekcja ma znaczenie tylko w przypadku monitoringu nowych podmiotów z rejestru KRS. Możemy tutaj ustalić czy chcemy filtrować działalności po kodach PKD oraz to czy interesują nas jedynie wartości określane jako pkd główne czy również pozostałe.

Przykładowy JSON który należy wysłać do API w przypadku gdy chcemy filtrować po PKD

{
 "name": "Monitoring nowych działalności KRS",
 "email": "test@test.pl",
 "options": ["monitoring_company_new"],
 "parameters": {
   "filters": {
     "byPKD": true
   },
   "pkd": {
    "mode": "only_main" 
   }
 },
 "nips": [...]
}

Przykładowy JSON który należy wysłać do API w przypadku gdy chcemy monitorować wszystkie działalności niezależnie od ich PKD

{
 "name": "Monitoring nowych działalności KRS",
 "email": "test@test.pl",
 "options": ["monitoring_company_new"] 
}
Pole Opis
byPKD Wartość true/false pozwalająca włączyć filtrowanie po PKD - domyślnie false
pkd Sekcja zawierające parametry filtrowania dotyczące PKD - obsługiwana gdy byPKD ustawione na true
mode Typ filtrowania po pkd, dostepne wartości both - główna jak i pozostałe pkd, 'main_only' - tylko główne pkd, 'other_only' - tylko pozostałe pkd - domyslnia wartość main_only

W odpowiedzi na zapytanie, zostanie przydzielony identyfikator utworzonego monitoringu.

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXXXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 55
  }
}

Przykładowa odpowiedź status błedu

{
  "status": "error",
  "message": "No items was given"
}

Endpoint /monitoringStop

Endpoint służy do zatrzymania działania wybranego monitoringu. W tym celu należy wykorzystać unikalny id monitoringu otrzymany podczas zakładania monitoringu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringStop' -d '{"id": "1"}'

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu zatrzymanego

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "1"
}

Przykładowy odpowiedź


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 3
  }
}

Przykładowa odpowiedź status błedu


{
  "status": "error",
  "message": "Can not stop monitoring in status: deleting"
}

Endpoint /monitoringStart

Endpoint służy do wznowienia działania wybranego monitoringu. W tym celu należy wykorzystać unikalny id monitoringu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringStart' -d '{"id": "1"}'

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu wznowionego

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "1"
}

Przykładowy odpowiedź


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 1
  }
}

Przykładowa odpowiedź status błedu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringDelete

Endpoint służy do usunięcia wybranego monitoringu. W tym celu należy wykorzystać unikalny id monitoringu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringDelete' -d '{"id": "1"}'

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu usuniętego

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "1"
}

Przykładowy odpowiedź


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 1
  }
}

Przykładowa odpowiedź status błedu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringOrderReport

Endpoint służy do zamówienia raportu (stan obecny) o podanym id monitoringu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringOrderReport' -d '{"id": "1"}'

Odpowiedź

Nazwa Opis
created_at Data utworzenia
id Unikalny numer id raportu zamówionego

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "4"
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "created_at": "2020-05-06 12:27:58",
    "id": "4"
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringGetReport

Endpoint służy do pobrania raportu zamówionego za pomocą endpointu 'monitoringOrderReport'. Jako parametr zapytania należy podać id raportu zwrócony podczas zamawiania raportu.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetReport' -d '{"id": "1"}'

Przykładowa odpowiedź - status sukcesu


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "created_at": "2020-04-29 13:07:35",
    "file": "UEsDBBQAAAgAAGBfXk+8bKu2EgAAABIAAAAcAAAATW9uaXRvcmluZyAtIFVwYWTFgm/Fm8SHLmNzdjcxMjAxNjA2Nzg7YWt0eXduYVBLAwQUAAAIAABgX15Pw+tZjhYAAAAWAAAAGAAAAE1vbml0b3JpbmcgLSBaYXJ6xIVkLmNzdjcxMjAxNjA2Nzg7QnJhayBkYW55Y2hQSwMEFAAACAAAYF9eT8PrWY4WAAAAFgAAACQAAABNb25pdG9yaW5nIC0gS2FwaXRhxYIgemFrxYJhZG93eS5jc3Y3MTIwMTYwNjc4O0JyYWsgZGFueWNoUEsDBBQAAAAAAGBfXk8AAAAAAAAAAAAAAAAbAAAATW9uaXRvcmluZyAtIExpa3dpZGFjamEuY3N2UEsDBBQAAAAAAGBfXk8AAAAAAAAAAAAAAAAhAAAATW9uaXRvcmluZyAtIFJlc3RydWt0dXJ5emFjamEuY3N2UEsBAhQDFAAACAAAYF9eT7xsq7YSAAAAEgAAABwAAAAAAAAAAAAAALaBAAAAAE1vbml0b3JpbmcgLSBVcGFkxYJvxZvEhy5jc3ZQSwECFAMUAAAIAABgX15Pw+tZjhYAAAAWAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAtoFMAAAATW9uaXRvcmluZyAtIFphcnrEhWQuY3N2UEsBAhQDFAAACAAAYF9eT8PrWY4WAAAAFgAAACQAAAAAAAAAAAAAALaBmAAAAE1vbml0b3JpbmcgLSBLYXBpdGHFgiB6YWvFgmFkb3d5LmNzdlBLAQIUAxQAAAAAAGBfXk8AAAAAAAAAAAAAAAAbAAAAAAAAAAAAAAC2gfAAAABNb25pdG9yaW5nIC0gTGlrd2lkYWNqYS5jc3ZQSwECFAMUAAAAAABgX15PAAAAAAAAAAAAAAAAIQAAAAAAAAAAAAAAtoEpAQAATW9uaXRvcmluZyAtIFJlc3RydWt0dXJ5emFjamEuY3N2UEsFBgAAAAAFAAUAegEAAGgBAAAAAA=="
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status po złożeniu zadania


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "new",
  "progress": 0,
  "message": null
}

Przykładowa odpowiedź - status w trakcie przetwarzania zadania


{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "preparing",
  "progress": 50,
  "message": null
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no report with that id"
}

W odpowiedzi dostajemy informację o statusie zamówienia, oraz w przypadku zamówień ukończonych - rezultat z plikiem zakodowanym w base64 w rozszerzeniu zip.

Odpowiedź

Nazwa Opis Wartości
user_ident Identifykator użytkownia string
status Status zadania new, preparing, done, error
message Informacja o błędzie w przypadku statusu error string
result Dane zwrócone w zadaniu array
created_at Data utworzenia data i czas
file Plik z raportem paczka zip zakodowana w formacie base64

Endpoint /monitoringGetListMonitoringByStatus

Endpoint służy do pobrania listy monitoringów utworzonych przez użytkownika.

Przykładowy Curl


  curl -X GET -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetListMonitoringByStatus'

W odpowiedzi otrzymujemy listę monitoringów aktywnych oraz monitoringów, które zostały zatrzymane przez użytkownika.

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu
name Nazwa monitoringu nadana przez użytkownika
created_at Data utworzenia
status Status raportu: working, stopped

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": [
    {
      "id": 3,
      "name": "monitoring status moj",
      "created_at": "2020-04-28 14:57:50",
      "status": "working"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "WA1M/00060159/1",
      "created_at": "2020-04-30 10:34:17",
      "status": "working"
    },
    {
      "id": 20,
      "name": "sample",
      "created_at": "2020-04-30 11:37:09",
      "status": "working"
    },
    {
      "id": 21,
      "name": "WA2M/00053285/8",
      "created_at": "2020-04-30 12:02:57",
      "status": "working"
    },
    {
      "id": 22,
      "name": "Testowe 2 pusty",
      "created_at": "2020-05-05 09:25:28",
      "status": "working"
    }
  ]
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is no result"
}

Endpoint /monitoringGetListReportByStatus

Endpoint służy do pobrania listy raportów zamówionych przez użytkownika.

Przykładowy Curl


  curl -X GET -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetListReportByStatus'

W odpowiedzi dostajemy listę raportów ukończonych, zakończonych błędem lub w przygotowaniu.

Odpowiedź

Nazwa Opis
id Unikalny numer id raportu
created_at Data utworzenia
status Status raportu: done, error lub preparing

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": [
    {
      "id": 3,
      "created_at": "2020-04-29 12:43:19",
      "status": "done"
    },
    {
      "id": 6,
      "created_at": "2020-04-29 13:07:35",
      "status": "done"
    }
  ]
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is no result"
}

Endpoint /monitoringGetListNewNotifications

Endpoint służy do pobrania listy notyfikacji.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetListNewNotifications' -d '{"page": "1"}'

Nazwa Opis
page Numer strony do wyświetlenia

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "page": "1"
}

W odpowiedzi otrzymujemy listę notyfikacji powstałych w przeciągu ostatnich 7 dni.

Odpowiedź

Nazwa Opis
user_ident Id użytkownika
status done lub error
message W przypadku statusu error informacja inaczej null
current_page Numer podanej strony
id Unikalny numer id notyfikacji służący do pobrania szczegółów np. KW
created_at Data utworzenia monitoringu
monitoring_type Typ monitoringu dla KW będzie monitoring_kw
monitoring_id Unikalny numer id monitoringu (monitoring_set) nadany przy zakładaniu monitoringu
from Numer początkowy strony
last_page Numer ostatniej strony
per_page Ilość na stronie
to Ostatni numer na stronie
total Całkowita ilość ident

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": "24232",
        "created_at": "2020-05-19 21:17:37",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359215,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:46",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359217,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:46",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 95
      },
      {
        "id": 359221,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:48",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359223,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:49",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359224,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:50",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 359225,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:50",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 95
      },
      {
        "id": 359226,
        "created_at": "2020-05-19 22:19:51",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 620476,
        "created_at": "2020-05-20 14:06:03",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 73
      },
      {
        "id": 620477,
        "created_at": "2020-05-20 14:06:03",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 661130,
        "created_at": "2020-05-20 15:43:24",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 76
      },
      {
        "id": 661132,
        "created_at": "2020-05-20 15:43:24",
        "monitoring_type": "monitoring_company_status",
        "monitoring_id": 95
      },
      {
        "id": 680081,
        "created_at": "2020-05-20 16:16:13",
        "monitoring_type": "monitoring_kw",
        "monitoring_id": 76
      }
    ],
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 10000,
    "to": 13,
    "total": 13
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is now result"
}

Endpoint /monitoringGetKwDetails

Endpoint służy do pobrania szczegółów notyfikacji dla KW.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetKwDetails' -d '{"id": "723"}'

W odpowiedzi uzyskujemy link do www z widokiem zmian, nazwy działów w których nastąpiły zmiany oraz html ze zmianami kw.

Zapytanie

Nazwa Opis
id Unikalny numer id notifikacji dostępny po wywołaniu endpoint /monitoringGetListNewNotifications gdzie monitoring_type "monitoring_kw"

Odpowiedź

Nazwa Opis
name Nazwa monitornigu podana w trakcie zakładani
ident Numer księgi wieczystej
created_at Data utworzenia
link Link do wersji zmian
depertment Działy w których nastąpiła zmiana

Treści statusów error:

There is no id given
There is no result
You have no access to this record
Incorrect monitoring type

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "723"
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "id": 723,
    "name": "nazwa monitoringu",
    "ident": "nazwa kw",
    "created_at": "2020-05-01 08:18:30",
    "link": "https://di.transparentdata.pl/monitoring-szczegoly/kw/723",
    "html": {
      "department": [
        "Dział I-O",
        "Dział II",
        "Dział III"
      ]   
    }
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is no id given"
}

Endpoint /monitoringGetListIdents

Endpoint służy do pobrania listy idents (numerów nip/ numerów kw) utworzonych przez użytkownika dla podanego numeru id monitoringu oraz numeru strony.

Przykładowy Curl


  curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringGetListIdents' -d '{"id": "119", "page": "1"}'

W zapytaniu należy podać unikalny numer id monitoringu oraz numer strony do zwrócenia

Nazwa Opis
id Unikalny numer id monitoringu
page Numer strony do zwrócenia

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "119",
 "page": "1"
}

Odpowiedź

W odpowiedzi otrzymujemy listę idents (numerów nip/ numerów kw) dla podanego numeru id monitoringu.

Nazwa Opis
status done lub error
message W przypadku statusu error informacja inaczej null
created_at Data utworzenia monitoringu
monitoring_id Unikalny numer id monitoringu
current_page Numer podanej strony
ident Numer NIP/KW
from Numer początkowy strony
last_page Numer ostatniej strony
per_page Ilość na stronie
to Ostatni numer na stronie
total Całkowita ilość ident

Przykładowa odpowiedź

{
  "user_ident": "XXXXX",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": {
    "created_at": "2020-05-06 17:21:14",
    "monitoring_id": 119,
    "result": {
      "current_page": 1,
      "data": [
       {
         "ident": "0000000007"
       },
        {
         "ident": "0000000007"
        }
      ],
      "from": 1,
      "last_page": 1,
      "per_page": 10000,
      "to": 1,
      "total": 2
    }
  }
}

Przykładowa odpowiedź - status błędu

{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringUpdate

Endpoint służy do zmian w utworzonym monitoringu. Za pomocą niego możemy usuwać lub dodawać ident - numery (nip lub ksiąg wieczystych). W tym celu należy wykorzystać unikalny id monitoringu (zwrócony w trakcie zakładania monitoringu) oraz podać wartości w tablicy do dodania lub usunięcia.

Przykładowy Curl


   curl -X POST -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringUpdate' -d '{"id": "62", "add": ["6751373354"], "delete":["6751373354"]}'

Nazwa Opis
id Id monitoringu
add Tablica z numerami do dodania, jeżeli brak wartości można pominąć w zapytaniu klucz
delete Tablica z numerami przeznaczonymi do usunięcia, jeżeli brak wartości można pominąć w zapytaniu klucz

Odpowiedź

Nazwa Opis
status Status wykonania done lub error
message W przypadku niepowodzenia (status error) informacja zwrotna o przyczynach inaczej null.
result Pusta tablica.

Przykładowy JSON który należy wysłać do API

{
 "id": "62",
 "add": ["6751373354"],
 "delete": ["6751373354"]
}

Przykładowy odpowiedź


{
  "user_ident": "[key]",
  "status": "done",
  "message": null,
  "result": []
}

Przykładowa odpowiedź status błedu


{
  "status": "error",
  "message": "There is no monitoring with that id"
}

Endpoint /monitoringKWGetFirstDownloadInformation

Endpoint służy do sprawdzania czy przekazane numery ksiąg wieczystych zostały już pobrane choć raz w celu ustalenia wartości referencyjnych dla późniejszych porównań.

Przykładowy Curl


   curl -u user:pass 'http://api.transparentdata.pl/key/monitoringKWGetFirstDownloadInformation?id=[id]'

Nazwa Opis
id Id monitoringu

Przykładowa odpowiedź


{"KO1L/00037958/3":"TAK"}

Przykładowa odpowiedź status błędu


{
  "status": "error",
  "message": "Monitoring Set doesn't exist for the given id: 1"
}

Pobranie szczegółów notyfikacji

W przypadku gdy chcemy otrzymać szczegółowe informacje dotyczące notyfikacji z monitoringu należy złozyć odpowiednie zamówienia na takie dane przy użyciu identyfikatora notyfikacji. Zamówienie takie składamy tak jak wszystkie inne zamówienia przy uzyciu endpointu /add.

Z uwagi na złożoność zwracanych informacji to zapytanie jest niedostępne dla monitoringu ksiąg wieczystych.

Przykładowe zapytania

{
 "source": "monitoring_notification",
 "method": "details",
 "params": {
  "notification_id": 1478355
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

Na podstawie otrzymanego unikalnego identyfikatora zamówienia możemy przy użyciu endpointu /result odpytać czy przygotowanie danych szczegółowych zostało już ukończone.

Zwracane dane w przypadku tego rodzaju zamówienia różnią się w zależności od typu monitoringu.

Ogólny opis zwracanych danych:

Ogólna postać zwracanych danych

{
  "status": "done",
  "ident": "afbf8d66-3e45-42ca-83e2-5263bbafff74",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 3223082,
      "source": "monitoring_notification",
      "method": "details",
      "params": {
        "notification_id": 1478355
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "monitoring_id": 1,
        "monitoring_name": "Nazwa monitoringu",
        "notification_id": 2,
        "notification_type": "type monitoringu",
        "change_date": "2021-11-08 16:42:26",
        "data": []
      }
    }
  ]
}

Response

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress (w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 user_account nazwa konta użytkownika string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
4 progress procentowa ilość wykonania zadania int 0-100 wymagane
5 data tablica z danymi tablica(array) wymagane
6 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
7 source nazwa źródła danych string wymagane
8 method nazwa metody źródła danych string wymagane
9 params parametry zapytania węzeł wymagane
10 result rezultat zapytania węzeł wymagane
11 monitoring_id unikalny numer monitoringu int wymagane
12 monitoring_name nazwa monitoringu string wymagane
13 notification_id unikalny numer notyfikacji int wymagane
14 notification_type określa typ notyfikacji string zgodny z typami dostepnymi podczas zakładania monitoringu wymagane
15 change_date informacja o dacie i czasie wykrycia zmiany datetime Y-m-d h:i:s wymagane
16 data zawiera zestaw danych szczegółowych zależny od typu notification_type węzeł struktura danch opisana poniżej wymagane

Opis danych szczegółowych notyfikacji w zależności od typu:

Typ monitoring_bankruptcy W przypadku monitoringu upadłości możemy spodziewać się następujących informacji w węźle data (16):

Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Wymagalność
tax_number Numer NIP/KRS string wymagane
company_name Nazwa podmiotu string wymagane
old_value Poprzedni komunikat z MSIG dotyczacy upadłości danego podmiotu string wymagane
new_value Najnowszy komunikat z MSIG dotyczacy upadłości danego podmiotu string wymagane

Typ monitoring_company_liquidation W przypadku monitoringu likwidacji możemy spodziewać się następujących informacji w węźle data (16):

Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Wymagalność
tax_number Numer NIP/KRS string wymagane
company_name Nazwa podmiotu string wymagane
old_value Poprzedni komunikat z MSIG dotyczacy likwidacji danego podmiotu string wymagane
new_value Najnowszy komunikat z MSIG dotyczacy likwidacji danego podmiotu string wymagane

Typ monitoring_company_restructuring W przypadku monitoringu restrukturyzacji możemy spodziewać się następujących informacji w węźle data (16):

Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Wymagalność
tax_number Numer NIP/KRS string wymagane
company_name Nazwa podmiotu string wymagane
old_value Poprzedni komunikat z MSIG dotyczacy restrukturyzacji danego podmiotu string wymagane
new_value Najnowszy komunikat z MSIG dotyczacy restrukturyzacji danego podmiotu string wymagane

Typ monitoring_company_management W przypadku monitoringu zarządu możemy spodziewać się następujących informacji w węźle data (16):

Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Wymagalność
tax_number Numer NIP/KRS string wymagane
company_name Nazwa podmiotu string wymagane
old_value Poprzedni skład zarządu węzeł wymagane
new_value Obecny skład zarządu węzeł wymagane

Typ monitoring_company_capital W przypadku monitoringu kapitału zakładowego możemy spodziewać się następujących informacji w węźle data (16):

Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Wymagalność
tax_number Numer NIP/KRS string wymagane
company_name Nazwa podmiotu string wymagane
old_value Poprzednia wartość kapitału zakładowego string wymagane
new_value Obecna wartość kapitału zakładowego string wymagane

Typ monitoring_company_status W przypadku monitoringu statusu firmy możemy spodziewać się następujących informacji w węźle data (16):

Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Wymagalność
tax_number Numer NIP/KRS string wymagane
company_name Nazwa podmiotu string wymagane
old_value Poprzedni status string wymagane
new_value Obecny status string wymagane

Typ monitoring_person_bankruptcy W przypadku monitoringu upadłości konsumenckiej możemy spodziewać się następujących informacji w węźle data (16):

Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Wymagalność
tax_number Numer PESEL string wymagane
company_name Nazwa podmiotu string wymagane
old_value Poprzedni komunikat z MSIG dotyczacy upadłości konsumenckiej string wymagane
new_value Najnowszy komunikat z MSIG dotyczacy upadłości konsumenckiej string wymagane

Typ monitoring_company_new W przypadku monitoringu nowych działalności KRS w węźle data (16) umieszczone zostaną dane takie same jakie zwraca zamówienie o dane KRS w formacie JSON.

Dostępne źródła danych

BIG KRD

Podstawowe API Biura Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów S.A. pozwala na sprawdzanie informacji na temat firm i osób prywatnych w bazie KRD.

KRD udostępnia w tym celu dwie metody: SearchConsumer oraz SearchNonConsumer. Aby skorzystać z tych metod w ramach Data Integratora, należy wysłać zapytanie według formatu poniżej.

Opis parametrów jest zgodny z dokumentacją udostępnioną przez KRD: http://info.krd.pl/Programista/Dokumentacja-techniczna/Chase

SearchConsumer

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krd_chase",
  "method":"SearchConsumer",
  "params":{ 
   "Number":"11223344556",
   "NumberType":"Pesel",
   "AuthorizationDate":"2018-11-21T08:33:33"
  }
}

SearchNonConsumer

{ 
  "source":"krd_chase",
  "method":"SearchNonConsumer",
  "params":{ 
   "Number":"11223344556",
   "NumberType":"TaxId"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897"
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez KRD, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897

Przykładowy zestaw danych

{
  "status": "done",
  "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data": [
    {
      "source": "krd_chase",
      "method": "SearchConsumer",
      "params": {
        "Number": "11223344556",
        "NumberType": "Pesel",
        "AuthorizationDate": "2018-11-11T08:33:33"
      },
      "meta":null,
      "result": {
        "DisclosureReport": {
          "Number": "U1/0000541758/2018",
          "Created": "2018-11-20T13:43:53+01:00",
          "SearchCriterion": {
            "ConsumerIdentityNumber": {
              "Pesel": "11223344556"
            },
            "AuthorizationDate": "2018-11-11T00:00:00+01:00",
            "AuthorizationDateSpecified": true,
            "ActAuthorizationDateSpecified": false,
            "SearchType": "RegularSearch",
            "SearchCriterionType": "Pesel"
          },
          "Requester": {
            "LegalPerson": {
              "Name": "KLIENT DEMO_CHASE3.1",
              "IdentityNumber": {
                "TaxId": "5327161905"
              },
              "SeatAddress": {
                "Line": [
                  "Danuty Siedzikówny 12, Wrocław",
                  "51-214 Wrocław",
                  "PL"
                ]
              }
            },
            "LoginFullName": "KLIENT DEMO_CHASE3.1"
          },
          "Summary": {
            "InformationCount": 1,
            "OInformationCount": 1,
            "DInformationCount": 0,
            "DebtorsCount": 1,
            "CreditorsCount": 1,
            "TotalArrears": {
              "Amount": "658.25",
              "Currency": "PLN"
            }
          },
          "PositiveInformationSummary": {
            "ProvidersCount": 0,
            "PaidObligationsCount": 0,
            "AveragePaidDebt": "0",
            "AveragePaymentTimeInDays": 0,
            "SumPaidDebt": "0"
          },
          "Report": {
            "ObligationInformations": {
              "ObligationInformation": {
                "Debtor": {
                  "Consumer": {
                    "FirstName": "Mariusz",
                    "Surname": "Staszewski",
                    "IdentityNumber": {
                      "Pesel": "11223344556"
                    },
                    "Address": {
                      "Line": [
                        "Olszewskiego 2/2",
                        "26-610 Radom",
                        "PL"
                      ]
                    }
                  }
                },
                "Provider": {
                  "LegalPerson": {
                    "Name": "KLIENT DEMO_CHASE3.1",
                    "IdentityNumber": {
                      "TaxId": "5327161905"
                    },
                    "SeatAddress": {
                      "Line": [
                        "Danuty Siedzikówny 12, Wrocław",
                        "51-214 Wrocław",
                        "PL"
                      ]
                    },
                    "Regon": "391687011"
                  },
                  "category": 0
                },
                "Title": "Pożyczka gotówkowa",
                "Type": "Other",
                "CustomType": "Inne",
                "PaymentDate": "2016-06-06T00:00:00+02:00",
                "NoObjections": true,
                "CallSent": "2016-06-06T00:00:00+02:00",
                "Arrears": {
                  "Amount": "658.25",
                  "Currency": "PLN"
                },
                "category": 13
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}

KRD Rastin

API Biura Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów S.A. pozwala na sprawdzanie informacji na temat osób prywatnych w bazie KRD.

Omawiane API odpytuje rejestr PESEL oraz Rejestr Dowodów Osobistych zgodnie z odpowiednimi ustawami. Dzięki udostępnieniu przez Ministerstwo Cyfryzacji powyższych rejestrów, będących częścią Systemu Rejestrów Państwowych(SRP).

Dostępne są 3 metody
- VerifyConsumerIdentityNumber
- VerifyIDCard
- VerifyIsIDCardCanceled

VerifyConsumerIdentityNumber

Dzięki tej metodzie klient serwisu po odpytaniu o poprawność przesyłanych danych ma możliwość weryfikacji ich co do zgodności z udostępnionym Rejestrem PESEL.

Przykładowe zapytanie


{
  "source":"krd_rastin",
  "method":"VerifyConsumerIdentityNumber",
  "params":{
   "ConsumerIdentityNumber":"00090300000",
   "FirstName":"MARIAN",
   "SecondName":"MARYS",
   "Surname":"MARIANKIEWICZ",
   "PermanentAddress":{
     "City":"WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC",
     "Street":"Wyspianskiego",
     "Building":"20",
     "Flat":"1",
     "ZipCode":"01120"
   },
   "TemporaryAddress":{
     "City":"WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC",
     "Street":"Grunwaldzka",
     "Building":"20",
     "Flat":"1",
     "ZipCode":"01120"
   }
  }
}

Zapytanie

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 ConsumerIdentityNumber numer identyfikacyjny konsumenta - pesel string string wymagane
2 FirstName pierwsze imię string ciąg tekstowy wymagane
3 Surname nazwisko string ciąg tekstowy wymagane
4 PermanentAddress adres stały osoby do weryfikacji węzeł niewymagane
5 City miasto string ciąg tekstowy niewymagane
6 Street ulica string ciąg tekstowy niewymagane
7 Building numer budynku string ciąg tekstowy niewymagane
8 Flat numer mieszkania string ciąg tekstowy niewymagane
9 ZipCode kod pocztowy string ciąg tekstowy niewymagane
10 TemporaryAddress adres tymczasowy osoby do weryikacji węzeł niewymagane
11 City miasto string ciąg tekstowy niewymagane
12 Street ulica string ciąg tekstowy niewymagane
13 Building numer budynku string ciąg tekstowy niewymagane
14 Flat numer mieszkania string ciąg tekstowy niewymagane
15 ZipCode kod pocztowy string ciąg tekstowy niewymagane

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df"
}

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych

{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":630300,
     "source":"krd_rastin",
     "method":"VerifyConsumerIdentityNumber",
     "params":{
      "ConsumerIdentityNumber":"00090300000",
      "FirstName":"MARIAN",
      "SecondName":"MARYS",
      "Surname":"MARIANKIEWICZ",
      "PermanentAddress":{
        "City":"WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC",
        "Street":"Wyspianskiego",
        "Building":"20",
        "Flat":"1",
        "ZipCode":"01120"
      },
      "TemporaryAddress":{
        "City":"WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC",
        "Street":"Grunwaldzka",
        "Building":"20",
        "Flat":"1",
        "ZipCode":"01120"
      }
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "ConsumerIdentytyNumberIsValid":true,
      "PermanentAddressVerificationResult":{
        "StreetIsValid":true,
        "BuildingIsValid":true,
        "FlatIsValid":true,
        "ZipCodeIsValid":true,
        "CityIsValid":true
      },
      "TemporaryAddressVerificationResult":{
        "StreetIsValid":false,
        "BuildingIsValid":false,
        "FlatIsValid":false,
        "ZipCodeIsValid":false,
        "CityIsValid":false
      }
     }
   }
  ]
}

Odpowiedź

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 ConsumerIdentytyNumberIsValid zwraca wynik weryfikacji numeru PESEL osoby bool true/false wymagane
2 PermanentAddressVerificationResult węzeł niewymagane
3 StreetIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
4 BuildingIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
5 FlatIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
6 ZipCodeIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
7 CityIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
8 TemporaryAddressVerificationResult węzeł niewymagane
9 StreetIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
10 BuildingIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
11 FlatIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
12 ZipCodeIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane
13 CityIsValid odpowiedź tak lub nie bool true/false niewymagane

VerifyIDCard

Dzięki tej metodzie klient serwisu po odpytaniu o poprawność przesyłanych danych ma możliwość weryfikacji ich co do zgodności z udostępnionym Rejestrem Dowodów Osobistych.

Przykładowe zapytanie


{
  "source":"krd_rastin",
  "method":"VerifyIDCard",
  "params":{
   "ConsumerIdentityNumber":"0000000000",
   "FirstName":"MARIA",
   "SecondName":"MARYLA",
   "SurnameFirstPart":"MARIANKIEWICZ",
   "SurnameSecondPart":"WOLSKA",
   "IDCardSeries":"XXX",
   "IDCardNumber":"000000",
   "ProductionDate":"2014-09-24",
   "ExpirationDate":"2024-09-24"
  }
}

Zapytanie

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 ConsumerIdentityNumber numer identyfikacyjny konsumenta - pesel string string wymagane
2 FirstName pierwsze imię string ciąg tekstowy wymagane
3 SecondName drugie imię string ciąg tekstowy niewymagane
4 SurnameFirstPart nazwisko string ciąg tekstowy wymagane
5 SurnameSecondPart nazwisko string ciąg tekstowy niewymagane
6 IDCardSeries seria dowodu osobistego string ciąg tekstowy wymagane
7 IDCardNumber numer dowodu osobistego string ciąg tekstowy wymagane
8 ProductionDate data wydania string ciąg tekstowy wymagane
9 ExpirationDate data ważności string ciąg tekstowy pole wymagane w przypadku gdy dokument posiada datę ważności

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df"
}
curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych


{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":630307,
     "source":"krd_rastin",
     "method":"VerifyIDCard",
     "params":{
      "ConsumerIdentityNumber":"0000000000",
      "FirstName":"MARIA",
      "SecondName":"MARYLA",
      "SurnameFirstPart":"MARIANKIEWICZ",
      "IDCardSeries":"XXX",
      "IDCardNumber":"000000",
      "ProductionDate":"2014-09-24",
      "ExpirationDate":"2024-09-24"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "IsValid":true
     }
   }
  ]
}

Odpowiedź

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 IsValid wartość logiczna określająca czy wszystkie dane z dowodu osobistego weryfikowanej osoby są poprawne bool true/false wymagane

VerifyIsIDCardCanceled

Dzięki tej metodzie klient serwisu po odpytaniu o ważność dowodu osobistego ma możliwość weryfikacji co do zgodności z udostępnionym Rejestrem Dowodów Osobistych

Przykładowe zapytanie


{
  "source":"krd_rastin",
  "method":"VerifyIsIDCardCanceled",
  "params":{
   "IDCardSeries":"XXXX",
   "IDCardNumber":"000000"
  }
}


Zapytanie

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 IDCardSeries seria dowodu osobistego string ciąg tekstowy wymagane
2 IDCardNumber numer dowodu osobistego string ciąg tekstowy wymagane

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df"
}
curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych


{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924edf8c18df",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":630312,
     "source":"krd_rastin",
     "method":"VerifyIsIDCardCanceled",
     "params":{
      "IDCardSeries":"XXXX",
      "IDCardNumber":"000000"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "Canceled":true
     }
   }
  ]
}

Odpowiedź

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 Canceled wartość logiczna określająca czy dowód jest unieważniony bool true/false wymagane

TD - Pełen odpis KRS PDF

Źródło danych umożliwia pobranie pełnych odpisów KRS w formie plików PDF ze strony Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs_full",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez KRS, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik z odpisem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"krs_full",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"9721286534"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Odpis KRS PDF

Źródło danych umożliwia pobranie skróconych odpisów KRS w formie plików PDF ze strony Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "timeout": 300
  }
}

Źródło umożliwia pobranie danych po numerze NIP, KRS oraz REGON. Aby pobrać dane po numerze NIP należy wykorzystać parametr nip. Przy pobieraniu danych po numerze KRS należy skorzystać z parametru krs. Odpowiednio dla numeru REGON należy wykorzystać parametr regon.

Parametr timeout, określający maksymalny czas oczekiwania na odświeżenie danych, nie jest wymagany. Domyślna wartość to 300 sekund.

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez KRS, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik z odpisem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"krs",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"9721286534"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Odpis KRS JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych o podmiocie ze skróconego odpisu KRS w formacie JSON.

Odpisy KRS pochodzą ze strony Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string krs wymagane
2 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip/krs/regon numer nip/krs/regon int numer NIP/KRS/REGON wymagane
5 timeout czas oczekiwania na odpowiedź ze źródła. Domyślnie ustawiony na 200 sekund. Jeżeli źródło nie odpowiada w określonym timeout, to zwracamy ostatni najbardziej aktualny wynik. Wartość domyślna jest wartością optymalną. int maksymalnie 600 niewymagane

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "timeout": 200
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Response

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress( w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 user_account nazwa konta użytkownika string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
4 progress procentowa ilość wykonania zadania int 0-100 wymagane
5 data tablica z danymi tablica(array) wymagane
6 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
7 source nazwa źródła danych string krs wymagane
8 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
9 params parametry zapytania węzeł wymagane
10 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
11 meta metatagi string null wymagane
12 result rezultat zapytania węzeł wymagane
13 data_acquisition_date data pozyskania danych string data(format Y-m-d)/null wymagane
14 name nazwa podmiotu string ciąg tekstowy/null wymagane
15 legal_form forma prawna string ciąg tekstowy/null wymagane
16 krs numer krs string/nullable numer krs/null wymagane
17 nip numer nip int/nullable numer nip/null wymagane
18 regon numer regon string/nullable numer krs/null wymagane
19 company_status status firmy string/nullable wykreslona, likwidacja, aktywna, zawieszona, likwidacja_upadlosciowa, restrukturyzacja, w przypadku braku null wymagane
20 address dane adresowe węzeł wymagane
21 street ulica string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
22 number numer budynku string/nullable numer/null wymagane
23 local numer lokalu string/nullable numer/null wymagane
24 postcode kod pocztowy string/nullable numer/null wymagane
25 post poczta string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
26 city miasto string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
27 country miasto/hrabstwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
28 region województwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
29 country kraj string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
30 equity kapitał float/nullable numer/null wymagane
31 stock akcje węzeł wymagane
32 quantity ilość int/nullable numer/null wymagane
33 value wartość float/nullable numer/null wymagane
34 incorporation data dołączenia string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
35 created_at utworzona string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
36 last_registry_update ostatnia aktualizacja rejestru string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
37 removed_at data usunięcia string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
38 opp czy podmiot jest organizacją pożytku publicznego bool true/false wymagane
39 opp_start data dodania do organizacji pożytku publicznego string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
40 pkd główny numer PKD string/nullable numer/null wymagane
41 representation sposób reprezentacji podmiotu string/nullable nazwa/null wymagane
42 representation_body nazwa organu reprezentującego podmiot string/nullable nazwa/null wymagane
43 supervisory_authority nazwa organu nadzorującego string/nullable nazwa/null wymagane
44 in_bankruptcy czy podmiot jest w upadłości? bool true/false wymagane
45 liquidation_start informacje na temat aktu prawnego rozpoczynającego proces likwidacji string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
46 liquidation_end informacje na temat aktu prawnego zakańczającego proces likwidacji string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
47 liquidation_representation sposób reprezentacji podmiotu w procesie likwidacji string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
48 court sąd węzeł wymagane
49 name nazwa sądu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
50 ident numer identyfikacyjny sprawy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
51 wwww strona internetowa string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
52 email adres mail string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
53 relation zawierająca dane o powiązaniach tablica (array) wymagane
54 name imię i nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
55 first_name imię string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
56 last_name nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
57 relation stopień powiązania z firmą string/nullable shareholder(wspolnik), supervisory_board_member(organ_nadzoru), board_member(zarzad), proxy(prokura)/" " wymagane
58 relation_extra_info dodatkowe informacje (rola w relacji lub udzialy) string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
59 ident dane osoby powiązanej węzeł wymagane
60 name nazwa string/nullable 'nip', 'regon', 'pesel', 'krs', 'other' wymagane
61 value wartość np numer nip, regon w zależności od wartości pola name string/nullable numer/null wymagane
62 krs_debts długi krajowy rejest sądowy tablica (array) wymagane
63 amount wartość suma należności float/nullable liczba/null wymagane
64 date data wpisania string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
65 debt_info rodzaj należności string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
66 debt_extra_info zasądzający lub wierzyciel string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "76312054-e100-478d-8854-0f68eda244e4",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 6865,
      "source": "krs",
      "method": "data",
      "params": {
        "nip": "7740001454"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "data_acquisition_date": "2019-09-17",
        "name": "POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA",
        "legal_form": "SPÓŁKA AKCYJNA",
        "krs": "0000028860",
        "nip": "7740001454",
        "regon": "610188201",
        "company_status": "Aktywny",
        "address": {
          "street": "ul. CHEMIKÓW",
          "number": "7",
          "local": null,
          "postcode": "09-411",
          "post": "PŁOCK-BIAŁA",
          "city": "PŁOCK",
          "county": "M. PŁOCK",
          "region": "MAZOWIECKIE",
          "country": "POLSKA"
        },
        "equity": "534636326.25",
        "stock": {
          "quantity": "427709061",
          "value": "1.25"
        },
        "incorporation": "2001-07-19",
        "created_at": "1993-06-29",
        "last_registry_update": "2018-10-08",
        "removed_at": null,
        "opp": false,
        "opp_start": null,
        "pkd": "1920Z",
        "representation": "- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE\n- CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM\nDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH ZWYKŁEGO\nZARZĄDU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH\nWYSTARCZAJĘCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.",
        "representation_body": "ZARZĄD PKN ORLEN S.A.",
        "supervisory_authority": "RADA NADZORCZA",
        "in_bankruptcy": false,
        "liquidation_start": null,
        "liquidation_end": null,
        "liquidation_representation": null,
        "court": {
          "name": "SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "ident": "WA.XIV NS-REJ.KRS/32962/18/825"
        },
        "www": "WWW.ORLEN.PL",
        "email": "ZARZAD@ORLEN.PL",
        "relation": [
          {
            "name": "JAN MARIA KOWALSKI",
            "first_name": "JAN MARIA",
            "last_name": "KOWALSKI",
            "relation": "board_member",
            "relation_extra_info": "CZŁONEK ZARZĄDU",
            "ident": {
              "name": "pesel",
              "value": "64051132356"
            }
          },
          {
            "name": "JANINA JEŻYNA KOWALSKA",
            "first_name": "JANINA JEŻYNA",
            "last_name": "KOWALSKA",
            "relation": "proxy",
            "relation_extra_info": "PROKURA SAMOISTNA",
            "ident": {
              "name": "pesel",
              "value": "57082748528"
            }
          },
          {
            "name": "STANISŁAW ZIEMOMYSŁ NOWAK",
            "first_name": "STANISŁAW ZIEMOMYSŁ",
            "last_name": "NOWAK",
            "relation": "supervisory_board_member",
            "relation_extra_info": "",
            "ident": {
              "name": "pesel",
              "value": "56092932473"
            }
          }
        ],
        "krs_debts": [
          {
            "amount": "121323.90",
            "date": "2012-06-11",
            "debt_info": "NA RZECZ ZUS",
            "debt_extra_info": "DYREKTOR ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE, 11.01.2011, TW 2443242"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

TD - KRS Powiązania firm JSON

Źródło umożliwia pobranie informacji o powiązaniach danej firmy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami z KRS w formacie JSON.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs",
  "method":"getKrsConnectionsForCompany",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data": [
    {
      "task_id": 198,
      "source": "krs",
      "method": "getKrsConnectionsForCompany",
      "params": {
        "nip": "123123123"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "type": "company",
          "name": "FIRMA.CO SPÓŁKA AKCYJNA",
          "formatted_name": "Firma.Co",
          "krs": "123123123",
          "nip": "123123123",
          "regon": "123123123",
          "pesel": null
        },
        {
          "type": "person",
          "name": "KATARZYNA NOWAK",
          "formatted_name": "Katarzyna Nowak",
          "krs": null,
          "nip": null,
          "regon": null,
          "pesel": "xxxxxxxxxxxxxx"
        }
      ]
    }
  ]
}

TD - KRS Powiązania osób JSON

Źródło umożliwia pobranie informacji o powiązaniach danej osoby fizycznej z innymi podmiotami i osobami z KRS w formacie JSON.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"krs",
  "method":"getKrsConnectionsForPerson",
  "params":{ 
   "pesel":"123122232233"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data": [
    {
      "task_id": 198,
      "source": "krs",
      "method": "getKrsConnectionsForPerson",
      "params": {
        "pesel": "123122232233"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "type": "company",
          "name": "FIRMA.CO SPÓŁKA AKCYJNA",
          "formatted_name": "Firma.Co",
          "krs": "12312223",
          "nip": "12312223",
          "regon": "12312223",
          "pesel": null
        },
        {
          "type": "company",
          "name": "FIRMA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
          "formatted_name": "Firma.Co",
          "krs": "12312223",
          "nip": "12312223",
          "regon": "12312223",
          "pesel": null
        }
      ]
    }
  ]
}

TD - Spr finansowe Dostępne zakresy JSON

Źródło umożliwia pobranie dostępnych dla wybranych sprawozdań finansowych zakresów dat w formacie JSON. Sprawozdania finansowe pochodzą z bazy dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pełne dane zwracane są tylko dla podmiotów które złożyły sprawozdania finansowe do Ministerstwa Sprawiedliwości w formacie xml.

W przypadku formatów innych niż xml zwracane są tylko okresy za jakie podmiot złożył dokumenty. Aby je pobrać należy wykorzystać: http://apidoc.transparentdata.pl/dataintegrator.html#td-spr-finansowe-plik-zip

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "financial_ranges",
 "method": "getDateRanges",
 "params": {
  "input": "123123123"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania zestawu danych o dostępnych zakresach dat wybranych sprawozdań finansowych oraz otrzymania ich identyfikatory, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "done",
 "ident": "cc60d88a-f260-4846-bd7c-f0ca982d7063",
 "added": "2019-08-06 10:40:04",
 "finished": "2019-08-06 10:40:45",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 3,
   "source": "financial_ranges",
   "method": "getDateRanges",
   "params": {
    "input": "1010005790"
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "input": "1010005790",
    "isNip": true,
    "count": 1,
    "data": {
     "0": {
      "statement_id": "615675",
      "source": "financial_statement",
      "year": "2017",
      "date_from": "2017-01-01",
      "date_to": "2017-12-31"
     },
     "1": {
      "statement_id": "381589",
      "source": "financial_statement",
      "year": "2018",
      "date_from": "2018-01-01",
      "date_to": "2018-12-31"
     },
     "2": {
      "statement_id": "1015405",
      "source": "financial_statement",
      "year": "2019",
      "date_from": "2019-01-01",
      "date_to": "2019-12-31"
     },
     "3": {
      "statement_id": "1183549",
      "source": "financial_statement",
      "year": "2020",
      "date_from": "2020-01-01",
      "date_to": "2020-12-31"
     },
     "mapped": true
    },
    "multipleKrs": false
   }
  }
 ]
}

TD - Spr finansowe Plik ZIP

Źródło umożliwia pobranie całego kompletu oryginalnie składanych przez firmę dokumentów finansowych dla zadanego numeru NIP oraz wskazanych zakresów dat.

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "financial_ranges",
 "method": "zip",
 "params": {
  "nip": "123123123",
  "dates-ranges": [
   "2018-01-01|2018-12-31"
  ]
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W rezultacie, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik ZIP z takimi dokumentami z bazy Ministerstwa Sprawiedliwości jak sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, uchwała o podziale zysku lub straty itp. w formacie, w jakim podmiot je złożył - XLSX, DOC, PDF, TXT.

W celu pobrania pliku ZIP ze sprawozdaniami finansowymi, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W odpowiedzi znajdzie się plik z odpisem zakodowany w Base64

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "done",
 "ident": "bf0ef162-b7ca-4d5a-8b47-edd9fdd71148",
 "added": "2019-08-06 10:47:54",
 "finished": "2019-08-06 10:48:35",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 4,
   "source": "financial_ranges",
   "method": "zip",
   "params": {
    "nip": "1010005790",
    "dates-ranges": [
     "2018-01-01|2018-12-31"
    ]
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "file": "UE....",
    "name": "financial_a539c19988.zip"
   }
  }
 ]
}

TD - Spr finansowe Oryginalne JSON

Źródło umożliwia pobranie danych z oryginalnych sprawozdań finansowych w formacie JSON dla zadanego numeru NIP oraz wskazanych zakresów dat. Sprawozdania finansowe pochodzą z bazy dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "financial_ranges",
 "method": "data",
 "params": {
  "nip": "1010005790",
  "dates-ranges": [
   "381589"
  ]
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W odpowiedzi otrzymamy dane w formacie JSON

{
 "status": "done",
 "ident": "1f18b1bf-93c6-43a6-99e5-60788ee20a01",
 "added": "2019-08-06 10:55:41",
 "finished": "2019-08-06 10:55:53",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 5,
   "source": "financial_ranges",
   "method": "data",
   "params": {
    "nip": "1010005790",
    "dates-ranges": [
     "381589"
    ]
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "nip": "1010005790",
    "krs": "",
    "381589": [
     {
      "label": "A. Aktywa trwałe",
      "value": "9479.61",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Wartości niematerialne i prawne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Koszty zakończonych prac rozwojowych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_I/Aktywa_A_I_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Wartość firmy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_I/Aktywa_A_I_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "3. Inne wartości niematerialne i prawne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_I/Aktywa_A_I_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_I/Aktywa_A_I_4"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Rzeczowe aktywa trwałe",
      "value": "9479.61",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Środki trwałe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II/Aktywa_A_II_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Grunty w tym prawa wieczyste",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II/Aktywa_A_II_1/Aktywa_A_II_1_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Budynki, lokale i obiekty",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II/Aktywa_A_II_1/Aktywa_A_II_1_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "c. Urządzenia techniczne i maszyny",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II/Aktywa_A_II_1/Aktywa_A_II_1_C"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "d. Środki transportu",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II/Aktywa_A_II_1/Aktywa_A_II_1_D"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "e. Inne środki trwałe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II/Aktywa_A_II_1/Aktywa_A_II_1_E"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Środki trwałe w budowie",
      "value": "3731.61",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II/Aktywa_A_II_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "3. Zaliczki na środki trwałe",
      "value": "5748.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_II/Aktywa_A_II_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III. Należności długoterminowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Od jednostek powiązanych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_III/Aktywa_A_III_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Od pozostałych jednostek",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_III/Aktywa_A_III_2"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_III/Aktywa_A_III_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "IV. Inwestycje długoterminowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Nieruchomości",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Wartości niematerialne i prawne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "3. Długoterminowe aktywa finansowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. W jednostkach powiązanych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. udziały lub akcje",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_A/Aktywa_A_IV_3_A_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. inne papiery wartościowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_A/Aktywa_A_IV_3_A_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iii. udzielone pożyczki",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_A/Aktywa_A_IV_3_A_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iv. inne długoterminowe aktywa finansowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_A/Aktywa_A_IV_3_A_4"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. W pozostałych jednostkach",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_B"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_C"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. udziały lub akcje",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_B/Aktywa_A_IV_3_B_1"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_C/Aktywa_A_IV_3_C_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. inne papiery wartościowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_B/Aktywa_A_IV_3_B_2"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_C/Aktywa_A_IV_3_C_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iii. udzielone pożyczki",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_B/Aktywa_A_IV_3_B_3"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_C/Aktywa_A_IV_3_C_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iv. inne długoterminowe aktywa finansowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_B/Aktywa_A_IV_3_B_4"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_3/Aktywa_A_IV_3_C/Aktywa_A_IV_3_C_4"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "4. Inne inwestycje długoterminowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_IV/Aktywa_A_IV_4"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_V"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_V/Aktywa_A_V_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Inne rozliczenia międzyokresowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_V/Aktywa_A_V_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "B. Aktywa obrotowe",
      "value": "71782.08",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Zapasy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Materiały",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_I/Aktywa_B_I_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Półprodukty i produkty w toku",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_I/Aktywa_B_I_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "3. Produkty gotowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_I/Aktywa_B_I_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "4. Towary",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_I/Aktywa_B_I_4"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "5. Zaliczki na dostawy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_I/Aktywa_B_I_5"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Należności krótkoterminowe",
      "value": "15934.68",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Należności od jednostek powiązanych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_1/Aktywa_B_II_1_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. Do 12 miesięcy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_1/Aktywa_B_II_1_A/Aktywa_B_II_1_A_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. Powyżej 12 miesięcy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_1/Aktywa_B_II_1_A/Aktywa_B_II_1_A_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Inne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_1/Aktywa_B_II_1_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Należności od pozostałych jednostek",
      "value": "15934.68",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_2"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_2/Aktywa_B_II_2_A"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_3/Aktywa_B_II_3_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. Do 12 miesięcy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_2/Aktywa_B_II_2_A/Aktywa_B_II_2_A_1"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_3/Aktywa_B_II_3_A/Aktywa_B_II_3_A_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. Powyżej 12 miesięcy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_2/Aktywa_B_II_2_A/Aktywa_B_II_2_A_2"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_3/Aktywa_B_II_3_A/Aktywa_B_II_3_A_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS",
      "value": "15934.68",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_3/Aktywa_B_II_3_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "c. Inne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_2/Aktywa_B_II_2_B"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_3/Aktywa_B_II_3_C"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "d. Dochodzone na drodze sądowej",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_II/Aktywa_B_II_3/Aktywa_B_II_3_D"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III. Inwestycje krótkoterminowe",
      "value": "55847.40",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Krótkoterminowe aktywa finansowe",
      "value": "55847.40",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. W jednostkach powiązanych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. Udziały lub akcje",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_A/Aktywa_B_III_1_A_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. Inne papiery wartościowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_A/Aktywa_B_III_1_A_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iii. Udzielone pożyczki",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_A/Aktywa_B_III_1_A_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_A/Aktywa_B_III_1_A_4"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. W pozostałych jednostkach",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. Udziały lub akcje",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_B/Aktywa_B_III_1_B_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. Inne papiery wartościowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_B/Aktywa_B_III_1_B_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iii. Udzielone pożyczki",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_B/Aktywa_B_III_1_B_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_B/Aktywa_B_III_1_B_4"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne",
      "value": "55847.40",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_C"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach",
      "value": "55847.40",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_C/Aktywa_B_III_1_C_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. Inne środki pieniężne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_C/Aktywa_B_III_1_C_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "iii. Inne aktywa pieniężne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_C/Aktywa_B_III_1_C_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Inne inwestycje krótkoterminowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "Aktywa razem",
      "value": "81261.69",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "A. Kapitał (fundusz) własny",
      "value": "-373674.33",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Kapitał (fundusz) podstawowy",
      "value": "50000.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A/Pasywa_A_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_C"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III. Udziały (akcje) własne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_D"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "IV. Kapitał (fundusz) zapasowy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A/Pasywa_A_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "V. Kapitał z aktualizacji wyceny",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A/Pasywa_A_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "VI. Pozostałe kapitały rezerwowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A/Pasywa_A_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych",
      "value": "-321935.94",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A/Pasywa_A_V"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "VIII. Zysk (strata) netto",
      "value": "-101738.39",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A/Pasywa_A_VI"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania",
      "value": "454936.02",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Rezerwy na zobowiązania",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_I/Pasywa_B_I_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Długoterminowa",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_I/Pasywa_B_I_2/Pasywa_B_I_2_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Krótkoterminowa",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_I/Pasywa_B_I_2/Pasywa_B_I_2_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "3. Pozstałe rezerwy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_I/Pasywa_B_I_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Długoterminowa",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_I/Pasywa_B_I_3/Pasywa_B_I_3_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Krótkoterminowa",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_I/Pasywa_B_I_3/Pasywa_B_I_3_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Zobowiązania długoterminowe",
      "value": "450000.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Wobec jednostek powiązanych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II/Pasywa_B_II_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Wobec pozostałych jednostek",
      "value": "450000.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II/Pasywa_B_II_2"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II/Pasywa_B_II_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Kredyty i pożyczki",
      "value": "450000.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II/Pasywa_B_II_3/Pasywa_B_II_3_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II/Pasywa_B_II_3/Pasywa_B_II_3_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "c. Inne zobowiązania finansowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II/Pasywa_B_II_3/Pasywa_B_II_3_C"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "d. Inne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II/Pasywa_B_II_3/Pasywa_B_II_3_D"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_II/Pasywa_B_II_3/Pasywa_B_II_3_E"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III. Zobowiązania krótkoterminowe",
      "value": "4772.02",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Wobec jednostek powiązanych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_1/Pasywa_B_III_1_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. Do 12 miesięcy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_1/Pasywa_B_III_1_A/Pasywa_B_III_1_A_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. Powyżej 12 miesięcy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_1/Pasywa_B_III_1_A/Pasywa_B_III_1_A_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Inne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_1/Pasywa_B_III_1_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Wobec pozostałych jednostek",
      "value": "4772.02",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Kredyty i pożyczki",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "c. Inne zobowiązania finansowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_C"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności",
      "value": "4772.02",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_D"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. Do 12 miesięcy",
      "value": "4772.02",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_D/Pasywa_B_III_3_D_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "ii. Powyżej 12 miesięcy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_D/Pasywa_B_III_3_D_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "e. Zaliczki otrzymane na dostawy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_E"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "f. Zobowiązania wekslowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_F"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_G"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "h. Z tytułu wynagrodzeń",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_H"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "i. Inne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_III/Pasywa_B_III_3/Pasywa_B_III_3_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "IV. Rozliczenia międzyokresowe",
      "value": "164.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "1. Ujemna wartość firmy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_IV/Pasywa_B_IV_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "2. Inne rozliczenia międzyokresowe",
      "value": "164.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_IV/Pasywa_B_IV_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "a. Długoterminowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_IV/Pasywa_B_IV_2/Pasywa_B_IV_2_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "b. Krótkoterminowe",
      "value": "164.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_IV/Pasywa_B_IV_2/Pasywa_B_IV_2_2"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "Pasywa razem",
      "value": "81261.69",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/A"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "-od jednostek powiązanych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/A/A_J"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Przychody netto ze sprzedaży produktów",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/A/A_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Zmiana stanu produktów",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/A/A_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/A/A_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/A/A_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "B. Koszty działalności operacyjnej",
      "value": "74308.03",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Amortyzacja",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Zużycie materiałów i energii",
      "value": "28.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III. Usługi obce",
      "value": "74038.03",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "IV. Podatki i opłaty w tym:",
      "value": "140.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "- podatek akcyzowy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_IV/B_IV_1"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "V. Wynagrodzenia",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_V"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_VI"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "VII. Pozostałe koszty rodzajowe",
      "value": "102.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_VII"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/B/B_VIII"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)",
      "value": "-74308.03",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/C"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "D. Pozostałe przychody operacyjne",
      "value": "2.79",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/D"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/D/D_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Dotacje",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/D/D_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III. Inne przychody operacyjne",
      "value": "2.79",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/D/D_III"
       },
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/D/D_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "E. Pozostałe koszty operacyjne",
      "value": "1.99",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/E"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/E/E_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/E/E_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III. Inne koszty operacyjne",
      "value": "1.99",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/E/E_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)",
      "value": "-74307.23",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/F"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "G. Przychody finansowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/G"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/G/G_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Odsetki w tym",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/G/G_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "- od jednostek powiązanych",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/G/G_II/G_II_J"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III. Zysk ze zbycia inwestycji",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/G/G_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "IV. Aktualizacja wartości inwestycji",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/G/G_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "V. Inne",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/G/G_V"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "H. Koszty finansowe",
      "value": "27431.16",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/H"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Odsetki w tym:",
      "value": "26212.60",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/H/H_I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "- dla jednostek powiązanych",
      "value": "26212.60",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/H/H_I/H_I_J"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "II. Strata ze zbycia inwestycji",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/H/H_II"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "III Aktualizacja wartości inwestycji",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/H/H_III"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "IV. Inne",
      "value": "1218.56",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/H/H_IV"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H)",
      "value": "-101738.39",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/I"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "L. Podatek dochodowy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/J"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/K"
       }
      ]
     },
     {
      "label": "N. Zysk (strata) netto (K-L-M)",
      "value": "-101738.39",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/L"
       }
      ]
     }
    ]
  }
 ]
}

TD - Spr finansowe Skrócone JSON

Źródło umożliwia pobranie skróconych, ujednoliconych danych podstawowych ze sprawozdań finansowych w formacie JSON dla zadanego numeru NIP oraz wskazanych zakresów dat. Sprawozdania finansowe pochodzą z bazy dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "financial_ranges",
 "method": "data",
 "params": {
  "nip": "1010005790",
  "dates-ranges": [
   "381589"
  ],
  "type": "slim"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1
{
 "status": "done",
 "ident": "a2e765a5-e3a9-4741-ba1f-c0672e35cc21",
 "added": "2019-08-06 10:58:35",
 "finished": "2019-08-06 10:58:54",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 6,
   "source": "financial_ranges",
   "method": "data",
   "params": {
    "nip": "1010005790",
    "dates-ranges": [
     "381589"
    ],
    "type": "slim"
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "nip": "1010005790",
    "krs": "",
    "381589": {
     "15": {
      "label": "III. Należności długoterminowe",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_A/Aktywa_A_III"
       }
      ]
     },
     "37": {
      "label": "I. Zapasy",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_I"
       }
      ]
     },
     "68": {
      "label": "c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne",
      "value": "55847.40",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa/Aktywa_B/Aktywa_B_III/Aktywa_B_III_1/Aktywa_B_III_1_C"
       }
      ]
     },
     "74": {
      "label": "Aktywa razem",
      "value": "81261.69",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Aktywa"
       }
      ]
     },
     "75": {
      "label": "A. Kapitał (fundusz) własny",
      "value": "-373674.33",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A"
       }
      ]
     },
     "82": {
      "label": "VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych",
      "value": "-321935.94",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A/Pasywa_A_V"
       }
      ]
     },
     "83": {
      "label": "VIII. Zysk (strata) netto",
      "value": "-101738.39",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_A/Pasywa_A_VI"
       }
      ]
     },
     "117": {
      "label": "IV. Rozliczenia międzyokresowe",
      "value": "164.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa/Pasywa_B/Pasywa_B_IV"
       }
      ]
     },
     "122": {
      "label": "Pasywa razem",
      "value": "81261.69",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/Bilans/Pasywa"
       }
      ]
     },
     "125": {
      "label": "I. Przychody netto ze sprzedaży produktów",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/A/A_I"
       }
      ]
     },
     "128": {
      "label": "IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów",
      "value": "0.00",
      "path": [
       {
        "factor": 1,
        "path": "JednostkaInna/RZiS/RZiSPor/A/A_IV"
       }
      ]
     }
    }
  }
 ]
}

TD - CEIDG JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych o podmiocie z rejestru CEIDG w formacie JSON.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string ceidg wymagane
2 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
5 timeout czas oczekiwania na odpowiedź ze źródła. Domyślnie ustawiony na 200 sekund. Jeżeli źródło nie odpowiada w określonym timeout, to zwracamy ostatni najbardziej aktualny wynik. Wartość domyślna jest wartością optymalną. int maksymalnie 600 niewymagane

Change Log

Data Numer wersji Opis zmian
13.09.2021 1.0.1 Poprawa tłumaczenia pola z informacją o dacie zakończenia prowadzenia działalności
1.0.0 dodanie zamówienia do DataIntegratora

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"ceidg",
  "method":"data",
  "params":{
   "nip":"123123123",
   "timeout": 300
  },
 "version" : "1.0.1"
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Response

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress( w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 added data zapytania string data(format Y-m-d H:i:s) wymagane
4 finished data wykonania string data(format Y-m-d H:i:s) wymagane
5 user_account nazwa konta użytkownika string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
6 progress procentowa ilość wykonania zadania int 0-100 wymagane
7 data tablica z danymi tablica(array) wymagane
8 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
9 source nazwa źródła danych string krs wymagane
10 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
11 params parametry zapytania węzeł wymagane
12 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
13 meta metatagi nullable null wymagane
14 result rezultat zapytania węzeł wymagane
15 first_name imię string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
16 last_name nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
17 nip numer nip int/nullable liczba/null wymagane
18 regon numer regon string/nullable liczba/null wymagane
19 company_name nazwa firmy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
20 company_status status firmy string/nullable Aktywny, Wykreślony, Zawieszony, Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych, Oczekuje na rozpoczęcie działalności/null wymagane
21 beginning_date data rozpoczęcia działalności string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
22 suspended_from_date data zawieszenia działalności string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
23 suspended_to_date data wznowienia wykonywania działalności string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
24 date_of_cessation_of_activity data zaprzestania wykonywania działalności string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
25 ending_date data wykreślenia wpisu z rejestru string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
26 deletion_legal_basis podstawa_prawna_wykreslenia string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
27 legal_basis_details podstawa_prawna_informacja string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
28 cancellation anulowanie string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
29 has_community_of_goods wspolnota majatkowa int/nullable liczba (1/0)/null wymagane
30 main_pkd główny kod pkd string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
31 nationality narodowość string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
32 phone telefon string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
33 fax fax string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
34 www strona wwww string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
35 email adres email string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
36 main_address główny adres węzeł wymagane
37 street ulica string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
38 number numer budynku string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
39 local numer lokalu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
40 commune gmina string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
41 country powiat string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
42 region województwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
43 post poczta string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
44 postcode kod pocztowy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
45 city miasto string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
46 postal_address adres do wysyłki węzeł wymagane
47 street ulica string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
48 number numer budynku string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
49 local numer lokalu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
50 commune gmina string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
51 country powiat string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
52 region województwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
53 post poczta string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
54 postcode kod pocztowy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
55 city miasto string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
56 in_civil_partnership czy jest członkiem spółki cywilnej? int/nullable liczba(1/0)/null wymagane
57 civil_partnership_details informacje na temat spółki cywilnej tablica(array) wymagane
58 nip numer nip int/nullable numer/null wymagane
59 regon numer regon int/nullable numer/null wymagane
60 activity_suspended data zawarcia string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
61 partners_nip_numbers tablica numer nip partnerow tablica(array) numery nip wymagane
62 permissions koncesja tablica(array) wykaz koncesji lub pusta tablica wymagane
63 restrictions ograniczenia tablica(array) wymagane
64 description opis restrykcji string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
65 period długość string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
66 institution nazwa instytucji wydającej string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
67 file_number numer akt string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
68 type typ zakazu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
69 ruling_date data orzeczenia string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
70 effective_date data wejścia w życie string/nullable data(format Y-m-d)/null wymagane
71 agents przedstawiciel dane tablica(array) wymagane
72 name imię i nazwisko string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
73 nip numer nip int/nullable numer/null wymagane
74 permissions uprawnienia string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
75 extra_addresses dodatkowe miejsca wykonywania działalności string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
76 street ulica string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
77 number numer budynku string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
78 local numer lokalu string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
79 country powiat string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
80 region województwo string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
81 post poczta string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
82 postcode kod pocztowy string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
83 city miasto string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":198,
     "source":"ceidg",
     "method":"data",
     "params":{
      "nip":"123123123"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "first_name":"ANNA MARIA",
      "last_name":"KRZECZKOWSKA",
      "nip":"123123123",
      "regon":"123123123",
      "company_name":"Wypożyczalnia samochodów AM KRZECZKOWSKA",
      "company_status":"Aktywny",
      "beginning_date":"2018-01-10",
      "suspended_from_date":null,
      "suspended_to_date":null,
      "resumption_date":null,
      "ending_date":null,
      "deletion_legal_basis":null,
      "legal_basis_details":null,
      "cancellation":null,
      "has_community_of_goods":"0",
      "main_pkd":"9609Z",
      "nationality":null,
      "phone":"+48 100 001 001",
      "fax":null,
      "www":null,
      "email":"am.krzeczkowska.wypozyczalnia@wp.pl",
      "main_address":{
        "street":"ul. Nowy Świat",
        "number":"443",
        "local":"42",
        "commune":"Lutowiska",
        "county":"ustrzycki",
        "region":"PODKARPACKIE",
        "post":"Lutowiska",
        "postcode":"10-001",
        "city":"Lutowiska"
      },
      "postal_address":{
        "street":"ul. Nowy Świat",
        "number":"443",
        "local":"42",
        "commune":"Lutowiska",
        "county":"ustrzycki",
        "region":"PODKARPACKIE",
        "post":"Lutowiska",
        "postcode":"10-001",
        "city":null
      },
      "in_civil_partnership":"1",
      "civil_partnership_details":[
        {
         "nip":"121212121",
         "regon":"121212121",
         "activity_suspended":null,
         "partners_nip_numbers":[
           "121212121",
           "121212121"
         ]
        },
        {
         "nip":"121212121",
         "regon":null,
         "activity_suspended":null,
         "partners_nip_numbers":[
           "121212121"
         ]
        }
      ],
      "permissions":[

      ],
      "restrictions":[
        {
         "description":"Tak",
         "period":"5 lat",
         "institution":"Sąd Rejonowy w Lesku ",
         "file_number":"VI Lsk 1/1",
         "type":"Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej",
         "ruling_date":"2015-01-11",
         "effective_date":"2015-02-02"
        }
      ],
      "agents":[
        {
         "name":"Erazm Kowalski",
         "nip":null,
         "permissions":"zmiana wpisu,wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG,prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego"
        }
      ],
      "extra_addresses":[
        {
         "street":"ul. Bolesława Krzywoustego",
         "number":"26",
         "local":"8",
         "county":"Szczecin",
         "region":"ZACHODNIOPOMORSKIE",
         "post":"Szczecin",
         "postcode":"70-316",
         "city":"Szczecin"
        }
      ]
     }
   }
  ]
}

TD - Wyciąg CEIDG PDF

Źródło umożliwia pobranie pełnych wyciągów z CEIDG w formie plików PDF.

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"ceidg",
  "method":"pdf",
  "params":{
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik z wyciągiem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":171,
     "source":"ceidg",
     "method":"pdf",
     "params":{
      "nip":"123123123"
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - KRS CEIDG JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych o podmiocie z rejestru KRS oraz CEIDG w formacie JSON.

Parametr przyjmowany na wejściu nip. Jest to numer NIP.

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"krs_ceidg",
  "method":"data",
  "params":{
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "9903039d-63eb-4e6c-a3a6-48c18c1924e3"
}
curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=9903039d-63eb-4e6c-a3a6-48c18c1924e3

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "8e8e269d-cf52-488a-a7c7-9564aac5a2b2",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 1179897,
   "source": "krs_ceidg",
   "method": "data",
   "params": {
    "nip": "1231231231"
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "krs": {
     "data_acquisition_date": "2021-03-21 12:51:19",
     "name": "JAN NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "legal_form": "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "krs": "3213213213",
     "nip": "1231231231",
     "regon": "2123123123",
     "company_status": "Aktywny",
     "address": {
      "street": "ul. Przykładowa",
      "number": "1",
      "local": "5",
      "postcode": "60-100",
      "post": "POZNAŃ",
      "city": "POZNAŃ",
      "county": "POZNAŃ",
      "region": "WIELKOPOLSKIE",
      "country": "POLSKA"
     },
     "equity": "5000.00",
     "stock": {
      "quantity": null,
      "value": null
     },
     "incorporation": "2017-06-22",
     "created_at": "2017-06-20",
     "last_registry_update": "2020-09-22",
     "removed_at": null,
     "opp": false,
     "opp_start": null,
     "pkd": "6312Z",
     "representation": "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH\nCZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.",
     "representation_body": "ZARZĄD",
     "supervisory_authority": null,
     "in_bankruptcy": false,
     "liquidation_start": null,
     "liquidation_end": null,
     "liquidation_representation": null,
     "court": {
      "name": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
      "ident": "PO.VIII NS-REJ.KRS/12312/12/123"
     },
     "www": null,
     "email": null,
     "relation": [
      {
       "name": "JAN NOWAK",
       "first_name": "JAN",
       "last_name": "NOWAK",
       "relation": "shareholder",
       "relation_extra_info": "120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ",
       "shares": {
        "quantity": "120.00",
        "value": "3000.00"
       },
       "ident": {
        "name": "pesel",
        "value": "12312312312"
       }
      },
      {
       "name": "ADAM KOWALSKI",
       "first_name": "ADAM",
       "last_name": "KOWALSKI",
       "relation": "shareholder",
       "relation_extra_info": "15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ",
       "shares": {
        "quantity": "15.00",
        "value": "700.00"
       },
       "ident": {
        "name": "pesel",
        "value": "32132132132"
       }
      }
     ],
     "debts": []
    },
    "ceidg": {
     "first_name": "JAN",
     "last_name": "NOWAK",
     "nip": "1231231231",
     "regon": "2123123123",
     "company_name": "JAN NOWAK",
     "company_status": "Aktywny",
     "beginning_date": "2007-10-01",
     "suspended_from_date": null,
     "suspended_to_date": null,
     "resumption_date": null,
     "ending_date": null,
     "deletion_legal_basis": null,
     "legal_basis_details": null,
     "cancellation": null,
     "has_community_of_goods": "0",
     "main_pkd": "5812Z,6201Z,6202Z,6391Z,6399Z,8299Z",
     "nationality": "Polska",
     "phone": null,
     "fax": null,
     "www": null,
     "email": null,
     "main_address": {
      "street": "ul. Przykładowa",
      "number": "1",
      "local": 5,
      "commune": "POZNAŃ",
      "county": "POZNAŃ",
      "region": "WIELKOPOLSKIE",
      "post": "POZNAŃ",
      "postcode": "60-100",
      "city": "POZNAŃ"
     },
     "postal_address": {
      "street": "ul. Przykładowa",
      "number": "1",
      "local": 5,
      "commune": "POZNAŃ",
      "county": "POZNAŃ",
      "region": "WIELKOPOLSKIE",
      "post": "POZNAŃ",
      "postcode": "60-100",
      "city": "POZNAŃ"
     },
     "in_civil_partnership": "0",
     "civil_partnership_details": [],
     "permissions": [],
     "restrictions": [],
     "agents": [],
     "extra_addresses": []
    }
   }
  }
 ]
}

TD - KRS CEIDG REGON JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych o podmiocie z rejestru KRS, CEIDG oraz REGON w formacie JSON.

Parametr przyjmowany na wejściu nip. Jest to numer NIP.

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string krs_ceidg_regon wymagane
2 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip numer nip firmy int 10 cyfrowy numer NIP wymagane

Change Log

Data Numer wersji Opis zmian
04.10.2023 1.0.2 Zmiana typu zwracanych danych w przypadku ich braku w rejestrze z pustej tablicy ([]) na pusty obiekt (null)

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"krs_ceidg_regon",
  "method":"data",
  "params":{
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "9903039d-63eb-4e6c-a3a6-48c18c1924e3"
}
curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=9903039d-63eb-4e6c-a3a6-48c18c1924e3

Response

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress( w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 user_account nazwa konta użytkownika string/nullable ciąg tekstowy/null wymagane
4 progress procentowa ilość wykonania zadania int 0-100 wymagane
5 data tablica z danymi tablica(array) wymagane
6 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
7 source nazwa źródła danych string krs wymagane
8 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string data wymagane
9 version wersja api string
10 params parametry zapytania węzeł wymagane
11 nip numer nip int 10 cyfrowy numer NIP wymagane
12 meta metatagi nullable null wymagane
13 result rezultat zapytania węzeł wymagane
14 krs dane pochodzące z krs array/nullable tablica/null wymagane
15 ceidg dane pochodzące z ceidg array/nullable tablica/null wymagane
16 regon dane pochodzące z ceidg array/nullable tablica/null wymagane

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "8e8e269d-cf52-488a-a7c7-9564aac5a2b2",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 1179897,
   "source": "krs_ceidg_regon",
   "method": "data",
   "params": {
    "nip": "1231231231"
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "krs": {
     "data_acquisition_date": "2021-03-21 12:51:19",
     "name": "JAN NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "legal_form": "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "krs": "3213213213",
     "nip": "1231231231",
     "regon": "2123123123",
     "company_status": "Aktywny",
     "address": {
      "street": "ul. Przykładowa",
      "number": "1",
      "local": "5",
      "postcode": "60-100",
      "post": "POZNAŃ",
      "city": "POZNAŃ",
      "county": "POZNAŃ",
      "region": "WIELKOPOLSKIE",
      "country": "POLSKA"
     },
     "equity": "5000.00",
     "stock": {
      "quantity": null,
      "value": null
     },
     "incorporation": "2017-06-22",
     "created_at": "2017-06-20",
     "last_registry_update": "2020-09-22",
     "removed_at": null,
     "opp": false,
     "opp_start": null,
     "pkd": "6312Z",
     "representation": "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH\nCZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.",
     "representation_body": "ZARZĄD",
     "supervisory_authority": null,
     "in_bankruptcy": false,
     "liquidation_start": null,
     "liquidation_end": null,
     "liquidation_representation": null,
     "court": {
      "name": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
      "ident": "PO.VIII NS-REJ.KRS/12312/12/123"
     },
     "www": null,
     "email": null,
     "relation": [
      {
       "name": "JAN NOWAK",
       "first_name": "JAN",
       "last_name": "NOWAK",
       "relation": "shareholder",
       "relation_extra_info": "120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ",
       "shares": {
        "quantity": "120.00",
        "value": "3000.00"
       },
       "ident": {
        "name": "pesel",
        "value": "12312312312"
       }
      },
      {
       "name": "ADAM KOWALSKI",
       "first_name": "ADAM",
       "last_name": "KOWALSKI",
       "relation": "shareholder",
       "relation_extra_info": "15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ",
       "shares": {
        "quantity": "15.00",
        "value": "700.00"
       },
       "ident": {
        "name": "pesel",
        "value": "32132132132"
       }
      }
     ],
     "debts": []
    },
    "ceidg": null,
    "regon": {
     "last_update": "2021-03-29 11:45:37",
     "regon": "2123123123",
     "nip": "1231231231",
     "podstawowa_forma_prawna": "1",
     "szczegolna_forma_prawna": "117",
     "forma_wlasnosci": null,
     "nazwa": "JAN NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "imie": null,
     "nazwisko": null,
     "company_status": "aktywna",
     "data_wpisu": "2017-06-23",
     "data_wpisu_do_rejestru_ewidencji": "2017-06-22",
     "data_skreslenia_z_rejestru_ewidencji": null,
     "data_zakoczenia_postepowania_upadlosciowego": null,
     "data_powstania": "2017-06-22",
     "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2017-06-22",
     "data_zawieszenia": null,
     "data_wznowienia": null,
     "data_zakonczenia": null,
     "data_wykreslenia": null,
     "data_orzeczenia_upadlosci": null,
     "kraj": "PL",
     "wojewodztwo_kod": "30",
     "powiat_kod": "64",
     "gmina_kod": "039",
     "kod_pocztowy": "60-100",
     "teryt_poczta": "0969586",
     "teryt_miejscowosc": "0969586",
     "teryt_ulica": "12740",
     "ulica": "ul. Przykładowa",
     "nr_budynku": "1",
     "nr_lokalu": "5",
     "miejscowosc": "Poznań",
     "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
     "poczta": "Poznań",
     "gmina": "Poznań-Jeżyce",
     "powiat": "Poznań",
     "wojewodztwo": "WIELKOPOLSKIE",
     "nazwa_kraju": "POLSKA",
     "organ_rejestrowy": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
     "rodzaj_rejestru": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
     "numer_rejestrowy": "0000123123",
     "jednostek_lokalowych": "0",
     "dzialanosci": "0",
     "wspolnicy": "0",
     "pkd_glowne": "6312Z",
     "pkd_pozostale": "5812Z,6201Z,6202Z,6391Z,6399Z,8299Z",
     "telefon": null,
     "telefon_wew": null,
     "fax": null,
     "email": null,
     "www": null,
     "typ_wpisu": "p",
     "silos": "6",
     "nip_status": null,
     "podstawowa_forma_prawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
     "szczegolna_forma_prawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
     "forma_wlasnosci_nazwa": null,
     "forma_finansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
     "nazwa_skrocona": null,
     "data_zaistnienia_zmiany": "2020-09-22",
     "organ_zalozycielski": null,
     "organ_zalozycielski_kod": null,
     "organ_rejestrowy_kod": "012312312",
     "regony_jednostek_lokalnych": null,
     "regony_wspolnikow_spolki_cywilnej": null,
     "nie_podjeto_dzialalnosci": null,
     "rodzaj_rejestru_kod": "138",
     "jednostki_lokalne": [
      {
       "regon": "01231231231230",
       "nazwa": "JAN NOWAK",
       "silos": "1",
       "kraj": "PL",
       "wojewodztwo_kod": "02",
       "powiat_kod": "64",
       "gmina_kod": "059",
       "kod_pocztowy": "50-080",
       "teryt_poczta": "0986946",
       "teryt_miejscowosc": "0986946",
       "teryt_ulica": "18023",
       "nr_budynku": "527",
       "nr_lokalu": "6",
       "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
       "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
       "powiat": "m. Wrocław",
       "gmina": "Wrocław-Stare Miasto",
       "miejscowosc": "Wrocław",
       "poczta": "Wrocław",
       "ulica": "ul.Długa",
       "data_powstania": "2012-06-22",
       "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2012-06-22",
       "data_wpisu": "2012-06-25",
       "data_zawieszenia": null,
       "data_wznowienia": null,
       "data_zakonczenia": "2016-02-04",
       "data_wykreslenia": "2016-02-09"
      },
      {
       "regon": "01231231231231",
       "nazwa": "JAN NOWAK",
       "silos": "1",
       "kraj": "PL",
       "wojewodztwo_kod": "02",
       "powiat_kod": "64",
       "gmina_kod": "069",
       "kod_pocztowy": "50-234",
       "teryt_poczta": "0986952",
       "teryt_miejscowosc": "0986952",
       "teryt_ulica": "20294",
       "nr_budynku": "477",
       "nr_lokalu": null,
       "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
       "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
       "powiat": "m. Wrocław",
       "gmina": "Wrocław-Śródmieście",
       "miejscowosc": "Wrocław",
       "poczta": "Wrocław",
       "ulica": "ul. Krótka",
       "data_powstania": "2012-06-22",
       "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2012-06-22",
       "data_wpisu": "2012-06-25",
       "data_zawieszenia": null,
       "data_wznowienia": null,
       "data_zakonczenia": "2015-01-22",
       "data_wykreslenia": "2015-01-23"
      }
     ]
    }
   }
  }
 ]
}

TD - Raport Oceny Ryzyka PDF

Źródło umożliwia pobranie przygotowanych przez Transparent Data Raportów Oceny Ryzyka w formie plików PDF.

W raporcie znajdują się dane zgodne z aktualnym stanem KRS, CEIDG, MSiG, GUS REGON, KNF, UOKiK, CRBR, Białej Listy Podatników VAT, giełd wierzytelności, list sankcyjnych oraz po kontakcie z działem sprzedaży możliwe udostępnienie źródła baza PEP. Dane o statusie długów zwracane są z ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Transparent Data otrzymała informacje od poszczególnych dostawców giełd wierzytelności.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"raport_ryzyka",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik pdf z raportem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"raport_ryzyka",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"9721286534"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Raport Oceny Ryzyka JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych z przygotowanych przez Transparent Data Raportów Oceny Ryzyka w formacie JSON.

W raporcie znajdują się dane zgodne z aktualnym stanem KRS, CEIDG, MSiG, GUS REGON, KNF, UOKiK, CRBR, Białej Listy Podatników VAT, giełd wierzytelności, list sankcyjnych oraz po kontakcie z działem sprzedaży możliwe udostępnienie źródła baza PEP. Dane o statusie długów zwracane są z ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Transparent Data otrzymała informacje od poszczególnych dostawców giełd wierzytelności.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"raport_ryzyka",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "a58271f8-55ef-4564-ad55-f954cf7a1e0d"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "a58271f8-55ef-4564-ad55-f954cf7a1e0d",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 6868,
      "source": "raport_ryzyka",
      "method": "data",
      "params": {
        "nip": "7740001454"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "registry_data": {
          "company_name": "POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA",
          "krs": "0000028860",
          "nip": "7740001454",
          "regon": "610188201",
          "address": "ul. CHEMIKÓW 7 PŁOCK 09-411 PŁOCK-BIAŁA"
        },
        "basic_data": {
          "young_company": {
            "label_short": "Młoda firma",
            "label_long": "Czy badany podmiot został zarejestrowany w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?",
            "value": "Nie"
          },
          "capital_paid": {
            "label_short": "Wniesienie kapitału",
            "label_long": "Czy został wniesiony kapitał zakładowy?",
            "value": "Tak"
          },
          "capital_value": {
            "label_short": "Kapitał zakładowy",
            "label_long": "Wysokość kapitału zakładowego",
            "value": "534636326.25"
          },
          "capital_lowered": {
            "label_short": "Obniżenie kapitału",
            "label_long": "Czy badany podmiot obniżył kapitał zakładowy? Jeżeli tak, ostatnia data",
            "value": "Brak danych"
          },
          "company_status": {
            "label_short": "Status podmiotu",
            "label_long": "Aktualny status badanego podmiotu",
            "value": "Aktywna"
          },
          "suspension": {
            "label_short": "Zawieszenie działalności",
            "label_long": "Czy badany podmiot zawiesił działalność w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?",
            "value": "Nie"
          },
          "scope_change": {
            "label_short": "Zmiana przedmiotu działalności",
            "label_long": "Czy badany podmiot zmienił przedmiot działalności w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?",
            "value": "Nie"
          },
          "sc_partner": {
            "label_short": "Wspólnik spółki cywilnej",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest wspólnikiem w spółce cywilnej?",
            "value": "Nie dotyczy"
          },
          "begin_date": {
            "label_short": "Data rozpoczęcia działalności",
            "label_long": "Data rozpoczęcia działaności według rejestru CEIDG/KRS",
            "value": "1993-06-29"
          },
          "entry_date": {
            "label_short": "Data pierwszego odnotowania wpisu w rejestrze",
            "label_long": "Data pierwszego odnotowania wpisu w rejestrze CEIDG/KRS",
            "value": "2001-07-19"
          }
        },
        "contact_data": {
          "same_phone": {
            "label_short": "Ten sam telefon",
            "label_long": "Liczba podmiotów, które mają ten sam numer kontaktowy co badany podmiot",
            "value": "0"
          },
          "same_email": {
            "label_short": "Ten sam adres email",
            "label_long": "Liczba podmiotów, które mają ten sam adres email co badany podmiot",
            "value": "0"
          },
          "same_address": {
            "label_short": "Liczba firm pod adresem",
            "label_long": "Liczba podmiotów zarejestrowanych pod tym samym adresem co badany podmiot",
            "value": "23"
          },
          "address_change": {
            "label_short": "Zmiana adresu",
            "label_long": "Data ostatniej zmiany adresu badanego podmiotu",
            "value": "-"
          },
          "virtual_office": {
            "label_short": "Biuro wirtualne",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest zarejestrowany pod adresem, pod którym działa również biuro wirtualne?",
            "value": "Nie"
          },
          "www": {
            "label_short": "Czy znamy stronę www podmiotu?",
            "label_long": "Czy dla badanego podmiotu znamy adres strony internetowej?",
            "value": "Tak"
          }
        },
        "board_data": {
          "board_changes": {
            "label_short": "Zmiana w zarządzie",
            "label_long": "Data ostatniej zmiany osobowej w zarządzie",
            "value": "2018-08-14"
          },
          "board_age": {
            "label_short": "Wiek zarządu",
            "label_long": "Lata urodzenia członków zarządu",
            "value": "1977, 1953, 1976, 1953, 1974, 1974, 1973, 1986"
          },
          "board_activity": {
            "label_short": "Aktywność zarządu",
            "label_long": "Liczba innych firm niż badany podmiot, w których zaangażowani są członkowie zarządu",
            "value": "1, 0, 1, 3, 0, 0, 2, 3"
          },
          "board_control": {
            "label_short": "Zarząd kontrola",
            "label_long": "Czy członkowie zarządu mają co najmniej 50,01% udziałów",
            "value": "Nie"
          },
          "board_history": {
            "label_short": "Historia członków zarządu",
            "label_long": "Czy członkowie zarządu uczestniczyli w upadłości/likwidacji innych podmiotów niż badany",
            "value": "Nie"
          },
          "board_pep": {
            "label_short": "Członek zarządu PEP",
            "label_long": "Czy członkowie zarządu są PEP wg polskiej ustawy",
            "value": "Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie"
          },
          "board_sanction_list": {
            "label_short": "Członek zarządu listy sankcyjne",
            "label_long": "Czy członkowie zarządu są na listach sankcyjnych",
            "value": "Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, Nie"
          }
        },
        "owners_data": {
          "owner_change": {
            "label_short": "Zmiana właścicielska",
            "label_long": "Data ostatniej zmiany składu właścicielskiego badanego podmiotu",
            "value": "Brak informacji, spółka notowana na GPW"
          },
          "owner_age": {
            "label_short": "Wiek właścicieli",
            "label_long": "Lata urodzenia lub daty założenia udziałowców",
            "value": "Brak informacji, spółka notowana na GPW"
          },
          "owner_single_person": {
            "label_short": "Spółka jednoosobowa",
            "label_long": "Czy członek zarządu i 100% udziałowiec to ta sama osoba",
            "value": "Nie"
          },
          "owner_real_beneficiary": {
            "label_short": "Beneficjent rzeczywisty",
            "label_long": "Czy znany jest beneficjent rzeczywisty badanego podmiotu",
            "value": "Nie"
          },
          "owner_related_subjects": {
            "label_short": "Podmioty zależne",
            "label_long": "Liczba podmiotów, w których badany podmiot jest udziałowcem",
            "value": "23"
          },
          "owner_pep": {
            "label_short": "Właściciel PEP",
            "label_long": "Czy właściciele są PEP wg polskiej ustawy",
            "value": "Brak informacji, spółka notowana na GPW"
          },
          "owner_saction_list": {
            "label_short": "Właściciel listy sankcyjne",
            "label_long": "Czy udziałowcy są na listach sankcyjnych",
            "value": "Brak informacji, spółka notowana na GPW"
          }
        },
        "financial_data": {
          "report_obligation": {
            "label_short": "Obowiązek składania sprawozdania finansowego",
            "label_long": "Czy dany podmiot ma obowiązek składania sprawozdania finansowego w KRS",
            "value": "Tak"
          },
          "latest_report": {
            "label_short": "Ostatnie złożone sprawozdanie",
            "label_long": "Rok złożenia ostatniego sprawozdania finansowego w KRS",
            "value": "2019-01-01 – 2019-12-31"
          },
          "latest_available_report": {
            "label_short": "Ostatnie dostępne sprawozdanie",
            "label_long": "Rok złożenia sprawozdania dostępnego w bazie Transparent Data",
            "value": "2019-01-01 – 2019-12-31"
          },
          "financial_reports": {
            "label_short": "Składanie sprawozdań",
            "label_long": "Lata, w których badany podmiot złożył sprawozdanie finansowe",
            "value": "2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1970"
          },
          "bankruptcy_probability": {
            "label_short": "Prawdopodobieństwo upadłości w ciągu następnych 12 miesięcy",
            "label_long": "Obliczane na podstawie ostatniego złożonego w KRS sprawozdania finansowego",
            "value": "Bardzo niskie"
          },
          "aktywa": {
            "label_short": "Aktywa",
            "label_long": "Wysokość aktywów w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "49352000000.00"
          },
          "pasywa": {
            "label_short": "Pasywa",
            "label_long": "Wysokość pasywów w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "49352000000.00"
          },
          "zapasy": {
            "label_short": "Zapasy",
            "label_long": "Wysokość zapasów w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "8239000000.00"
          },
          "rozliczenia_miedzyokresowe": {
            "label_short": "Rozliczenia międzyokresowe",
            "label_long": "Wysokość rozliczeń międzyokresowych w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "0.00"
          },
          "srodki_pieniezne": {
            "label_short": "Środki pieniężne",
            "label_long": "Wysokość środków pieniężnych w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "5477000000.00"
          },
          "krotkoterminowe": {
            "label_short": "Należności krótkoterminowe",
            "label_long": "Wysokość należności krótkoterminowych w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "7393000000.00"
          },
          "dlugoterminowe": {
            "label_short": "Należności długoterminowe",
            "label_long": "Wysokość należności długoterminowych w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "0.00"
          },
          "zysk_strata": {
            "label_short": "Zysk/strata",
            "label_long": "Wysokość zysku/straty w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "6102000000.00"
          },
          "zysk_strata_poprzedni_rok": {
            "label_short": "Zysk/strata w poprzednim roku",
            "label_long": "Wysokość zysku/straty w przedostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "5364000000.00"
          },
          "kapital_wlasny": {
            "label_short": "Kapitał własny",
            "label_long": "Wysokość kapitału własnego badanego podmiotu",
            "value": "27565000000.00"
          },
          "przychody_ze_sprzedazy": {
            "label_short": "Przychody ze sprzedaży",
            "label_long": "Wysokość przychodów ze sprzedaży w ostatnim dostępnym sprawozdaniu",
            "value": "70012000000.00"
          }
        },
        "debts_data": {
          "private_debts": {
            "label_short": "Giełdy wierzytelności",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest aktualnie na publicznych giełdach wierzytelności?",
            "value": "Nie"
          },
          "private_debts_amount": {
            "label_short": "Suma wierzytelności",
            "label_long": "Suma zadłużenia badanego podmiotu na publicznych giełdach wierzytelności",
            "value": "0.00"
          },
          "rdn": {
            "label_short": "RDN",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?",
            "value": "Nie"
          },
          "krs_debts": {
            "label_short": "4 dział KRS",
            "label_long": "Czy badany podmiot ma zaległości wpisane w 4 dziale KRS",
            "value": "Nie"
          }
        },
        "other_data": {
          "pl_vat_payer": {
            "label_short": "Aktywny VAT PL",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest jest aktywnym płatnikiem VAT?",
            "value": "Tak"
          },
          "pl_vat_payer_last_checked": {
            "label_short": "Aktywny VAT PL (data sprawdzenia)",
            "label_long": "Data sprawdzenia czy badany podmiot jest jest aktywnym płatnikiem VAT?",
            "value": "2024-03-06"
          },
          "eu_vat_payer": {
            "label_short": "Aktywny VAT EU",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest jest aktywnym płatnikiem VAT?",
            "value": "Tak"
          },
          "knf": {
            "label_short": "Lista ostrzeżeń KNF",
            "label_long": "Czy badany podmiot jest na liście ostrzeżeń KNF?",
            "value": "Nie"
          },
          "uokik": {
            "label_short": "Decyzje UOKiK",
            "label_long": "Czy badany podmiot był przedmiotem decyzji UOKiK?",
            "value": "Tak"
          },
          "eu_grants": {
            "label_short": "Dotacje unijne",
            "label_long": "Czy badany podmiot pozyskał dotacje unijne?",
            "value": "Tak"
          }
        },
        "krs_section_6_data": {
          "rubric_1_open_information_0": {
            "label_short": "Likwidacja - otwarcie",
            "label_long": "Informacja o otwarciu likwidacji",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_1_end_informaction_0": {
            "label_short": "Likwidacja - zakończenie",
            "label_long": "Informacja o zakończeniu likwidacji",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_1_method_0": {
            "label_short": "Likwidacja - reprezentacja",
            "label_long": "Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_1_applies_0": {
            "label_short": "Likwidacja - dotyczy",
            "label_long": "Likwidacja dotyczy",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_1_liquidators_0": {
            "label_short": "Likwidatorzy",
            "label_long": "Dane likwidatorów",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_2_desolution_0": {
            "label_short": "Rozwiązanie/Unieważnienie",
            "label_long": "Rozwiązanie/Unieważnienie - określenie okoliczności",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_2_desolution_information_0": {
            "label_short": "Rozwiązanie/Unieważnienie",
            "label_long": "Rozwiązanie/Unieważnienie - informacja",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_3_receivership_method_0": {
            "label_short": "Zarząd komisaryczny",
            "label_long": "Zarząd komisaryczny - sposób repreztacji podmiotu",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_3_receivership_type_0": {
            "label_short": "Zarząd komisaryczny",
            "label_long": "Zarząd komisaryczny - rodzaj",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_3_receivership_time_0": {
            "label_short": "Zarząd komisaryczny",
            "label_long": "Zarząd komisaryczny - czas na jaki został utworzony",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_3_receivership_administrators_0": {
            "label_short": "Zarząd komisaryczny",
            "label_long": "Zarząd komisaryczny - dane zarządców",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - określenie okoliczności",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_information_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_emerging_entities_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_acquiring_entities_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - dane podmiotu przejmującego lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_4_merger_or_transformation_acquired_entities_0": {
            "label_short": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu",
            "label_long": "Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu - dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_declaration_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - ogłoszenie upadłości",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_end_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - zakończenie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_method_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - sposób prowadzenia postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_repeal_of_agreement_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - uchylenie układu",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_syndicates_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - dane syndyka",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_5_bankruptcy_proceeding_appointed_people_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu upadłościowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu upadłościowym - dane osób powołanych",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_6_composition_proceeding_open_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu układowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu układowym - otwarcie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_6_composition_proceeding_end_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu układowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu układowym - zakończenie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_6_composition_proceeding_repeal_of_agreement_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu układowym",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu układowym - uchylenie układu",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_7_restructuring_proceeding_open_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych - otwarcie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_7_restructuring_proceeding_end_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych,",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych - zakończenie postępowania",
            "value": "Brak danych"
          },
          "rubric_7_restructuring_proceeding_repeal_of_agreement_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych - uchylenie układu",
            "value": "Brak wpisu"
          },
          "rubric_7_restructuring_proceeding_supervisors_0": {
            "label_short": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych",
            "label_long": "Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnych - dane nadzorców",
            "value": "Brak wpisu"
          },
          "rubric_8_suspension_open_date_0": {
            "label_short": "Zawieszenie działalności gospodarczej",
            "label_long": "Zawieszenie działalności gospodarczej - data rozpoczęcia zawieszenia",
            "value": "Brak wpisu"
          },
          "rubric_8_suspension_renewal_date_0": {
            "label_short": "Zawieszenie działalności gospodarczej",
            "label_long": "Zawieszenie działalności gospodarczej - data wznowienia",
            "value": "Brak wpisu"
          }
        }
      }
    }
  ]
}

TD - Raport Prześwietl PDF

Źródło umożliwia pobranie raportów handlowych z platformy Prześwietl.pl w formie plików PDF.

W raporcie znajdują się kompleksowe, zintegrowane przez Transparent Data dane zgodne z aktualnym stanem KRS, CEIDG, MSiG, GUS REGON, PARP, UZP, KNF, UOKiK, CRBR, Wykazu Podatników VAT, giełd wierzytelności i mediów internetowych. Dane o statusie długów zwracane są z ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Transparent Data otrzymała informacje od poszczególnych dostawców giełd wierzytelności.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"raport_przeswietl",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik pdf z raportem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"raport_przeswietl",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"9721286534"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Raport Prześwietl JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych z raportów handlowych z platformy Prześwietl.pl w formacie JSON.

W raporcie znajdują się kompleksowe, zintegrowane przez Transparent Data dane zgodne z aktualnym stanem KRS, CEIDG, MSiG, GUS REGON, PARP, UZP, KNF, UOKiK, CRBR, Wykazu Podatników VAT, prywatnych giełd wierzytelności i mediów internetowych. Dane o statusie długów zwracane są z ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Transparent Data otrzymała informacje od poszczególnych dostawców giełd wierzytelności.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"raport_przeswietl",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "d934b5df-34f4-41f8-b350-ecc93c0b1b78",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 6875,
      "source": "raport_przeswietl",
      "method": "data",
      "params": {
        "nip": "7740001454"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "krs": {
         "name": "POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA",
         "krs": "0000028860",
         "nip": "7740001454",
         "regon": "610188201",
         "address": {
          "street": "ul. CHEMIKÓW",
          "number": "7",
          "local": null,
          "postcode": "09-411",
          "post": "PŁOCK-BIAŁA",
          "city": "PŁOCK",
          "county": "M. PŁOCK",
          "region": "MAZOWIECKIE",
          "country": "POLSKA"
         },
         "legal_form": "SPÓŁKA AKCYJNA",
         "created_at": "1993-06-29",
         "registration_date": "2001-07-19",
         "last_registry_update": "2022-12-23",
         "representation": "- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE\n- CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM\nDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH ZWYKŁEGO\nZARZĄDU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYSTARCZAJĘCE\nJEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.",
         "representation_body": "ZARZĄD PKN ORLEN S.A.",
         "court": {
          "name": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "ident": "LD.XX NS-REJ.KRS/34072/22/362"
         }
        },
        "ceidg": [],
        "knf": [
          {
            "last_checked": "2018-12-11 15:48:02",
            "prosecutor": "Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze ",
            "company_name": "Nazwa firmy",
            "identification_number": "123123123",
            "identification_type": "nip"
          }
        ],
        "public_debt": [
          {
            "source": "zrodlo_pozyskania",
            "last_update": "2018-12-11 15:43:23",
            "company_name": "Nazwa firmy sp. zoo",
            "nip": "123123123",
            "external_ident": "8250002694_350.56",
            "debt_amount": "2350.16"
          }
        ],
        "financial": {
          "data": {
            "2015": {
              "01.01": "23146000000.00",
              "01.01.01": "962000000.00",
              "01.01.01.01": "0.00",
              "..."

            },
            "2016": {
              "01.01": "25109000000.00",
              "01.01.01": "853000000.00",
              "01.01.01.01": "0.00",
              "..."
            },
            "2017": {
              "01.01": "26407000000.00",
              "01.01.01": "772000000.00",
              "01.01.01.01": "0.00",
              "..."
            }
          },
          "labels": {
            "01.01": "A. Aktywa trwałe",
            "01.01.01": "I. Wartości niematerialne i prawne",
            "01.01.01.01": "1. Koszty zakończonych prac rozwojowych",
            "..."
          }
        },
        "beneficiary": [
          {
            "percent": 76.8,
            "name2": "IMIE1 NAZWISKO1"
          },
          {
            "percent": 20,
            "name2": "IMIE2 NAZWISKO2"
          },
          {
            "percent": 2,
            "name2": "IMIE3 NAZWISKO3"
          }
        ],
        "ure": [
          {
            "company_name": "Nazwa firmy S.A.",
            "valid_from": "2013-11-22",
            "valid_to": "2030-12-31",
            "short_code": "PPC",
            "description": "przesył paliw ciekłych"
          },
          {
            "company_name": "Nazwa firmy S.A.",
            "valid_from": "1998-11-28",
            "valid_to": "2025-12-31",
            "short_code": "WPC",
            "description": "wytwarzanie paliw ciekłych"
          }
        ],
        "white_list": {
          "last_update": "2022-05-24 09:16:00",
          "last_check": "2022-05-24 09:16:00",
          "date_status": "2022-05-24",
          "nip": "1231231231",
          "regon": "1231231231",
          "krs": null,
          "pesel": null,
          "name": "Nazwa firmy",
          "request_id": "5U4K9-8ff9la0",
          "vat_status": "Niezarejestrowany",
          "working_address": "WARSZAWSKA 1, 05-074 HIPOLITÓW",
          "residence_address": null,
          "postcode": "05-074",
          "registration_legal_date": "1998-12-31",
          "registration_denial_date": null,
          "registration_denial_basis": null,
          "removal_date": "2018-04-09",
          "removal_basis": "Art. 96 ust. 6-8",
          "restoration_date": null,
          "restoration_basis": null,
          "virtual_account": "0",
          "accounts": {
            "Bank Millennium Spółka Akcyjna": [
             "00000000000000000000000000"
            ]
          },
          "relations": {
           "representatives": [
            {
             "first_name": "IMIE",
             "last_name": "NAZWISKO",
             "company_name": null,
             "nip": null,
             "pesel": null
            }
           ],
           "partners": [
            {
             "first_name": "IMIE2",
             "last_name": "NAZWISKO2",
             "company_name": null,
             "nip": null,
             "pesel": null
            },
            {
             "first_name": null,
             "last_name": null,
             "company_name": "NAZWA1",
             "nip": null,
             "pesel": null
            }
           ]
          }
        }
      }
    }
  ]
}

Raport EHSS PDF

Źródło umożliwia pobranie raportów Euler Hermes Smart Sales w formie plików PDF.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"euler_hermes_smart_sales",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "12e20392-113p-ee65-1a22-gg24e3498cc1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=12e20392-113p-ee65-1a22-gg24e3498cc1

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik pdf z raportem

Przykładowy zestaw danych zwracanych z metody /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"12e20392-113p-ee65-1a22-gg24e3498cc1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":166,
     "source":"euler_hermes_smart_sales",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"123123123"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "file":"JVBERJGLCB....UPSZ",
      "added":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Upadłości konsumenckie JSON

Źródło umożliwia pobranie danych z bazy upadłości konsumenckich Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) w formacie JSON.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"upadlosci_konsumenckie",
  "method":"search",
  "params":{ 
   "pesel":"123123123"
  }
}

W polu params można wykorzystać różne typy parametrów:

Nazwa Opis
pesel Szukanie po numerze PESEL
krs Szukanie po numerze KRS
txt Szukanie w pełnej treści odpisu

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "da252a6d-d723-4704-bb10-f2ab40de4a16",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 6967,
      "source": "upadlosci_konsumenckie",
      "method": "search",
      "params": {
        "txt": "nowak"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "ident": "BMSiG-933/2016",
          "name": "Imie Nazwisko",
          "krs": null,
          "pesel": "123123123",
          "txt": "Pełna treść wpisu"
        },
        {
          "ident": "BMSiG-5319/2016",
          "name": "Imię Nazwisko",
          "krs": null,
          "pesel": "123123123",
          "txt": "Pełna treść wpisu"
        },

TD - AML Wyszukiwanie podmiotu

Źródło umożliwia pobranie danych o podmiotach. Dane źródłowe pochodzą z rejestrów KRS, CEIDG oraz REGON.

Request

Przykładowe zapytanie

{
 "source":"aml_company",
 "method":"get",
 "params":{
  "query":"123123123"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "def768c7-3940-42b2-aed7-cc8462d76edc"
}
Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string aml_company wymagane
2 method nazwa metody źródła danych string get wymagane
3 params parametry zapytania tablica (array) wymagane
4 query numer krs, nip, regon lub nazwa podmiotu string krs, nip, regon lub nazwa podmiotu wymagane
5 return_data_limit limit wyników wyszukiwania (domyślnie 500) int 1-500 niewymagane

Przykładowe wywołanie metody /result

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=def768c7-3940-42b2-aed7-cc8462d76edc

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Response

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "def768c7-3940-42b2-aed7-cc8462d76edc",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 3357439,
   "source": "aml_company",
   "method": "get",
   "params": {
    "query": "123123123",
    "return_data_limit": 100
   },
   "meta": null,
   "result": [
    {
     "source":"krs",
     "company_name":"Przykładowa sp. z o.o.",
     "nip":"123123123",
     "krs":"0000123456",
     "regon":"987654321",
     "company_address":"ul. Przykładowa 16, 00-00 Miejscowość",
     "status":"aktywna"
    }
   ]
  }
 ]
}
Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress (w trakcie wykonywania), error (błąd przetwarzania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 user_account nazwa konta użytkownika string nazwa konta/null wymagane
4 progress procentowy stopień ukończenia zadania int 0-100 wymagane
5 data tablica z danymi tablica (array) wymagane
6 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
7 source nazwa źródła danych string aml_company wymagane
8 method nazwa metody źródła danych string get wymagane
9 params parametry zapytania tablica (array) wymagane
10 query krs, nip, regon lub nazwa podmiotu string krs, nip, regon lub nazwa podmiotu wymagane
11 meta metatagi string/null wymagane
12 result rezultat zapytania tablica (array) wymagane
13 source źródło z którego pochodzą dane string krs/ceidg/regon wymagane
14 company_name nazwa podmiotu string nazwa podmiotu wymagane
15 nip numer nip string numer nip podmiotu wymagane
16 krs numer krs string numer krs podmiotu rzeczywisty/Reprezentant/pusty ciąg wymagane
17 regon numer regon string numer regon podmiotu wymagane
18 company_adress adres podmiotu string adres podmiotu/pusty ciąg wymagane
19 status status podmiotu string status podmiotu/pusty ciąg wymagane

TD - AML JSON

Źródło umożliwia pobranie danych o beneficjentach rzeczywistych i ich obecności na listach sankcyjnych, po kontakcie z działem sprzedaży możliwe pobranie informacji o obecności danej osoby fizycznej w bazach osób eksponowanych politycznie (PEP). Dane źródłowe pochodzą z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), rejestrów KRS i CEIDG, największych światowych listach sankcji, oraz opcjonalnie z baz PEP (edited)

Change Log

Data Numer wersji Opis zmian
08.06.2022 2.0.0 rozszerzenie informacji w zwracanych danych
- 1.0.0 dodanie zamówienia do DataIntegratora

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Request

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"aml_summary",
  "method":"get",
  "params": { 
   "number":"123123123"
  },
  "version": "2.0.0" 
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "def768c7-3940-42b2-aed7-cc8462d76edc"
}
Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string aml_summary wymagane
2 method nazwa metody źródła danych string get wymagane
3 params parametry zapytania tablica (array) wymagane
4 number numer nip, krs, lub regon podmiotu int numer NIP, KRS lub REGON wymagane
5 version numer wersji API string 2.0.0 (domyślna wartość) opcjonalne

Przykładowe wywołanie metody /result

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=def768c7-3940-42b2-aed7-cc8462d76edc

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Response

Przykładowy zestaw danych wywołując metodę /result

{ 
  "status": "done",
  "ident": "def768c7-3940-42b2-aed7-cc8462d76edc",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 3357439,
      "source": "aml_summary",
      "method": "get",
      "params": {
        "number": "123123123"
      },
      "version": "2.0.0",
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "source": "crbr",
          "krs": "00000*****",
          "nip": "66317*****",
          "regon": null,
          "company_name": "PRZEDSIĘBIORSTWO TELEINFORMATYCZNE **********",
          "company_address": "LEGIONÓW **********",
          "pesel": "71*********",
          "country_of_citizenship": "PL",
          "name": "WOJCIECH ********",
          "relation_type": "Beneficjent rzeczywisty",
          "ownership_rights_type": "Inne uprawnienia",
          "ownership_rights_name": "PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "privilege_name": null,
          "privilege_description": null,
          "shares": null,
          "relations": null,
          "validated": 1,
          "pep_list": [
          {
            "name": "WOJCIECH ********",
            "date": "1971-**-**",
            "searched_by": "name and date",
            "full_name": "WOJCIECH ********",
            "last_name": "******",
            "first_name": "WOJCIECH",
            "middle_name": "*****",
            "year_of_birth": "1971",
            "month_of_birth": "**",
            "day_of_birth": "**",
            "list": "PepPlStateTreasuryCompaniesSource",
            "details": "członek Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa",
            "subject_type": "individual",
            "date_from": "",
            "date_till": "",
            "checked": "2022-06-08"
          }
          ],
          "sanction_list": [
          {
            "name": "WOJCIECH *****",
            "date": "1971-**-**",
            "searched_by": "name",
            "full_name": "",
            "last_name": "",
            "first_name": "",
            "middle_name": "",
            "year_of_birth": "",
            "month_of_birth": "",
            "day_of_birth": "",
            "list": "Sprawdzono: brak wyników",
            "details": "Sprawdzono: brak wyników",
            "subject_type": "",
            "checked": "2022-06-08"
          }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress (w trakcie wykonywania), error (błąd przetwarzania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 user_account nazwa konta użytkownika string nazwa konta/null wymagane
4 progress procentowy stopień ukończenia zadania int 0-100 wymagane
5 data tablica z danymi tablica (array) wymagane
6 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
7 source nazwa źródła danych string aml_summary wymagane
8 method nazwa metody źródła danych string get wymagane
9 params parametry zapytania tablica (array) wymagane
10 number numer nip podmiotu int numer NIP wymagane
11 meta metatagi string/null wymagane
12 result rezultat zapytania tablica (array) wymagane
13 source źródło pochodzenia danych string crbr/krs/ceidg wymagane
14 krs numer krs sprawdzanego podmiotu string/nullable wymagane
15 nip numer nip sprawdzanego podmiotu string/nullable wymagane
16 regon numer regon sprawdzanego podmiotu string/nullable wymagane
17 company_name nazwa sprawdzanego podmiotu string wymagane
18 company_address adres sprawdzanego podmiotu string wymagane
19 pesel numer pesel beneficjenta string/null wymagane
20 country_of_citizenship obywatelstwo beneficjenta string wymagane
21 name imię/imiona i nazwisko beneficjenta string wymagane
22 relation_type Rodzaj relacji/funkcja string wymagane
23 ownership_rights_type Rodzaj uprawnień/organ uprawniony do reprezentacji string wymagane
24 ownership_rights_name Opis uprawnień/sposób reprezentacji podmiotu string wymagane
25 privilege_name Raodzaj uprzywilejowania string wymagane
26 privilege_description Opis uprzywilejowania string wymagane
27 shares wartość udziałów string wymagane
28 relations Relacje przez podmiot powiązany string wymagane
29 validated wynik walidacji (0 oznacza, że nie ma niezgodności między rejestrem krs i crbr, 1 - że jest niezgodność między rejestrami) int 0/1 wymagane
30 pep_list resultat z wpisami z list osób eksponowanych politycznie tablica (array) wymagane
31 pep_list[name] wyszukiwana fraza string wymagane
32 pep_list[date] wyszukiwana data date wymagane
33 pep_list[searched_by] sposób szukania (po frazie: name, lub po frazie i dacie: name and date) string name/name and date wymagane
34 pep_list[full_name] pełna nazwa znalezionej osoby/podmiotu string wymagane
35 pep_list[last_name] nazwisko szukanej osoby string wymagane
36 pep_list[first_name] imię szukanej osoby string wymagane
37 pep_list[middle_name] drugie imię szukanej osobie string opcjonalne
38 pep_list[year_of_birth] rok urodzenia szukanej osoby string opcjonalne
39 pep_list[month_of_birth] miesiąć urodzenia szukanej osoby string opcjonalne
40 pep_list[day_of_birth] dzień urodzenia szukanej osoby string opcjonalne
41 pep_list[list] lista na których dany wpis został znaleziony string wymagane
42 pep_list[details] szczegółowy tekst wpisu string wymagane
43 pep_list[subject_type] typ podmiotu (osoba, podmiot, statek) string individual/entity/vessel wymagane
44 pep_list[date_from] data od której dana osoba została wpisana na listę date opcjonalne
45 pep_list[date_till] data od której dana osoba została wykreślona z listy date opcjonalne
46 pep_list[checked] data sprawdzenia date wymagane
47 sanction_list resultat z wpisami z list osób na listach sankcyjnych tablica (array) wymagane
48 sanction_list[name] wyszukiwana fraza string wymagane
49 sanction_list[date] wyszukiwana data date wymagane
50 sanction_list[searched_by] sposób szukania (po frazie: name, lub po frazie i dacie: name and date) string name/name and date wymagane
51 sanction_list[full_name] pełna nazwa znalezionej osoby/podmiotu string wymagane
52 sanction_list[last_name] nazwisko szukanej osoby string wymagane
53 sanction_list[first_name] imię szukanej osoby string wymagane
54 sanction_list[middle_name] drugie imię szukanej osobie string opcjonalne
55 sanction_list[year_of_birth] rok urodzenia szukanej osoby string opcjonalne
56 sanction_list[month_of_birth] miesiąć urodzenia szukanej osoby string opcjonalne
57 sanction_list[day_of_birth] dzień urodzenia szukanej osoby string opcjonalne
58 sanction_list[list] lista na których dany wpis został znaleziony string wymagane
59 sanction_list[details] szczegółowy tekst wpisu string wymagane
60 sanction_list[subject_type] typ podmiotu (osoba, podmiot, statek) string individual/entity/vessel wymagane
61 sanction_list[checked] data sprawdzenia date wymagane

TD - Listy sankcyjne JSON

Źródło umożliwia pobranie informacji o obecności danej osoby fizycznej na największych światowych listach sankcji w formacie JSON.

Kraj/Organizacja Nazwa
AR Argentine RePET
AUS Australian Sanctions Consolidated List
AZ Azerbaijan Domestic List
BE Belgian Financial Sanctions
BE Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions
BG Bulgarian Persons of Interest
CAN Canadian Listed Terrorist Entities
CAN Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
CAN Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
CH Swiss SECO Sanctions/Embargoes
EU Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
EU EU Consolidated Travel Bans
EU EU Financial Sanctions Files (FSF)
EU EU Sanctions Map European Union
FR National Freeze Registry (Liste Unique de Gels de la Direction générale du Trésor)
IL Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
IN Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations
JP Japan Economic sanctions and list of eligible people
KG Kyrgyz National List
KZ Kazakh Terror Financing list
NL Dutch National Sanctionlist Terrorism
NZ New Zealand Russia Sanctions
ONZ United Nations Security Council Consolidated List
PL Polish list of persons and entities subject to sanctions (MSWiA)
QA Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
RU Rosfinmonitoring WMD-related entities
SIN Singapore Targeted Financial Sanctions
UA Ukraine NABC Sanctions Tracker
UA Ukraine National Security Sanctions
UA Ukraine SFMS Blacklist
UAE United Arab Emirates Local Terrorist List
UK Insolvency Disqualified Directors
UK UK OFSI Consolidated List of Targets
UN UN Security Council Consolidated Sanctions
USA US BIS Denied Persons List
USA US OFAC Consolidated (non-SDN) List
USA US OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)
USA US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
USA US State Department Cuba Sanctions
USA US Trade Consolidated Screening List
ZA South African Targeted Financial Sanctions

Change Log

Data Numer wersji Opis zmian
08.02.2022 2.0.0 rozszerzenie informacji w danych zwracanych
- 1.0.0 dodanie zamówienia do DataIntegratora

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"aml_sanction",
  "method":"check",
  "params":{
   "name":"Abdul-Haq", 
   "return_data_limit": 2
  },
 "version" : "2.0.0"
}

Opis parametrów

Nr Nazwa Opis
1 name Wyszukiwana nazwa
2 date_of_birth_year Rok urodzenia szukanej osoby (nie wymagane)
3 date_of_birth_month Miesiąc urodzenia szukanej osoby (nie wymagane)
4 date_of_birth_day Dzień urodzenia szukanej osoby (nie wymagane)
5 return_data_limit limit zwracanych danych (maksymalnie 500) (nie wymagane)

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "done",
  "ident": "20357cb8-df9e-4e3d-97c7-e2c5fc595d15",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 4189200,
      "source": "aml_sanction",
      "method": "check",
      "version": "2.0.0",
      "params": {
        "name": "Abdul-Haq",
        "return_data_limit": 2
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "name": "Abdul-Haq",
          "date": "",
          "searched_by": "name",
          "full_name": "Abdul Haq",
          "last_name": "",
          "first_name": "",
          "middle_name": "",
          "year_of_birth": "",
          "month_of_birth": "",
          "day_of_birth": "",
          "list": "SanctionsAustraliaFinancialSource",
          "details": "",
          "subject_type": "individual",
          "checked": "2022-03-03"
        },
        {
          "name": "Abdul-Haq",
          "date": "",
          "searched_by": "name",
          "full_name": "Abdul Haq",
          "last_name": "",
          "first_name": "",
          "middle_name": "",
          "year_of_birth": "1973",
          "month_of_birth": "",
          "day_of_birth": "",
          "list": "SanctionsAustraliaFinancialSource",
          "details": "",
          "subject_type": "individual",
          "checked": "2022-03-03"
        }
      ]
    }
  ]
}

Opis pól

Nr Nazwa Pola Opis Pola
1 name wyszukiwana nazwa
2 date wyszukiwana data
3 searched_by sposób szukania (name/name and date),
4 full_name pełna nazwa szukanaj osoby
5 last_name nazwisko
6 first_name imię,
7 middle_name drugie imię ,
8 year_of_birth rok urodzenia (może być puste)
9 month_of_birth miesiąć urodzenia (może być puste)
10 day_of_birth dzień urodzenia (może być puste)
11 list lista na których wpis został dany znaleziony
12 details szczegóły wpisu
13 subject_type typ individual/entity/vessel
14 checked data sprawdzenia
15 tool nazwa narzędzia

TD - Beneficjent rzeczywisty PL JSON

Źródło umożliwia pobranie danych o beneficjencie rzeczywistym firm z Polski w formacie JSON. Dane pochodzą z rejestrów KRS, CEIDG oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string beneficiary wymagane
2 method nazwa metody źródła danych dla odpisu krs json string getPl wymagane
3 version numer wersji string 2.0.0 wymagane
4 params parametry zapytania węzeł wymagane
5 number numer krs, nip lub regon int wymagane

Change Log

Data Numer wersji Opis zmian
08.04.2022 2.0.0 rozszerzenie informacji w danych zwracanych
- 1.0.0 dodanie zamówienia do DataIntegratora

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"beneficiary",
  "method":"getPl",
  "version":"2.0.0",
  "params":{ 
   "number":"123123123"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Response

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress( w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania) wymagane
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string wymagane
3 user_account nazwa konta użytkownika string/nullable wymagane
4 progress procentowa ilość wykonania zadania int 0-100 wymagane
5 data tablica z danymi tablica(array) wymagane
6 task_id indywidualny numer id nadany podczas tworzenia zadania int wymagane
7 source nazwa źródła danych string beneficiary wymagane
8 method nazwa metody źródła danych dla odpisu KRS/CRBR json string getPl wymagane
9 params parametry zapytania węzeł wymagane
10 number numer krs, nip lub regon sprawdzanego podmiotu int wymagane
11 meta metatagi string null wymagane
12 result rezultat zapytania węzeł wymagane
13 source źródło pochodzenia danych string crbr/krs/ceidg wymagane
14 krs numer krs sprawdzanego podmiotu string/nullable wymagane
15 nip numer nip sprawdzanego podmiotu string/nullable wymagane
16 regon numer regon sprawdzanego podmiotu string/nullable wymagane
17 company_name nazwa sprawdzanego podmiotu string wymagane
18 company_address adres sprawdzanego podmiotu string wymagane
19 pesel numer pesel beneficjenta string/null wymagane
20 country_of_citizenship obywatelstwo beneficjenta string wymagane
21 name imię/imiona i nazwisko beneficjenta string wymagane
22 relation_type Rodzaj relacji/funkcja string wymagane
23 ownership_rights_type Rodzaj uprawnień/organ uprawniony do reprezentacji string wymagane
24 ownership_rights_name Opis uprawnień/sposób reprezentacji podmiotu string wymagane
25 privilege_name Raodzaj uprzywilejowania string wymagane
26 privilege_description Opis uprzywilejowania string wymagane
27 shares wartość udziałów string wymagane
28 relations Relacje przez podmiot powiązany string wymagane
29 validated wynik walidacji (0 oznacza, że nie ma niezgodności między rejestrem krs i crbr, 1 - że jest niezgodność między rejestrami) int 0/1 wymagane

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data": [
    {
      "task_id": 198,
      "source": "beneficiary",
      "method": "getPl",
      "version": "2.0.0",
      "params": {
        "number": "123123123"
      },
      "meta": null,
      "result": [
       {
        "source": "crbr",
        "krs": "0000123123",
        "nip": "123123123",
        "regon": null,
        "company_name": "Przykładowa spółka z o.o.",
        "company_address": "Długa 1, 10-200 Miejscowość",
        "pesel": "12312312123",
        "country_of_citizenship": "PL",
        "name": "Jan Nowak",
        "relation_type": "Beneficjent rzeczywisty",
        "ownership_rights_type": "Uprawnienia bezpośrednie",
        "ownership_rights_name": "wspólnik spółki z o.o.",
        "privilege_name": "brak",
        "privilege_description": null,
        "shares": "1500000PLN",
        "relations": null,
        "validated": 0
       },
       {
        "source": "krs",
        "krs": "0000123123",
        "nip": "123123123",
        "regon": null,
        "company_name": "Przykładowa spółka z o.o.",
        "company_address": "Długa 1, 10-200 Miejscowość",
        "pesel": "32132132132",
        "country_of_citizenship": "PL",
        "name": "Adam Kowalski",
        "relation_type": "Wspólnik",
        "ownership_rights_type": "ZARZĄD",
        "ownership_rights_name": "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.",
        "privilege_name": null,
        "privilege_description": null,
        "shares": "69.000 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.450.000,00 ZŁ",
        "relations": null,
        "validated": 0
       }
      ]
    }
  ]
}

TD - PEP JSON

Źródło umożliwia pobranie informacji o obecności danej osoby fizycznej w bazach osób eksponowanych politycznie (PEP) w formacie JSON. Możliwość udostępnienia opcji po kontakcie z działem sprzedaży.

Change Log

Data Numer wersji Opis zmian
08.02.2022 2.0.0 rozszerzenie informacji w danych zwracanych
- 1.0.0 dodanie zamówienia do DataIntegratora

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{
  "source":"pep",
  "method":"check",
  "params":{
   "name":"Andrzej Duda", 
   "date_of_birth_year" : "1972", 
   "date_of_birth_month": "05", 
   "date_of_birth_day": "", 
   "return_data_limit": 100
  },
 "version" : "2.0.0"
}

Opis parametrów

Nr Nazwa Opis
1 name Wyszukiwana nazwa
2 date_of_birth_year Rok urodzenia szukanej osoby (nie wymagane)
3 date_of_birth_month Miesiąc urodzenia szukanej osoby (nie wymagane)
4 date_of_birth_day Dzień urodzenia szukanej osoby (nie wymagane)
5 return_data_limit limit zwracanych danych (maksymalnie 500) (nie wymagane)

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "fcb5ee35-5172-42d1-916b-c5fa442fabee"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=fcb5ee35-5172-42d1-916b-c5fa442fabee

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "done",
  "ident": "fcb5ee35-5172-42d1-916b-c5fa442fabee",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 14199,
      "source": "pep",
      "method": "check",
      "params": {
        "name": "Andrzej Duda",
        "date_of_birth_year" : "1972", 
        "date_of_birth_month": "05", 
        "date_of_birth_day": "", 
        "return_data_limit": 100
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "name": "Andrzej Duda",
          "date": "1972-05-DD",
          "searched_by": "name",
          "full_name": "Duda Andrzej",
          "last_name": "Duda",
          "first_name": "Andrzej",
          "middle_name": "",
          "year_of_birth": "1972",
          "month_of_birth": "05",
          "day_of_birth": "16",
          "list": "PepTDataSource",
          "details": "Prezydent RP",
          "subject_type": "individual",
          "date_from": "2015-08-06",
          "date_till": "",
          "checked": "2022-02-02"
        },
        {
          "name": "Andrzej Duda",
          "date": "1972-05-DD",
          "searched_by": "name",
          "full_name": "Andrzej Duda",
          "last_name": "",
          "first_name": "",
          "middle_name": "",
          "year_of_birth": "1972",
          "month_of_birth": "05",
          "day_of_birth": "16",
          "list": "PepEveryPoliticianSource",
          "details": "Poland: Sejm",
          "subject_type": "individual",
          "date_from": "",
          "date_till": "",
          "checked": "2022-02-02"
        }
        // (...)
      ]
    }
  ]
}

TD - REGON JSON

Źródło umożliwia pobranie danych o podmiocie z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego w formacie JSON.

Dostepne parametry wywołań:

Parametr Wymagany Opis
nip N Używany do odpytywania danych przy użyciu numeru NIP interesującego nas podmiotu
regon N Używany do odpytywania danych przy uzyciu numeru REGON interesującego nas podmiotu
timeout N czas oczekiwania na odpowiedź ze źródła. Domyślnie ustawiony na 200 sekund. Jeżeli źródło nie odpowiada w określonym timeout, to zwracamy ostatni najbardziej aktualny wynik. Wartość domyślna jest wartością optymalną.

Przynajmniej jeden z parametrów nip/regon jest wymagany. Parametr timeout nie jest wymagany

Przykładowe zapytania

{ 
  "source":"regon",
  "method":"data",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "timeout": 300
  }
}
{
  "source":"regon",
  "method":"data",
  "params":{
   "regon":"017511575",
   "timeout": 300
  }
}
{
  "source":"regon",
  "method":"data",
  "params":{
   "regon":"01751157500029"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
{
      "task_id": 994614,
      "source": "regon",
      "method": "data",
      "params": {
        "nip": "6920000013"
      },
      "meta": null,
      "result": {
        "last_update": "2021-01-28 10:00:02",
        "regon": "390021764",
        "nip": "6920000013",
        "podstawowa_forma_prawna": "1",
        "szczegolna_forma_prawna": "116",
        "forma_wlasnosci": "235",
        "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA",
        "imie": null,
        "nazwisko": null,
        "company_status": "aktywna",
        "data_wpisu": null,
        "data_wpisu_do_rejestru_ewidencji": "2001-06-29",
        "data_skreslenia_z_rejestru_ewidencji": null,
        "data_zakoczenia_postepowania_upadlosciowego": null,
        "data_powstania": "1991-09-13",
        "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-13",
        "data_zawieszenia": null,
        "data_wznowienia": null,
        "data_zakonczenia": null,
        "data_wykreslenia": null,
        "data_orzeczenia_upadlosci": null,
        "kraj": "PL",
        "wojewodztwo_kod": "02",
        "powiat_kod": "11",
        "gmina_kod": "011",
        "kod_pocztowy": "59-301",
        "teryt_poczta": "0954142",
        "teryt_miejscowosc": "0954142",
        "teryt_ulica": "20068",
        "ulica": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
        "nr_budynku": "48",
        "nr_lokalu": null,
        "miejscowosc": "Lubin",
        "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
        "poczta": "Lubin",
        "gmina": "Lubin",
        "powiat": "lubiński",
        "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
        "nazwa_kraju": "POLSKA",
        "organ_rejestrowy": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
        "rodzaj_rejestru": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
        "numer_rejestrowy": "0000023302",
        "jednostek_lokalowych": "11",
        "dzialanosci": "0",
        "wspolnicy": "0",
        "pkd_glowne": "0729Z",
        "pkd_pozostale": "0893Z,2441Z,2443Z,2444Z,2445Z,2454A,3511Z,3513Z,3514Z",
        "telefon": null,
        "telefon_wew": null,
        "fax": null,
        "email": null,
        "www": null,
        "typ_wpisu": "p",
        "silos": "6",
        "nip_status": null,
        "podstawowa_forma_prawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
        "szczegolna_forma_prawna_nazwa": "SPÓŁKI AKCYJNE",
        "forma_wlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ",
        "forma_finansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
        "nazwa_skrocona": "KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. LUBIN",
        "data_zaistnienia_zmiany": "2020-12-28",
        "organ_zalozycielski": null,
        "organ_zalozycielski_kod": null,
        "organ_rejestrowy_kod": "071930020",
        "regony_jednostek_lokalnych": "39002176400024,39002176400031,39002176400049,39002176400056,39002176400063,39002176400070,39002176400088,39002176400103,39002176400110,39002176400135,39002176400142",
        "regony_wspolnikow_spolki_cywilnej": null,
        "nie_podjeto_dzialalnosci": null,
        "rodzaj_rejestru_kod": "138",
        "jednostki_lokalne": [
          {
            "regon": "39002176400024",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI \"LEGNICA\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "62",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "59-220",
            "teryt_poczta": "0954047",
            "teryt_miejscowosc": "0954047",
            "teryt_ulica": "26211",
            "nr_budynku": "194",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "Legnica",
            "gmina": "Legnica",
            "miejscowosc": "Legnica",
            "poczta": "Legnica",
            "ulica": "ul. Złotoryjska",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400031",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE \"LUBIN\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "59-301",
            "teryt_poczta": "0954142",
            "teryt_miejscowosc": "0954142",
            "teryt_ulica": "20068",
            "nr_budynku": "188",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Lubin",
            "miejscowosc": "Lubin",
            "poczta": "Lubin",
            "ulica": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400049",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE \"POLKOWICE-SIEROSZOWICE\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "16",
            "gmina_kod": "045",
            "kod_pocztowy": "59-101",
            "teryt_poczta": "0954165",
            "teryt_miejscowosc": "0366540",
            "teryt_ulica": null,
            "nr_budynku": "100",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "polkowicki",
            "gmina": "Polkowice",
            "miejscowosc": "Kaźmierzów",
            "poczta": "Polkowice",
            "ulica": null,
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400056",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE \"RUDNA\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "16",
            "gmina_kod": "044",
            "kod_pocztowy": "59-100",
            "teryt_poczta": "0954165",
            "teryt_miejscowosc": "0954165",
            "teryt_ulica": "03678",
            "nr_budynku": "50",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "polkowicki",
            "gmina": "Polkowice",
            "miejscowosc": "Polkowice",
            "poczta": "Polkowice",
            "ulica": "ul. Henryka Dąbrowskiego",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400063",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. CENTRALA",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "59-301",
            "teryt_poczta": "0954142",
            "teryt_miejscowosc": "0954142",
            "teryt_ulica": "20068",
            "nr_budynku": "48",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Lubin",
            "miejscowosc": "Lubin",
            "poczta": "Lubin",
            "ulica": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400070",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI \"GŁOGÓW\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "03",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "67-200",
            "teryt_poczta": "0954082",
            "teryt_miejscowosc": "0954082",
            "teryt_ulica": "29308",
            "nr_budynku": "1",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "głogowski",
            "gmina": "Głogów",
            "miejscowosc": "Głogów",
            "poczta": "Głogów",
            "ulica": "ul. Żukowicka",
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400088",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI \"CEDYNIA\"",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "032",
            "kod_pocztowy": "59-305",
            "teryt_poczta": "0367373",
            "teryt_miejscowosc": "0367344",
            "teryt_ulica": null,
            "nr_budynku": null,
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Rudna",
            "miejscowosc": "Orsk",
            "poczta": "Rudna",
            "ulica": null,
            "data_powstania": "1991-09-22",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1991-09-22",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400103",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "032",
            "kod_pocztowy": "59-305",
            "teryt_poczta": "0367373",
            "teryt_miejscowosc": "0367373",
            "teryt_ulica": "17004",
            "nr_budynku": "52",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Rudna",
            "miejscowosc": "Rudna",
            "poczta": "Rudna",
            "ulica": "ul. Polkowicka",
            "data_powstania": "1996-01-01",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1996-01-01",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400110",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ JEDNOSTKA RATOWNICTWA GÓRNICZO-HUTNICZEGO",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "11",
            "gmina_kod": "011",
            "kod_pocztowy": "59-301",
            "teryt_poczta": "0954142",
            "teryt_miejscowosc": "0954142",
            "teryt_ulica": "20068",
            "nr_budynku": "189",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "lubiński",
            "gmina": "Lubin",
            "miejscowosc": "Lubin",
            "poczta": "Lubin",
            "ulica": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
            "data_powstania": "1997-01-01",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1997-01-01",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400135",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "16",
            "gmina_kod": "044",
            "kod_pocztowy": "59-101",
            "teryt_poczta": "0954165",
            "teryt_miejscowosc": "0954165",
            "teryt_ulica": "09243",
            "nr_budynku": "1",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "polkowicki",
            "gmina": "Polkowice",
            "miejscowosc": "Polkowice",
            "poczta": "Polkowice",
            "ulica": "ul. Kopalniana",
            "data_powstania": "1998-07-01",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1998-07-01",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          },
          {
            "regon": "39002176400142",
            "nazwa": "KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ CENTRALNY OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI",
            "silos": "6",
            "kraj": "PL",
            "wojewodztwo_kod": "02",
            "powiat_kod": "16",
            "gmina_kod": "044",
            "kod_pocztowy": "59-101",
            "teryt_poczta": "0954165",
            "teryt_miejscowosc": "0954165",
            "teryt_ulica": "09243",
            "nr_budynku": "1C",
            "nr_lokalu": null,
            "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
            "wojewodztwo": "DOLNOŚLĄSKIE",
            "powiat": "polkowicki",
            "gmina": "Polkowice",
            "miejscowosc": "Polkowice",
            "poczta": "Polkowice",
            "ulica": "ul. Kopalniana",
            "data_powstania": "2001-04-01",
            "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2001-04-01",
            "data_wpisu": null,
            "data_zawieszenia": null,
            "data_wznowienia": null,
            "data_zakonczenia": null,
            "data_wykreslenia": null
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

TD - REGON Wszystkie podmioty JSON

Źródło umożliwia pobranie danych o wszystkich podmiotach z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego w formacie JSON.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"regon",
  "method":"companies",
  "params":{ 
   "nip":"6781005170"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status": "done",
  "ident": "d2cec65c-53f5-426e-b5a8-e0f67fef3c41",
  "user_account": null,
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 800265,
      "source": "regon",
      "method": "companies",
      "params": {
        "nip": "1130000275"
      },
      "meta": null,
      "result": [
        {
          "last_update": "2020-11-16 13:49:25",
          "regon": "010094890",
          "nip": "1130000275",
          "podstawowa_forma_prawna": "9",
          "szczegolna_forma_prawna": "099",
          "forma_wlasnosci": "214",
          "nazwa": "PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, HANDEL PIOTR RĘBEK",
          "imie": "PIOTR",
          "nazwisko": "RĘBEK",
          "company_status": "aktywna",
          "data_wpisu": null,
          "data_wpisu_do_rejestru_ewidencji": "2011-11-21",
          "data_skreslenia_z_rejestru_ewidencji": null,
          "data_zakoczenia_postepowania_upadlosciowego": null,
          "data_powstania": "1993-02-05",
          "data_rozpoczecia_dzialanosci": "1981-01-08",
          "data_zawieszenia": null,
          "data_wznowienia": null,
          "data_zakonczenia": null,
          "data_wykreslenia": null,
          "data_orzeczenia_upadlosci": null,
          "kraj": "PL",
          "wojewodztwo_kod": "14",
          "powiat_kod": "65",
          "gmina_kod": "148",
          "kod_pocztowy": "03-982",
          "teryt_poczta": "0988840",
          "teryt_miejscowosc": "0988840",
          "teryt_ulica": "21190",
          "ulica": "ul. Stoczniowców",
          "nr_budynku": "7",
          "nr_lokalu": null,
          "miejscowosc": "Warszawa",
          "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
          "poczta": "Warszawa",
          "gmina": "Wawer",
          "powiat": "Warszawa",
          "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE",
          "nazwa_kraju": "POLSKA",
          "organ_rejestrowy": "MINISTER ROZWOJU",
          "rodzaj_rejestru": "CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ",
          "numer_rejestrowy": "010253817/2011",
          "jednostek_lokalowych": "0",
          "dzialanosci": "2",
          "wspolnicy": "0",
          "pkd_glowne": "1039Z",
          "pkd_pozostale": "1086Z,4631Z,4634B,4638Z,4721Z,4781Z,4799Z",
          "telefon": null,
          "telefon_wew": null,
          "fax": null,
          "email": "piotr.rebek@neostrada.pl",
          "www": null,
          "typ_wpisu": "f",
          "silos": "1",
          "nip_status": null,
          "podstawowa_forma_prawna_nazwa": "OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ",
          "szczegolna_forma_prawna_nazwa": "OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ",
          "forma_wlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "forma_finansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "nazwa_skrocona": "Piotr Rębek",
          "data_zaistnienia_zmiany": "2017-03-20",
          "organ_zalozycielski": null,
          "organ_zalozycielski_kod": null,
          "organ_rejestrowy_kod": "120000000",
          "regony_jednostek_lokalnych": null,
          "regony_wspolnikow_spolki_cywilnej": null,
          "nie_podjeto_dzialalnosci": "false",
          "rodzaj_rejestru_kod": "151"
        },
        {
          "last_update": "2020-11-16 13:49:25",
          "regon": "010094890",
          "nip": "1130000275",
          "podstawowa_forma_prawna": "9",
          "szczegolna_forma_prawna": "099",
          "forma_wlasnosci": "214",
          "nazwa": "GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR RĘBEK",
          "imie": "PIOTR",
          "nazwisko": "RĘBEK",
          "company_status": "aktywna",
          "data_wpisu": null,
          "data_wpisu_do_rejestru_ewidencji": null,
          "data_skreslenia_z_rejestru_ewidencji": null,
          "data_zakoczenia_postepowania_upadlosciowego": null,
          "data_powstania": "2000-05-15",
          "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2000-05-15",
          "data_zawieszenia": null,
          "data_wznowienia": null,
          "data_zakonczenia": null,
          "data_wykreslenia": null,
          "data_orzeczenia_upadlosci": null,
          "kraj": null,
          "wojewodztwo_kod": "14",
          "powiat_kod": "65",
          "gmina_kod": "148",
          "kod_pocztowy": "04-766",
          "teryt_poczta": "0988840",
          "teryt_miejscowosc": "0988840",
          "teryt_ulica": "38437",
          "ulica": "ul. Trakt Lubelski",
          "nr_budynku": "217",
          "nr_lokalu": null,
          "miejscowosc": "Warszawa",
          "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
          "poczta": "Warszawa",
          "gmina": "Wawer",
          "powiat": "Warszawa",
          "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE",
          "nazwa_kraju": null,
          "organ_rejestrowy": null,
          "rodzaj_rejestru": null,
          "numer_rejestrowy": null,
          "jednostek_lokalowych": "1",
          "dzialanosci": "2",
          "wspolnicy": "0",
          "pkd_glowne": "0150Z",
          "pkd_pozostale": null,
          "telefon": null,
          "telefon_wew": null,
          "fax": null,
          "email": null,
          "www": null,
          "typ_wpisu": "f",
          "silos": "2",
          "nip_status": null,
          "podstawowa_forma_prawna_nazwa": "OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ",
          "szczegolna_forma_prawna_nazwa": "OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ",
          "forma_wlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "forma_finansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "nazwa_skrocona": null,
          "data_zaistnienia_zmiany": "2009-12-21",
          "organ_zalozycielski": null,
          "organ_zalozycielski_kod": null,
          "organ_rejestrowy_kod": null,
          "regony_jednostek_lokalnych": "01009489000027",
          "regony_wspolnikow_spolki_cywilnej": null,
          "nie_podjeto_dzialalnosci": null,
          "rodzaj_rejestru_kod": null,
          "jednostki_lokalne": [
            {
              "regon": "01009489000027",
              "nazwa": "GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR RĘBEK",
              "silos": "2",
              "kraj": "PL",
              "wojewodztwo_kod": "14",
              "powiat_kod": "65",
              "gmina_kod": "148",
              "kod_pocztowy": "04766",
              "teryt_poczta": "0988840",
              "teryt_miejscowosc": "0988840",
              "teryt_ulica": "38437",
              "nr_budynku": "217",
              "nr_lokalu": null,
              "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
              "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE",
              "powiat": "Warszawa",
              "gmina": "Wawer",
              "miejscowosc": "Warszawa",
              "poczta": "Warszawa",
              "ulica": "ul.Trakt Lubelski",
              "data_powstania": "2000-05-15",
              "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2000-05-15",
              "data_wpisu": null,
              "data_zawieszenia": null,
              "data_wznowienia": null,
              "data_zakonczenia": null,
              "data_wykreslenia": null
            },
            {
              "regon": "01009489000027",
              "nazwa": "GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR RĘBEK",
              "silos": "2",
              "kraj": "PL",
              "wojewodztwo_kod": "14",
              "powiat_kod": "65",
              "gmina_kod": "148",
              "kod_pocztowy": "04766",
              "teryt_poczta": "0988840",
              "teryt_miejscowosc": "0988840",
              "teryt_ulica": "38437",
              "nr_budynku": "217",
              "nr_lokalu": null,
              "nietypowe_miejsce_lokalizacji": null,
              "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE",
              "powiat": "Warszawa",
              "gmina": "Wawer",
              "miejscowosc": "Warszawa",
              "poczta": "Warszawa",
              "ulica": "ul.Trakt Lubelski",
              "data_powstania": "2000-05-15",
              "data_rozpoczecia_dzialanosci": "2000-05-15",
              "data_wpisu": null,
              "data_zawieszenia": null,
              "data_wznowienia": null,
              "data_zakonczenia": null,
              "data_wykreslenia": null
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

TD - Raport Biała Lista PDF

Źródło umożliwia pobranie przygotowanych przez Transparent Data Raportów Biała Lista w formie plików PDF. W raporcie znajdują się informacje zgodne z Wykazem Podatników VAT (tzw. Biała Lista), prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, poszerzone o informacje dotyczące właściwości Urzędu Skarbowego oraz identyfikacji banków, w jakich założone są firmowe rachunki bankowe.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"white_list",
  "method":"pdf",
  "params":{ 
   "nip":"123123123",
   "date": "2020-01-12"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik pdf z raportem.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"white_list",
     "method":"pdf",
     "params":{ 
      "nip":"123123123"
     },
     "meta":null,
     "result":{ 
      "pdf":"JVBERJGLCB....T0YK",
      "date":"2018-11-09 14:56:19"
     }
   }
  ]
}

TD - Raport Biała Lista JSON

Źródło umożliwia pobranie wszystkich danych z przygotowanych przez Transparent Data Raportów Biała Lista w formacie JSON. W zestawie danych znajdują się informacje zgodne z Wykazem Podatników VAT (tzw. Biała Lista), prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, poszerzone o informacje dotyczące właściwości Urzędu Skarbowego oraz identyfikacji banków, w jakich założone są firmowe rachunki bankowe. Parametr date nie jest wymagany. W przypadku jego pominięcia zostaną wygenerowane dane na dzień dzisiejszy. Parametr additional-info nie jest wymagany. W przypadku jego pominięcia zostaną wygenerowane skrócone dane.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string vat_status wymagane
2 method nazwa metody string get wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip numer nip int numer NIP wymagane
5 date data, dla której NIP ma być sprawdzony date data w formacie RRRR-MM-DD niewymagane
6 additional_info parametr czy mają zostać zwrócone dane podstawowe czy pełne boolean true/false niewymagane
7 up_to_date parametr czy dane mają zostać pobrane z zewnętrznego źródła boolean true/false niewymagane

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"white_list",
  "method":"getWhiteList",
  "version": "2.0.0",
  "params":{ 
   "nip":"9721245297",
   "date": "2024-03-11",
   "additional_info": true,
   "up_to_date": true
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "5dd5a93b-9995-4e3a-b06a-71f10840db69"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "5dd5a93b-9995-4e3a-b06a-71f10840db69",
 "user_account": "sample@com.pl",
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 21,
   "source": "white_list",
   "method": "getWhiteList",
   "version": "2.0.0",
   "params": {
    "nip":"9721245297",
    "date": "2024-03-11",
    "additional_info": true,
    "up_to_date": true
   },
   "result": {
    "last_check": "2024-03-11 11:41:05",
    "request_id": "wduJZ-8mid0ie",
    "date_status": "2024-03-11",
    "nip": "9721245297",
    "regon": "302419567",
    "krs": "0000698859",
    "pesel": null,
    "name": "TRANSPARENT DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
    "vat_status": "Czynny",
    "working_address": "ADAMA MICKIEWICZA 27/5, 60-835 POZNAŃ",
    "residence_address": null,
    "postcode": "60-835",
    "registration_legal_date": "2013-12-03",
    "registration_denial_date": null,
    "registration_denial_basis": null,
    "removal_date": null,
    "removal_basis": null,
    "restoration_date": null,
    "restoration_basis": null,
    "virtual_account": "0",
    "accounts": {
     "mBank Spółka Akcyjna": [
      "07114011240000483501001001",
      "23114011240000483501001004",
      "50114011240000483501001003",
      "77114011240000483501001002"
     ]
    },
    "relations": {
     "representatives": [],
     "authorized_clerks": [],
     "partners": []
    },
    "revenue_agency": {
     "name": "Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce",
     "adress": "ul. Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań",
     "email": "us.poznan-jezyce@mf.gov.pl",
     "phone": "61 647-18-00",
     "fax": "61 647-19-21"
    }
   }
  }
 ]
}

TD - Biała Lista Weryfikacja NIP/Konto

Źródło umożliwia odpytanie czy podany numer NIP i konto bankowe widnieją na Białej Liście Ministerstwa Finansów we wskazanym dniu.

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma informację zwrotną czy podany nip posiada konto bankowe (TAK/NIE), status działalności gospodarczej oraz unikalny identyfikator zapytania.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string vat_status wymagane
2 method nazwa metody string get wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip numer nip int numer NIP wymagane
5 date data, dla której ma zostać sprawdzony numer konta bankowego date data w formacie RRRR-MM-DD niewymagane
6 bank_account numer konta bankowego który ma zostać sprawdzony string numer konta bankowego wymagane
7 up_to_date parametr czy dane mają zostać pobrane z zewnętrznego źródła boolean true/false niewymagane

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "white_list_tab",
 "method": "csv",
 "version": "2.0.0",
 "params": {
  "nip": "9721245297",
  "bank_account": "07114011240000483501001001",
  "date": "2024-03-11",
  "up_to_date": true
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "fc5b7dd8-cd85-469f-9ecb-f84815ec6808"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "fc5b7dd8-cd85-469f-9ecb-f84815ec6808",
 "user_account": "sample@tsample.pl",
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 79,
   "source": "white_list_tab",
   "method": "csv",
   "version": "2.0.0",
   "params": {
    "nip": "6262743001",
    "bankaccount": "88105012301000009266593384",
    "date": "2020-01-12"
   },
   "result": {
    "last_check": "2024-03-11 11:41:05",
    "request_id": "wduJZ-8mid0ie",
    "date_status": "2024-03-11",
    "nip": "9721245297",
    "vat_status": "Czynny",
    "account_correct": "Tak"
   }
  }
 ]
}

TD - Biała Lista Przynależność NIP

Źródło umożliwia odpytanie o wszystkie konta bankowe dla podanego numeru NIP we wskazanym dniu. Dane są zgodne ze stanem Białej Listy Ministerstwa Finansów.

W ramach odpowiedzi użytkownik otrzyma listę kont bankowych przynależnych od podanego numeru nip, status działalności gospodarczej oraz unikalny identyfikator zapytania/

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string vat_status wymagane
2 method nazwa metody string get wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip numer nip int numer NIP wymagane
5 date data, dla której mają zostać sprawdzone numery kont bankowych date data w formacie RRRR-MM-DD niewymagane
6 up_to_date parametr czy dane mają zostać pobrane z zewnętrznego źródła boolean true/false niewymagane

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "white_list_tab",
 "method": "getAccountNumbers",
 "version": "2.0.0",
 "params": {
  "nip": "9721245297",
  "date": "2024-03-11",
  "up_to_date": true
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "857335c2-de4a-42f1-80bd-85987dc1b18f"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator,

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "857335c2-de4a-42f1-80bd-85987dc1b18f",
 "user_account": "sample@sample.pl",
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 80,
   "source": "white_list_tab",
   "method": "getAccountNumbers",
   "version": "2.0.0",
   "params": {
    "nip": "6262743001",
    "date": "2019-12-01"
   },
   "result": {
     "last_check": "2024-03-11 11:41:05",
     "request_id": "wduJZ-8mid0ie",
     "date_status": "2024-03-11",
     "nip": "9721245297",
     "vat_status": "Czynny",
     "accounts": "07114011240000483501001001,23114011240000483501001004,50114011240000483501001003,77114011240000483501001002"
   }
  }
 ]
}

TD - Status płatnika VAT

Źródło danych umożliwiające sprawdzenie czy podmiot jest czynnym płatnikiem VAT.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string vat_status wymagane
2 method nazwa metody string get wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 nip numer nip int numer NIP wymagane
5 date data, dla której status ma zostać sprawdzony date data w formacie RRRR-MM-DD niewymagane

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"vat_status",
  "method":"data",
  "version": "2.0.0",
  "params":{
   "nip":"1234567890",
   "date":"2021-10-02"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "d0615f2e-4555-49b4-9d76-4837fd7a3aee"
}

Korzystając ze zwróconego identyfikatora można pobrać przygotowany zestaw danych.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=d0615f2e-4555-49b4-9d76-4837fd7a3aee

W odpowiedzi otrzymamy dane w formacie json zawierające informacje o statusie VAT sprawdzanego podmiotu.

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości
1 status status wykonania zadania string done (wykonane), quened (dodane do kolejki), in_progress (w trakcie wykonywania), error (błąd podczas próby generowania)
2 ident unikalny numer identyfikacyjny nadany przy zapytaniu string
3 status status płatnika VAT string Czynny/Zwolniony/Niezarejestrowany/Nie figuruje w rejestrze VAT/Brak danych
4 date data, dla której status został sprawdzony string data w formacie RRRR-MM-DD
4 request_id id zapytania do api białej listy string
5 up_to_date informacja czy dane są aktualne czy zostały pobrane z bazy TD bool
6 last_check_date Data ostatniej aktualizacji danych w bazie TD string

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "d0615f2e-4555-49b4-9d76-4837fd7a3aee",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 489,
   "source": "vat_status",
   "method": "data",
   "params": {
    "nip": "1234567890"
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "status": "Czynny",
    "date": "2021-10-02",
    "request_id": "fr4y0n6t42sdo",
    "up_to_date": true,
    "last_check_date": "2023-10-20 14:47:31"
   }
  }
 ]
}

TD - Biała Lista Przynależność rachunku

Źródło umożliwia odpytanie o prawidłowy numer NIP dla podanego rachunku bankowego we wskazanym dniu. Dane są zgodne ze stanem Białej Listy Ministerstwa Finansów.

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzymuje numer nip przynależny do numeru rachunku bankowego, status działalności gospodarczej, oraz unikalny identyfikator zapytania.

Request

Nr Nazwa Pola Opis Pola Format zmiennej Dopuszczalne kategorie wartości Wymagalność
1 source nazwa źródła danych string vat_status wymagane
2 method nazwa metody string get wymagane
3 params parametry zapytania węzeł wymagane
4 bank_account numer konta bankowego dla którego ma zostać wycięgnięty przypisany NIP string numer konta bankowego wymagane
5 date data, dla której nip ma być sprawdzony date data w formacie RRRR-MM-DD niewymagane

Stare wersje API

Numer wersji Link
1.0.0 Dokumentacja

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "white_list_tab",
 "method": "getNipByAccountNumber",
 "version": "2.0.0",
 "params": {
  "bank_account": "50175010640000000020066911",
  "date": "2019-12-01"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "4c724bf0-f8d2-4c78-b1b2-5ce1e8cc4ea9"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator,

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result


{
  "status": "done",
  "ident": "4c724bf0-f8d2-4c78-b1b2-5ce1e8cc4ea9",
  "user_account": "sample@sample.pl",
  "progress": 100,
  "data": [
    {
      "task_id": 81,
      "source": "white_list_tab",
      "method": "getNipByAccountNumber",
      "version": "2.0.0",
      "params": {
        "bank_account": "50175010640000000020066911",
        "date": "2019-12-01"
      },
      "result": {
        "nip": "1010000019",
        "vat_status" : "Czynny",
        "date": "2019-12-01",
        "bank_accounts": "50175010640000000020066911",
        "request_id":"ke5dm-86bggd0"
      }
    }
  ]
}

TD - Biała Lista Właściwy US

Źródło umożliwia pobranie danych o właściwości Urzędu Skarbowego dla wskazanego numeru NIP.

Przykładowe zapytanie

{
 "source": "white_list_tab",
 "method": "getRevenueAgency",
 "params": {
  "nip": "1010000516"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

{
 "status": "quened",
 "ident": "fc5b7dd8-cd85-469f-9ecb-f84815ec6808"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
 "status": "done",
 "ident": "fc5b7dd8-cd85-469f-9ecb-f84815ec6808",
 "added": "2019-10-07 12:53:29",
 "finished": "2019-10-07 12:53:30",
 "user_account": "sample@tsample.pl",
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "task_id": 79,
   "source": "white_list_tab",
   "method": "getRevenueAgency",
   "params": {
    "nip": "1010000516"
   },
   "meta": {
    "type": "file",
    "query": "",
    "source": ""
   },
   "result": {
    "nip": "1010000516",
    "name": "Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej",
    "adress": "ul. Mickiewicza 5 57-500 Bystrzyca Kłodzka",
    "email": "us.bystrzyca_klodzka@mf.gov.pl",
    "phone": "74 811-79-50",
    "fax": "74 811-11-27",
    "up_to_date": true,
    "last_check_date": "2023-10-20 14:47:31"
   }
  }
 ]
}

Mastercard Match

Źródło umożliwia pobranie danych o podmiocie z systemu Mastercard Match.

Wszystkie dostępne parametry wywołania. Parametry, które nie zostały wypełnione nie są obligatoryjne.

{
  "method":"data",
  "source":"mastercard_match",
  "params":{
   "acquirerId":"1996",
   "transactionReferenceNumber":"",
   "merchant":{
     "name":"TERMINATED MERCHANT 2",
     "doingBussinessAsName":"",
     "address":{
      "line1":"20 EAST MAIN ST",
      "line2":"",
      "city":"EAST ISLIP NY",
      "countrySubdivision":"",
      "province":"",
      "postalCode":"55555",
      "country":"USA"
     },
     "phoneNumber":"",
     "altPhoneNumber":"",
     "nationalTaxId":"",
     "countrySubdivisionTaxId":"",
     "serviceProvLegal":"",
     "serviceProvDBA":"",
     "url":"",
     "principals":[
      {
        "firstName":"ORLANDO",
        "middleInitial":"",
        "lastName":"BECKMAN",
        "address":{
         "line1":"73-52 243 STREET",
         "line2":"",
         "city":"ST LOUIS",
         "countrySubdivision":"",
         "province":"",
         "postalCode":"55555",
         "country":"USA"
        },
        "phoneNumber":"",
        "altPhoneNumber":"",
        "nationalId":"",
        "driversLicense":{
         "number":"",
         "countrySubdivision":"",
         "country":""
        }
      }
     ],
     "urlGroups":[
      {
        "exactMatchUrls":[
         ""
        ],
        "closeMatchUrls":[
         ""
        ],
        "noMatchUrls":[
         ""
        ]
      }
     ]
   }
  }
}

Przykładowe zapytanie

{
  "method":"data",
  "source":"mastercard_match",
  "params":{
   "acquirerId":"1996",
   "merchant":{
     "name":"TERMINATED MERCHANT 2",
     "address":{
      "line1":"20 EAST MAIN ST",
      "city":"EAST ISLIP NY",
      "postalCode":"55555",
      "country":"USA"
     },
     "principals":[
      {
        "firstName":"ORLANDO",
        "lastName":"BECKMAN",
        "address":{
         "line1":"73-52 243 STREET",
         "city":"ST LOUIS",
         "postalCode":"55555",
         "country":"USA"
        }
      }
     ]
   }
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

W celu pobrania danych, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

W ramach odpowiedzi, użytkownik otrzyma zakodowany w Base64 plik.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{
  "status":"done",
  "ident":"7fb55bb9-d9c4-4ffd-859f-8cc37c3e3210",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[
   {
     "task_id":74134,
     "source":"mastercard_match",
     "method":"data",
     "params":{
      "acquirerId":"1996",
      "merchant":{
        "name":"TERMINATED MERCHANT 2",
        "address":{
         "line1":"20 EAST MAIN ST",
         "city":"EAST ISLIP NY",
         "postalCode":"55555",
         "country":"USA"
        },
        "principals":[
         {
           "firstName":"ORLANDO",
           "lastName":"BECKMAN",
           "address":{
            "line1":"73-52 243 STREET",
            "city":"ST LOUIS",
            "postalCode":"55555",
            "country":"USA"
           }
         }
        ]
      }
     },
     "meta":null,
     "result":{
      "TerminationInquiry":{
        "PageOffset":0,
        "Ref":"https:\/\/sandbox.api.mastercard.com\/fraud\/merchant\/v3\/termination-inquiry\/19962019110400034",
        "TransactionReferenceNumber":"",
        "PossibleMerchantMatches":[
         {
           "TotalLength":10,
           "TerminatedMerchant":[
            {
              "Merchant":{
               "Name":"TERMINATED MERCHANT 2",
               "DoingBusinessAsName":"DOING BUSINESS AS TERMINATED MERCHANT 2",
               "AddedByAcquirerID":"1996",
               "AddedOnDate":"01\/09\/2019",
               "PhoneNumber":"5555555555",
               "Address":{
                 "Line1":"120 EAST MAIN ST",
                 "City":"EAST ISLIP",
                 "CountrySubdivision":"NY",
                 "PostalCode":"55555",
                 "Country":"USA"
               },
               "NationalTaxId":"*****",
               "Principal":[
                 {
                  "FirstName":"ORLANDO",
                  "LastName":"BECKMAN",
                  "PhoneNumber":"5555555555",
                  "Address":{
                    "Line1":"73-52 243 STREET",
                    "City":"ST LOUIS",
                    "CountrySubdivision":"MO",
                    "PostalCode":"55555",
                    "Country":"USA"
                  },
                  "DriversLicense":[

                  ]
                 }
               ],
               "UrlGroup":[
                 {
                  "NoMatchUrls":{
                    "Url":[
                     "WWW.TESTJJ.COM",
                     "WWW.JNLTESTJJ.COM"
                    ]
                  }
                 }
               ],
               "TerminationReasonCode":"04"
              },
              "MerchantMatch":{
               "Name":"M01",
               "DoingBusinessAsName":"M02",
               "Address":"M00",
               "PhoneNumber":"M00",
               "AltPhoneNumber":"M00",
               "CountrySubdivisionTaxId":"M00",
               "NationalTaxId":"M00",
               "ServiceProvLegal":"M00",
               "ServiceProvDBA":"M00",
               "PrincipalMatch":[
                 {
                  "Name":"M01",
                  "Address":"M00",
                  "PhoneNumber":"M00",
                  "AltPhoneNumber":"M00",
                  "NationalId":"M00",
                  "DriversLicense":"M00"
                 }
               ]
              }
            },
            {
              "Merchant":{
               "Name":"TERMINATED MERCHANT 2",
               "DoingBusinessAsName":"DOING BUSINESS AS TERMINATED MERCHANT 2",
               "AddedByAcquirerID":"1996",
               "AddedOnDate":"01\/08\/2019",
               "PhoneNumber":"5555555555",
               "Address":{
                 "Line1":"120 EAST MAIN ST",
                 "City":"EAST ISLIP",
                 "CountrySubdivision":"NY",
                 "PostalCode":"55555",
                 "Country":"USA"
               },
               "CountrySubdivisionTaxId":"*****",
               "NationalTaxId":"*****",
               "Principal":[
                 {
                  "FirstName":"ORLANDO",
                  "LastName":"BECKMAN",
                  "NationalId":"*****",
                  "PhoneNumber":"5555555555",
                  "Address":{
                    "Line1":"73-52 243 STREET",
                    "City":"ST LOUIS",
                    "CountrySubdivision":"MO",
                    "PostalCode":"55555",
                    "Country":"USA"
                  },
                  "DriversLicense":[

                  ]
                 }
               ],
               "TerminationReasonCode":"13"
              },
              "MerchantMatch":{
               "Name":"M01",
               "DoingBusinessAsName":"M02",
               "Address":"M00",
               "PhoneNumber":"M00",
               "AltPhoneNumber":"M00",
               "CountrySubdivisionTaxId":"M00",
               "NationalTaxId":"M00",
               "ServiceProvLegal":"M00",
               "ServiceProvDBA":"M00",
               "PrincipalMatch":[
                 {
                  "Name":"M01",
                  "Address":"M00",
                  "PhoneNumber":"M00",
                  "AltPhoneNumber":"M00",
                  "NationalId":"M00",
                  "DriversLicense":"M00"
                 }
               ]
              }
            },

           ]
         }
        ],
        "PossibleInquiryMatches":[
         {
           "TotalLength":27,
           "InquiredMerchant":[
            {
              "Merchant":{
               "Name":"TERMINATED MERCHANT 2",
               "DoingBusinessAsName":"DOING BUSINESS AS TERMINATED MERCHANT 2",
               "Address":{
                 "Line1":"20 EAST MAIN ST",
                 "City":"EAST ISLIP",
                 "CountrySubdivision":"NY",
                 "PostalCode":"55555",
                 "Country":"USA"
               },
               "Principal":[
                 {
                  "FirstName":"ORLANDO",
                  "LastName":"BECKMAN",
                  "Address":{
                    "CountrySubdivision":"MO",
                    "PostalCode":"55555",
                    "Country":"USA"
                  },
                  "DriversLicense":[

                  ]
                 }
               ]
              },
              "MerchantMatch":{
               "Name":"M01",
               "DoingBusinessAsName":"M02",
               "Address":"M00",
               "PhoneNumber":"M00",
               "AltPhoneNumber":"M00",
               "CountrySubdivisionTaxId":"M00",
               "NationalTaxId":"M00",
               "ServiceProvLegal":"M00",
               "ServiceProvDBA":"M00",
               "PrincipalMatch":[
                 {
                  "Name":"M01",
                  "Address":"M00",
                  "PhoneNumber":"M00",
                  "AltPhoneNumber":"M00",
                  "NationalId":"M00",
                  "DriversLicense":"M00"
                 }
               ]
              }
            },
            {
              "Merchant":{
               "Name":"TERMINATED MERCHANT 2",
               "DoingBusinessAsName":"DOING BUSINESS AS TERMINATED MERCHANT 2",
               "Address":{
                 "Line1":"20 EAST MAIN ST",
                 "City":"EAST ISLIP",
                 "CountrySubdivision":"NY",
                 "PostalCode":"55555",
                 "Country":"USA"
               },
               "Principal":[
                 {
                  "FirstName":"ORLANDO",
                  "LastName":"BECKMAN",
                  "Address":{
                    "CountrySubdivision":"MO",
                    "PostalCode":"55555",
                    "Country":"USA"
                  },
                  "DriversLicense":[

                  ]
                 }
               ]
              },
              "MerchantMatch":{
               "Name":"M01",
               "DoingBusinessAsName":"M02",
               "Address":"M00",
               "PhoneNumber":"M00",
               "AltPhoneNumber":"M00",
               "CountrySubdivisionTaxId":"M00",
               "NationalTaxId":"M00",
               "ServiceProvLegal":"M00",
               "ServiceProvDBA":"M00",
               "PrincipalMatch":[
                 {
                  "Name":"M01",
                  "Address":"M00",
                  "PhoneNumber":"M00",
                  "AltPhoneNumber":"M00",
                  "NationalId":"M00",
                  "DriversLicense":"M00"
                 }
               ]
              }
            },
           } 
         }
        ]
      }
     }
   }
  ]
}

TD - Treść Ksiąg Wieczystych HTML

Źródło umożliwia pobranie treści ksiąg wieczystych w postaci pliku HTML.

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"kw",
  "method":"html",
  "params":{ 
   "number":["PO/12312312/2","PO/12312312/3","PO/12312312/4"],
   "timeout": 300
  }
}

Parametr timeout, określający maksymalny czas oczekiwania na odświeżenie danych, nie jest wymagany. Domyślna wartość to 300 sekund.

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1"
}

Korzystając ze zwróconego identyfikatora, można pobrać zestaw danych zwracanych przez Elektroniczne Księgi Wieczyste.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1

W odpowiedzi znajdzie się plik z treścią księgi wieczystej, zakodowany w Base64. Odpowiedź zawiera pobrany HTML ze strony https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk dla zadanego numeru KW. W obecnym kształcie usługi zawartość księgi wieczystej nie jest dostępna w innej postaci niż HTML.

Przykładowy zestaw danych wywołując metode /result

{ 
  "status":"done",
  "ident":"63eb039d-9039-4e6c-a1a2-924e348c18c1",
  "added":"2018-12-07 09:59:39",
  "finished":"2018-12-07 09:59:40",
  "user_account":null,
  "progress":100,
  "data":[ 
   { 
     "task_id":171,
     "source":"kw",
     "method":"html",
     "params":{ 
      "number":[
       "PO/12312312/2",
       "PO/12312312/3",
       "PO/12312312/4"
      ]
     },
     "meta":null,
     "result":[ 
      {
       "number": "PO/12312312/2",
       "files": [
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK"
       ],
       "added": "2018-11-09 14:56:19"
      },
      {
       "number": "PO/12312312/3",
       "files": [
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK"
       ],
       "added": "2018-11-09 14:56:20"
      },
      {
       "number": "PO/12312312/4",
       "files": [
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK",
        "JVBERJGLCB....1T0YK"
       ],
       "added": "2018-11-09 14:56:21"
      }
     ]
   }
  ]
}

BIG ERIF

Podstawowe API Biura Informacji Gospodarczej ERIF S.A. pozwala na sprawdzanie informacji na temat firm i osób prywatnych w bazie ERIF.

ERIF udostępnia w tym celu dwie metody: SearchPerson oraz SearchCompany. Aby skorzystać z tych metod w ramach Data Integratora, należy wysłać zapytanie według formatu poniżej.

searchPerson

Przykładowe zapytanie

{ 
  "source":"erif",
  "method":"searchPerson",
  "params":{ 
   "pesel":"56061433125",
   "permDate":"2021-01-11"
  }
}

searchCompany

{ 
  "source":"erif",
  "method":"searchCompany",
  "params":{ 
   "nip":"6345316862"
  }
}

Przykładowa odpowiedź

{
  "status": "quened",
  "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897"
}

W celu pobrania zestawu danych zwracanych przez ERIF, należy wykorzystać zwrócony identyfikator.

curl --user:pass https://api.transparentdata.pl/key/result?ident=a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897

Przykładowy zestaw danych

{
 "status": "done",
 "ident": "a4a69bb9-8619-4927-89c5-e03e30f69897",
 "added": "2021-01-11 09:59:39",
 "finished": "2021-01-11 09:59:40",
 "user_account": null,
 "progress": 100,
 "data": [
  {
   "source": "erif",
   "method": "searchPerson",
   "params": {
    "pesel":"56061433125",
    "permDate":"2021-01-11"
   },
   "meta": null,
   "result": {
    "Status": "success",
    "ReportCompanyPersonWrapper": {
     "NegativeData": [
      {
       "DebtorInfo": {
        "DebtorType": {
         "Code": 452,
         "Text": "Konsument"
        },
        "DebtorNumber": "33026338358451",
        "DebtorName": null,
        "DebtorFirstname": "KOC",
        "DebtorSurname": "KATARZYNA",
        "DebtorAddressType": {
         "AddressType": {
          "Code": 1108,
          "Text": "Miejsca zamieszkania"
         },
         "Town": null,
         "Street": "MIKOŁAJA KOPERNIKA 9A",
         "Zipcode": "34-300",
         "Post": "ŻYWIEC"
        },
        "DebtorRegistrator": null,
        "DebtorPesel": "63111454968"
       },
       "NegativeDataCase": [
        {
         "NegativeDataCaseNumber": "DWA171756/003/11",
         "NegativeDataPaymentDt": "2011-05-18+02:00",
         "NegativeDataAmountDue": "266.09",
         "NegativeDataAmountOverDue": "266.09",
         "NegativeDataQAmount": "0",
         "NegativeDataCurrencyType": {
          "Code": 551,
          "Text": "PLN"
         },
         "NegativeDataLegalTitle1Type": {
          "Code": 1526,
          "Text": "Umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych"
         },
         "NegativeDataCallDt": "2011-07-15+02:00",
         "NegativeDataIsSecondaryCreditor": false,
         "NegativeDataAmountExpired": "0"
        },
        {
         "NegativeDataCaseNumber": "FWA179573/004/11",
         "NegativeDataPaymentDt": "2011-04-18+02:00",
         "NegativeDataAmountDue": "1662.09",
         "NegativeDataAmountOverDue": "1662.09",
         "NegativeDataQAmount": "0",
         "NegativeDataCurrencyType": {
          "Code": 551,
          "Text": "PLN"
         },
         "NegativeDataLegalTitle1Type": {
          "Code": 1526,
          "Text": "Umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych"
         },
         "NegativeDataCallDt": "2011-07-15+02:00",
         "NegativeDataIsSecondaryCreditor": false,
         "NegativeDataAmountExpired": "0"
        }
       ],
       "Supplier":